ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Sleep Habits In Children And Adolescent Diagnosed With Attention Deficit Hyperactivity Disorder [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(2): 71-77

Sleep Habits In Children And Adolescent Diagnosed With Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Mahmut Cem Tarakçıoğlu1, Muhammed Tayyib Kadak2, H. Gözde Akkın Gürbüz2, Erkan Doğan3, Fırat Erdoğan4
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD
3Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
4İst. Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

INTRODUCTION: Sleep problems are reported quite often in children with ADHD.
METHODS: It is shown that sleep problems in ADHD occurs in approximately 50-70%. Aim of study was to to investigate the sleep habits of children and adolescents with ADHD who had no medical treatment.
RESULTS: 6-16 year old 70 ADHD and 54 healthy children and adolescents were included in the study as a control group in this study. There were there were significant differences statistically significant in mean bedtime and nigh- twakings between groups (p <.05). Bedtime resistant, delay in asleep, sleep anxiety, nightwakings, parasomnia and total sleep scores were signicantly different between groups (p <.05). In spearman correlation analysis between ADHD symptoms and sleep habits, there were significant correlation between hyperactivity scores and bedtime resistancy (r=.407, p<.001), sleep anxiety (r=.372, p<.001), parasomnia (r=.459, p<.001) and total sleep duration (r=.547, p<.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: However, there was not found correlation between inattention and sleep habits. In conclusion, our findings were consistent with literature showing frequent sleep problems in ADHD.

Keywords: Sleep Habits, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Sleep Disturbances.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Almış Çocuk Ve Ergenlerde Uyku Alışkanlıkları

Mahmut Cem Tarakçıoğlu1, Muhammed Tayyib Kadak2, H. Gözde Akkın Gürbüz2, Erkan Doğan3, Fırat Erdoğan4
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD
3Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
4İst. Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

GİRİŞ ve AMAÇ: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite (DEHB) tanılı çocuklarda uyku sorunları oldukça sıklıkla bildirilmektedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Uyku sorunlarının DEHB’ lilerin yaklaşık %50-70’inde görüldüğü belirtilmektedir. Bu çalışmada henüz medikal tedavi almamış ya da son üç ay içinde DEHB tedavisini sürdürmeyen çocuk ve ergenlerde uyku alışkanlıklarını araştırmak istenmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya birincil başvuru şikayeti uyku sorunları olmayan, daha önce psikiyatrik bir tedavi almamış ve ilk kez tanı konulan 6-16 yaş aralığında 70 DEHB olgusu araştırmaya dahil edilmiştir. Ortalama gece yatma saati ve ortalama gece uyanık kalınan süre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmuştur (p <.05). Yatma zamanı direnci, uykuya dalmanın gecikmesi, uyku kaygısı, gece uyanmaları, parasomni alt-test ve toplam uyku puanları açısından her iki grup arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p <.05). DEHB belirtileri ile uyku alışkanlıkları arasında yapılan spearman korelasyon analizinde hiperaktivite puanları ile uykuya yatma direnci (r=.407, p<.001), uyku kaygısı (r=.372, p<.001), para- somni (r=.459, p<.001) ve toplam uyku süresi (r=.547, p<.001) arasında pozitif korelasyon bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ancak dikkat eksikliği ile uyku alışkanlıkları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Bulgularımız yazınla uyumlu olarak DEHB’de uyku sorunlarının sık olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Uyku Alışkanlıkları, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Uyku Bozuklukları.

Mahmut Cem Tarakçıoğlu, Muhammed Tayyib Kadak, H. Gözde Akkın Gürbüz, Erkan Doğan, Fırat Erdoğan. Sleep Habits In Children And Adolescent Diagnosed With Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(2): 71-77

Corresponding Author: Mahmut Cem Tarakçıoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale