ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
The Effect of Vitamin D on IFN-gama and Biochemical Parameters in Patients with Metabolic Syndrome [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-58751

The Effect of Vitamin D on IFN-gama and Biochemical Parameters in Patients with Metabolic Syndrome

Berna Yücel Aybal1, Süleyman Baş1, Pinar Eker2, Tahsin Aybal1, Ali ihsan Oluk1, Gülbu Işıtmangil3, Funda Müşerref Türkmen1
1Department Of Internal Medicine, University Of Health Sciences, Haydarpasa Numune Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Biochemistry Department Of Central Laboratory, University Of Health Sciences, Istanbul, Turkey
3Immunology And Tissue Typing Laboratory, University Of Health Sciences, Haydarpasa Numune Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: In this study the effect of Vitamin D replacement on IFN-γ cytokine and biochemical parameters has been investigated in metabolic syndrome (MetS) patients.
METHODS: The research was planned as a prospective study and included 44 outpatient cases that were selected as MetS according to IDF-2005 diagnostic criteria without overt diabetes mellitus (DM) or any inflammatory disease. The patients’ Vitamin D level was <30 ng/ml and their height, waist circumference, weight and BMI measurements and biochemical parameters were recorded twice before and after 50000 IU Vitamin D replacement for 6 weeks. IFN-γ levels were measured using the ELISA method and biochemical parameters by enzymatic colorimetric methods according to manufacturer’s instructions. The data analysis and statistical analyses were performed using IBM SPSS Statistics 22 (IBM SPSS, Turkey) software.
RESULTS: A statistically significant decrease was noted in the IFN-γ levels of the patients (p<0.001) furthermore, statistically significant changes were noted in Vitamin D, glucose, calcium and albumin levels, body weight and body mass index (BMI) after Vitamin D replacement.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The present study reveals that Vitamin D replacement leads to anti-inflammatory effect on MetS patients as indicated by lower levels of IFN-γ and also positive effect on hyperglycemia and BMI.

Keywords: Metabolic syndrome, Vitamin D, Interferon-gama

Metabolik Sendromlu Hastalarda D Vitamininin IFN-gama ve Biyokimyasal Parametrelere Etkisi

Berna Yücel Aybal1, Süleyman Baş1, Pinar Eker2, Tahsin Aybal1, Ali ihsan Oluk1, Gülbu Işıtmangil3, Funda Müşerref Türkmen1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Bölümü, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Merkezi Laboratuvar Biyokimya Bölümü, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İmmünoloji Ve Doku Tipleme Laboratuvarı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada metabolik sendromlu hastalarda (MetS) D vitamini takviyesinin IFN-γ sitokini ve biyokimyasal parametrelere etkisi araştırılmıştır.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma prospektif olarak planlanmıştır ve IDF-2005 tanı kriterlerine göre metabolik sendromu olan, aşikar DM ve inflamasyona yol açacak herhangi bir hastalığı olmayan 44 ayaktan hasta dahil edilmiştir. Hastaların D vitamin seviyesi <30 ng/ml olup bel çevresi, ağırlık ve BMI ölçümleri ile biyokimyasal parametreler 50000 IU D vitamin D takviyesinden önce ve 6 hafta olmak üzere 2 kez alınmıştır. D vitamini replasman öncesi ve sonrası IFN-γ düzeyi ELISA metodu ile ve belirlenmiş olan biyokimyasal parametreler kolorimetrik yöntemle 2 kez ölçülmüştür. Veriler IBM SPSS Statistics 22 (IBM SPSS, Turkey) software kullanılarak değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Çalışmaya alınan hastaların D vitamini sonrası tetkiklerinde IFN-γ düzeyinde öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde azalma saptanmıştır. (p<0,001) Ayrıca D vitamini, glukoz, kalsiyum ve albumin düzeylerinde, vücut ağırlığı ve body mass index (BMI)’de istatistiksel olarak anlamlı değişiklikler izlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada D vitamin takviyesinin MetS hastalarında IFN-γ daki azalma ile gösterilen antiinflamatuvar etkiye yol açtığı ve aynı zamanda hiperglisemi ve BMI üzerine olumlu etki sağladığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Metabolik sendrom, D vitamini, Interferon-gamaCorresponding Author: Gülbu Işıtmangil, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale