ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Cutibacterium Acnes (Formerly Pripionibacterium Acnes) Incidence in Shoulder Arthroscopy and Correlation with the Clinical Status [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2022; 62(1): 36-41 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.99267

Cutibacterium Acnes (Formerly Pripionibacterium Acnes) Incidence in Shoulder Arthroscopy and Correlation with the Clinical Status

Mehmet Soyarslan1, Mehmet Kerem Canbora1, Gülçin Balköse2, Ozkan Kose3, Sebahat Aksaray4
1Department of Orthopaedics and Traumatology, Uskudar University Faculty of Medicine NP Istanbul Brain Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Clinical Microbiology, Mugla Sıtkı Kocman University Faculty of Medicine Hospital, Mugla, Turkey
3Department of Orthopaedics and Traumatology, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey
4Department of Clinical Microbiology, University of Health Sciences, Hamidiye Faculty of Medicine, Haydarpaşa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Cutibacterium acnes, formerly Propionibacterium acne, is a low virulence, aerotolerant anaerobes, Gram-pos-itive, non-spore forming, pleomorphic bacillus. It is one of the common causes of infection that adversely affects the clinical outcome of patients, especially in implant-related infections after shoulder joint surgery. The aims of this study are to deter-mine the incidence of C. acnes in tissue samples which were taken during shoulder arthroscopy and to compare the clinical status of patients with culture results.
METHODS: Patients who had shoulder arthroscopy in our hospital between January 2016 and July 2016 were evaluated prospectively. The patient’s visual analog scale score, Quick-Dash score, and Constant score were recorded before surgery and at 6th month after surgery and they were compared. Two or four samples were taken according to the shoulder pathol-ogy. Then, all of the samples were plated on 5% sheep blood agar and MacConkey agar for 14 days. Culture results and patient outcome scores compared.
RESULTS: We have followed 39 patients who met the inclusion criteria for 6 months. Thirteen of the patients were male, and 26 were female. There were seven patients whose culture results were positive (17.9%). There was no statistically significant difference in the distribution of clinical scores according to the culture result. (Mann-Whitney U p & lt; 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Despite the pre-operative skin preparation and standard antibiotic prophylaxis, shoulder arthroscopy mostly causes C. acnes inoculation, especially in the subacromial region. On the other hand, there was no differ-ence in the clinical outcomes whether the patients developed C. acnes in tissue cultures or not. In the literature, C. acnes is associated with persistent pain and arthrosis in the shoulder region, but the results obtained in 6 month follow-ups are not compatible with this hypothesis.

Keywords: Anaerob culture, cutibacterium acnes, propionibacterium acnes, shoulder arthroscopy.

Cutibacterium Acnes (Eski adıyla Pripionibacterium Acnes) Omuz Artroskopisinde İnsidans ve Klinik Durumla İlişkisi

Mehmet Soyarslan1, Mehmet Kerem Canbora1, Gülçin Balköse2, Ozkan Kose3, Sebahat Aksaray4
1Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi NP İstanbul Beyin Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye
3Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Cutibacterium acnes (C.acnes), eski adıyla Propionibacterium acnes, düşük virülanslı, aerotoleran anaerob, gram pozitif, spor oluşturmayan, pleomorfik basillerdir. Özellikle omuz eklem cerrahisi sonrası implant ile ilişkili enfeksiyonlarda hastaların klinik sonuçlarını olumsuz etkileyen sık enfeksiyon nedenlerindendir. çalışmanın amacı omuz artroskopisi yapılan hastalardan ameliyat esnasında alınan doku örneklerinde C.acnes insidansını saptamak ve hastaların klinik sonuçlarını kültür sonuçları ile karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2016 Ocak – 2016 Temmuz ayları arasında hastanemizde omuz artroskopisi ameliyatı olan ve çalışmaya dahil olma kriterlerini karşılayan hastalar prospektif olarak değerlendirildi. Hastaların ameliyat öncesi VAS (visual analog scale) skoru, Quick-Dash, Constant skoru hesaplanarak kaydedildi ve ameliyat sonrası 6. aydaki verilerle birlikte değerlendirildi. Hastanın omuzundaki patolojiye göre 2 ya da 4 örnek alındı. Alınan örnekler 14 gün süre ile %5 koyun kanlı agara ve MacConkey agara ekildi. Kültür sonuçları hastaların klinik verileri ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmanın dahil olma kriterlerini karşılayan 39 hastayı 6 ay süre ile takip edildi (13 erkek 26 kadın). 39 hastanın 7’sinin kültüründe P.acnes üredi (%17.9). Kültürde üremeye göre skorların dağılımı açısından istatistiksel anlamlı farklılık bulunmadı. (Mann-Whitney U p<0,05)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ameliyat öncesi cilt hazırlığı ve standart antibiyotik proflaksisine rağmen omuz artroskopisi esnasında en çok subakromiyal alana olmak üzere C.acnes inkübasyonu olmaktadır. Omuz artroskopisi esnasında alınan doku kültürlerinde C.acnes üreyen hastaların klinik sonuçları ile doku kültürlerinde C.acnes üremeyen hastaların klinik sonuçları arasında anlamlı fark görülmemiştir. Literatürde C.acnes, omuz bölgesinde persistan ağrı ve artroz ile ilişkilendirilmiştir. Ancak 6 aylık takiplerde elde edilen sonuçlar hipotezimiz ile uyumlu değildir.

Anahtar Kelimeler: Cutibacterium acnes, Propionibacterium acnes, omuz artroskopisi, anaerob kültür

Mehmet Soyarslan, Mehmet Kerem Canbora, Gülçin Balköse, Ozkan Kose, Sebahat Aksaray. Cutibacterium Acnes (Formerly Pripionibacterium Acnes) Incidence in Shoulder Arthroscopy and Correlation with the Clinical Status. Haydarpasa Numune Med J. 2022; 62(1): 36-41

Corresponding Author: Mehmet Soyarslan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale