ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Iron Deficiency Anemia and Ischemic Stroke [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2010; 50(1): 19-23

Iron Deficiency Anemia and Ischemic Stroke

Füsun Mayda Domaç1, Handan Mısırlı2, Emine Mestan3, Tuğrul Adıgüzel3
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Nöroloji Kliniği, Uzman Doktor
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Nöroloji Kliniği, Şef Vekili, Doçent Doktor
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Nöroloji Kliniği, Asistan Doktor

INTRODUCTION: Though, reactive thrombocytosis induced by iron deficiency or other factors have usually a benign course, it sometimes may have more severe and fatal complications and may have a role in the development of cerebral infarction. In our study, we aimed to investigate the ratio of iron deficiency anemia in the patients with ischemic stroke and the role of it as an etiological factor for stroke.
METHODS: 1194 patients with acute ischemic stroke treated and followed in the Department of 1st Neurology, Haydarpafla Numune Training and Research Hospital between 2004 and 2007 were investigated. Detailed neurological and systematic examinations were made and the patients were questioned for the medical history of iron deficiency anemia. All the patients were examined by routine biochemical blood tests, total blood count, vitamin B12, iron, ferritin blood tests, carotid and vertebral artery Doppler USG, ECG, echocardiography, and if appropiate, vasculitis tests and blood smear were done. Cranial CT/MRI were applied and the etiology was classified due to TOAST classification.
RESULTS: Hypochrome microcytic iron deficiency anemia was detected in 79 patients (6.61%). Thirtyeight of these patients had cardioembolic, 16 patients had large artery disease an 7 had small artery disease as accompanying etiologic factor for ischemic stroke. One of the patients with iron deficiency anemia had anticardiolipin antibody positivity, 1 had protein C deficiency and 1 pattient had antithrombin III deficiency. Reactive thrombocytosis due to iron deficiency anemia was observed in 15 patients and no features to explain the etiologic factor was found on laboratory and imaging tests.
DISCUSSION AND CONCLUSION: If vascular, cardiac or coagulation pathologies do not exist, it must be kept in mind that iron deficiency anemia may be a risc factor for ischemic stroke. Reactive thrombocytosis induced by iron deficiency anemia is easily treated by iron replacement therapy. The treatment of anemia is important to prevent the cerebrovascular complications in patients that either have risc factors for stroke or not.

Keywords: Iron deficiency, anemia, ischemic stroke.

Demir Eksikliği Anemisi ve İskemik İnme

Füsun Mayda Domaç1, Handan Mısırlı2, Emine Mestan3, Tuğrul Adıgüzel3
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Nöroloji Kliniği, Uzman Doktor
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Nöroloji Kliniği, Şef Vekili, Doçent Doktor
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Nöroloji Kliniği, Asistan Doktor

GİRİŞ ve AMAÇ: Demir eksikliği anemisi veya diğer nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan reaktif trombositoz sıklıkla benign seyirli bir tablo olmakla birlikte daha ciddi ve fatal komplikasyonlara da yol açabilmekte ve serebral infarkt gelişiminde rol oynamaktadır. Çalışmamızda iskemik inmeli hastalarda demir eksikliği anemisinin görülme oranını ve inme gelişmesinde etyolojik faktör olarak rolünü incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2004-2007 yılları arasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hatanesi I. Nöroloji Kliniğinde akut iskemik inme tanısı ile tedavi ve takip edilen 1194 hasta incelendi. Hastaların detaylı nörolojik ve sistemik muayeneleri yapılarak özgeçmişlerinde demir eksikliği anemisi öyküsü sorgulandı. Tüm hastalara rutin biyokimyasal kan tetkikleri, hemogram, vitamin B12, demir, ferritin, doymamış ve total demir bağlama kapasitesi tetkikleri, karotis-vertebral arter Doppler USG, EKG, ekokardiografi ile lüzum halinde vaskülit testleri ve periferik yayma yapıldı. Kranial BT/MRG tetkikleri yapılarak TOAST sınıflandırılmasına göre inmenin etyolojisi belirlendi.
BULGULAR: Hastaların 79’unda (%6.61) hipokrom mikrositer demir eksikliği anemisi saptandı. Bu hastaların 38’inde kardiyoemboli, 16’sında büyük arter hastalığı, 7’sinde küçük damar hastalığı iskemik inme etyolojik faktörü eşlik etmekteydi. Diğer inme nedenleri arasında 1 hastada antikardiyolipin antikor pozitifli¤i,1 hastada protein C eksikliği, 1 hastada antitrombin III eksikli eksikliği demir eksikliği anemisine eşlik etmekteydi. Hastaların 15’inde ise sadece demir eksikliği bağlı reaktif trombositoz saptanmış olup yap›lan tüm laboratuar ve görüntüleme yöntemlerinde farklı bir etyolojik nedeni ortaya koyacak bir özellik bulunamamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Vasküler, kardiyak veya koagülasyon patolojilerinin eşlik etmediği iskemik inmelerde demir eksikliği anemisinin risk faktörü olabilece¤i akla gelmelidir. Demir eksikliği anemisinin indüklediği reaktif trombositoz demir replasmanı ile kolaylıkla tedavi edilebilmektedir. İnme için risk faktörleri olan veya olmayan hastalarda aneminin tedavi edilmesi serebrovasküler komplikasyonların gelişmesini önlemede önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Demir eksikliği, anemisi, iskemik inme.

Füsun Mayda Domaç, Handan Mısırlı, Emine Mestan, Tuğrul Adıgüzel. Iron Deficiency Anemia and Ischemic Stroke. Haydarpasa Numune Med J. 2010; 50(1): 19-23

Corresponding Author: Füsun Mayda Domaç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale