ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Evaluation of Long-term Outcomes of Ouside-In Transobturator Tape Procedure in the Treatment of Stress Urinary Incontinence [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-26937 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.26937

The Evaluation of Long-term Outcomes of Ouside-In Transobturator Tape Procedure in the Treatment of Stress Urinary Incontinence

Alim Gökhan Kuşgöz1, Ertugrul Can Tüfekçi2, Fisun Vural2, Ayşe Deniz Ertürk Coşkun2
1Special Izmiryolu Sevgi Hospital
2Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, University of Health Science

INTRODUCTION: To investigate the objective-subjective success rates and complications of outside-in transobturator tape (TOT) surgery with UDI-6 questionnaire and subjective assessment after five years follow up.
METHODS: We analyzed 60 women with stress urinary incontinence who underwent outsite-in TOT procedure by the same surgeon and mesh,and were followed up after five years. All patients’ gynecological examination findings, stress test, Q-tip test, pad test, residual urinary volume, Urinary Distress Inventory (UDI-6) questionnaire, duration of operation and complications were recorded. Three years and five years after surgery, all patients were evaluated for anatomic-functional outcomes and subjective patient satisfaction.
RESULTS: The mean age of the population was 51,92±7,31 years, and 50% of the women were postmenopausal. Two patients (3.3%) had intraoperative bladder injury. Among long-term complications, one patient had (1.6%) de novo urge incontinence. There was no mesh erosion in the five years follow up. When we compared the preoperative and five-years postoperative Q-tip test angles a significant decrease was observed (63,92±14,17; 25,08±9,68 )( p =0.001). UDI-6 question3,4 survey scores were also significantly lower in the 5th year follow up (p=0.001) At the end of five years we observed an objective success in 82.9% of the patients. The patients also reported a subjective improvement of 82.9%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: If proper surgical technique is used, outside-in TOT procedure is an efficient and safe method with high objective and subjective cure rates and low complication rates after a five year follow up.

Keywords: stress incontinence, mesh, urinary incontinence, TOT.

Stres İnkontinans Tedavisinde Dıştan İçe Transobturator Tape Prosedürünün Uzun Dönem Sonuçlarının İncelenmesi

Alim Gökhan Kuşgöz1, Ertugrul Can Tüfekçi2, Fisun Vural2, Ayşe Deniz Ertürk Coşkun2
1Özel İzmiryolu Sevgi Hastanesi
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Transobturator tape (TOT) cerrahisi yapılan hastaların 5 yıllık objektif ve subjektif başarı oranları ve uzun dönem komplikasyonlarının araştırılması.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Stresle idrar kaçırma şikayetiyle başvuran 60 hastaya dıştan içe TOT cerrahisi uygulanmış ve hastalar 5 yıl takip edilmiştir. Her hastanın preoperatif jinekolojik muayene bulguları, stres test, Q-tip test, ped testi, residual idrar volümü, Urinary Distress Inventory (UDI-6) anketi, operasyon süresi ve komplikasyonları kaydedildi. Hastalar üç yıl ve beş yıl sonra çağrılarak anatomik- fonksiyonel sonuçlar ve subjektif hasta memnuniyeti açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalaması 51,92±7,31 idi ve hastaların yarısı postmenopozal dönemdeydi. İntraoperatif komplikasyon olarak 2 hastada (%3,3) intraoperatif mesane yaralanması yaşandı. 1 hastada postoperatif uzun hospitalizasyon gerekti (%1,6). Uzun dönem komplikasyon olarak 1 hastada (%1,6) de novo urge inkontinans izlendi. Beş yıllık takip sonucunda mesh erozyonu izlenmedi. Preoperatif bulgularla karşılaştırdığımızda, 5 yılın sonunda hastaların Q-tip test açılarında anlamlı azalma izlendi (63,92±14,17; 25,08±9,68 )(p=0.001). UDI-6 soru 3,4 skorları kıyaslandığında anlamlı düşük skorlar izlendi (p=0.001). 5 yıllık takip sonucunda objektif başarı oranı %82.9 iken hastaların belirttiği sübjektif iyileşme oranı da %82.9 bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Stres inkontinans vakalarında cerrahi tekniklere uyulduğunda, dıştan içe uygulanan TOT prosedürü 5 yıllık objektif ve subjektik başarı oranları yüksek ve komplikasyon yüzdesi düşük bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: stres inkontinans, mesh, uriner inkontinans, TOTCorresponding Author: Alim Gökhan Kuşgöz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale