ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Long-Term Radiological Outcomes of Short Segment Stabilization in Thoracic Burst Fracture [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-34711 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.34711

Long-Term Radiological Outcomes of Short Segment Stabilization in Thoracic Burst Fracture

Salim Katar1, Mehmet Onur Yuksel2, Serdar Çevik3, Pınar Aydın Öztürk4, Oğuz Baran5, Sevket Evran5
1Department of Neurosurgery, Balikesir University Medical Faculty, Balikesir, Turkey
2Department of Neurosurgery, Medipol University Medical Faculty, Istanbul, Turkey
3Department of Neurosurgery, Memorial Sisli Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Neurosurgery, Gazi Yasargil Research and Training Hospital, Diyarbakir, Turkey
5Department of Neurosurgery, Haseki Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Short segment transpedicular instrumentation and distraction, have been used as a popular method recently due to the kyphotic angulation and adequate spinal canal decompression provided by the fusion of fewer mobile vertebra segments. This study aims to demonstrate that adequate decompression of spinal canal and kyphosis angulation can be improved by short-segment instrumentation and distraction in thoracic vertebrae burst fracture.
METHODS: Patients who were admitted to our clinic for thoracic vertebra burst fractures between 2014-2017 and who underwent fusion with transpedicular screws were retrospectively analyzed.
RESULTS: Both the sagittal index and canal occupation rates showed statistically significant changes between the preoperative and early postoperative periods (PSI=0.001, PCOR=0.001). Evaluation results of the patients at 2-year follow-up; mean SI was 16.2°±1.25° and the mean canal occupation rate was 6.25±2.4%. There was no statistically significant difference between both sagittal index and canal occupation rates postoperatively and after 2 years of follow-up (PSI=0.916, PCOR=0.565).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We believe that short segment stabilization is sufficient especially in patients with canal occupation rate less than 40%, sagittal index less than 25 degrees, ASIA score E, and preserved posterior elements of the vertebra.

Keywords: thoracic vertebrae, burst fracture, short segment, transpedicular instrumentation

Torakal Patlama Kırığı Nedeniyle Kısa Segment Stabilizasyon Yapılan Hastaların Uzun Dönem Radyolojik Sonuçları

Salim Katar1, Mehmet Onur Yuksel2, Serdar Çevik3, Pınar Aydın Öztürk4, Oğuz Baran5, Sevket Evran5
1Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirurji AD, Balıkesir, Türkiye
2Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirurji AD, İstanbul, Türkiye
3Memorial Şişli Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, Diyarbakır, Türkiye
5Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kısa segment transpediküler enstrümantasyon ve distraksiyon, daha az mobil omur segmentinin füzyonu tarafından sağlanan kifotik açılanma ve yeterli spinal kanal dekompresyonu nedeniyle son zamanlarda popüler bir yöntem olarak kullanılmıştır. Bu çalışma kısa segment enstrümantasyonu ve distraksiyon ile torasik omurga patlama kırığındaki kifotik angulasyonun iyileştirilebileceğini ve yeterli spinal kanal dekompresyonu sağlayabileceğini göstermeyi amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Torakal vertebra patlama kırırğı nedeniyle 2014-2017 yılları arasında kliniğimize başvuran ve transpediküler vidalar ile füzyon yapılan hastalar retrospektif olarak incelenmiştir.
BULGULAR: Hem sagittal index hemde kanal içi işgal oranları preoperatif ve postoperatif dönemler arasında istatiksel olarak anlamlı değişimler göstermekte idi (PSİ=0.001, PKİO=0.001). Hastaların 2. yıl takiplerinde yapılan değerlendirme sonuçları; ortalam Sİ 16.19° ± 1.25 ° ve ortalama kanal içi işgal oranı %6.25 ± 2.4 idi. Postoperatif dönem ve 2 yıllık takip sonrası hem sagittal index hemde kanal içi işgal oranları arasında istatiksel olarak anlamlı değişimler yoktu. (PSİ=0.916, PKİO=0.565).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Spinal kanal işgal oranı %40 dan az, sagittal indeksi 25 dereceden az olan, ASIA skoru E olan ve vertebranın posterior elemanları korunan hastalarada kısa segment stabilizasyonun yeterli olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: torakal vertebra, patlama kırığı, kısa segment, transpediküler enstrumantasyonCorresponding Author: Oğuz Baran, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale