ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Our Experiences about Reconstruction of the Tip Amputations [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(1): 46-48 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.36744

Our Experiences about Reconstruction of the Tip Amputations

Ayşe İrem İskenderoğlu, Nesibe Sinem Çiloğlu, Ahmet Kürşat Yiğit, Shahrukh Omar
Department of Plastic Surgery, Health Sciences University, Hamidiye Faculty of Medicine, Haydarpasa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Hand injuries typically need reconstruction in plastic surgery practice. (1) Tip region is the most injured area. Hand injuries mostly arise from traumas.

METHODS: In this study, the retrospective analysis of the 625 patients, who were operated because of tip amputation in our clinic between the years of 2013-2017, was carried out. The patients were not eligible for replantation.

RESULTS: The cause of the traumas was mostly industrial injuries. Finger jam was the common cause in the pediatric population. Composite grafts were used in cases with torn fingers (60%). Locoregional flaps and free flaps were applied in cases which had no torn fingers.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Reconstruction of hand injuries is very important because of the feeling, touching, grasping and holding functions of the hand. Functional reconstruction should be performed in such tip amputation injuries.

Keywords: Fingertip, reconstruction; tip amputation.

Tip Ampütasyonlarında Rekonstrüksiyon Tecrübelerimiz

Ayşe İrem İskenderoğlu, Nesibe Sinem Çiloğlu, Ahmet Kürşat Yiğit, Shahrukh Omar
S.B Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Plastik Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: El yaralanmaları plastik cerrahide sıklıkla rekonstrüksiyon gerektiren yaralanmalarıdır (1). Parmak ucu elde en sık yaralanan bölgedir. Etiyolojisinde sıklıkla travmalar ön planda yer almaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2013- 2017 yılları arasında kliniğimizde replantasyona uygun olmayan, tip amputasyonu nedeniyle opere edilen 625 hastanın kayıtları geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR: Travmaların etiyolojisi incelendiğinde, en sık iş kazaları olmakla beraber, pediatrik yaş grubunda sert cisimlerin arasına sıkışma en sık etyolojik neden olarak tespit edildi. Replante edilemeyecek düzeyde olan vakalarda kompozit greft (%60), kompozit greft amaçlı kullanılabilecek amputat olmayan vakalarda ise lokorejiyonel flep veya serbest flepler uygulanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tutma hissetme, dokunma, sıkıştırma hareketlerinde önemli olduğu için el yaralanmalarının rekonstrüksiyonları özelliklidir. Tip amputasyonlarında mümkün olduğunca fonksiyonel rekonstrüksiyon yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Tip ampütasyonu, parmak ucu, rekonstrüksiyon.

Ayşe İrem İskenderoğlu, Nesibe Sinem Çiloğlu, Ahmet Kürşat Yiğit, Shahrukh Omar. Our Experiences about Reconstruction of the Tip Amputations. Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(1): 46-48

Corresponding Author: Ayşe İrem İskenderoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale