ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Effects Of Active And Passive Smoking On Pulmonary Function In Adolescents [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(2): 83-88

The Effects Of Active And Passive Smoking On Pulmonary Function In Adolescents

Gürkan Atay, Melike Topuz, Öznur Özdemir Arslan, Yıldız Dallar Bilge
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

INTRODUCTION: To determine the effects of smoking and exposure type (active and passive) on pulmonary function tests in adolescents.
METHODS: 124 adolescents, ages between 13-18 years were included in the study in Ankara Training and Research Hospital Outpatient Clinic between June 2013 and March 2014. The demographic parameters were recorded and sociodemographic characteristics were evaluated with questionnaired fulfilled by the parents. Three groups were constituted. Active smokers (n: 43), passive smokers (n: 60) and nonsmokers (n: 21). The cases’ pulmonary function tests were determined with volumetric spirometry.
RESULTS: Prevelance of smoking habit is high in adolescents (%34).Active smokers’ FEV1 values were not significantly lower than passive and nonsmokers. Passive smokers have significantly lower FEV1, FEV25-75 and PEF values than other groups (P<0,05). Father’s of the passive smokers consumed significantly higher amounts of cigarette packet per year than father’s of active smokers (p<0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Smoking habit is high adolescents. Determining the respiratory function tests of passive smokers not signicantly different than active smokers group, but lower than nonsmokers group, suggest us that the rate of exposure is a more effective factor than type of exposure (active/ passive).

Keywords: Adolescent, smoking, passive smoking, pulmonary function.

Adölesanlarda, Aktif ve Pasif Sigara İçiminin Solunum Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisi

Gürkan Atay, Melike Topuz, Öznur Özdemir Arslan, Yıldız Dallar Bilge
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı adolesanlarda aktif ve pasif sigara içiminin solunum fonksi- yon testleri üzerine etkisini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk polikliniğine başvuran yaşları 13-18 olan 124 adolesanda Haziran 2013-Mart 2014 tarihleri arasında yapıldı. Olguların ve ailelerinin sosyodemografik özellikleri sorgulanarak, hazırlanan anket formu ebeveynler tarafından dolduruldu. Olgular, aktif sigara içenler (n: 43), pasif sigara içenler (n: 60) ve hiç içmeyenler (n: 21) olmak üzere üç gruba ayrıldı. Volumetrik spirometre ile solunum fonksiyon testleri yapıldı.
BULGULAR: Çalışma grubunda sigara içme sıklığı % 34 olarak bulundu. Aktif sigara içenlerin FEV 1 değerleri pasif sigara içenler ve hiç içmeyenlerle karşılaştırıldığında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Pasif sigara içimi olan grubun FEV1,FEF2575 VE PEF parametreler sigara içmeyen gruba göre anlamlı olarak düşük saptandı (sırası ile; p=0,011,p=0,025 ve 0,041). Pasif sigara içenlerin baba sigara pa- ket yılı, aktif sigara içenlerin baba paket yılına göre anlamlı yüksek bulundu(p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Adolesan döneminde sigara içme oranı yüksek saptandı. Pasif sigara içen grubun solunum fonksiyon testleri, sigara içen gruba benzer, sigara içmeyen gruba göre anlamlı düşük çıkması sigaraya maruziyet oranının, maruziyet tipinden (aktif/pasif) daha etkili bir faktör olduğu kanısını ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Adolesan, sigara içimi, pasif sigara maruziyeti, solunum fonksiyon testleri.

Gürkan Atay, Melike Topuz, Öznur Özdemir Arslan, Yıldız Dallar Bilge. The Effects Of Active And Passive Smoking On Pulmonary Function In Adolescents. Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(2): 83-88

Corresponding Author: Gürkan Atay, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale