ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Predictive Role of Mac-2 Binding Protein in Gastric Cancer Prognosis [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(4): 395-399 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.60437

Predictive Role of Mac-2 Binding Protein in Gastric Cancer Prognosis

Hamit Karayağız1, Tolga Katmer2, Ümit Sekmen3, Merve Mehveş Çelebi3, Melih Paksoy4
1Department of General Surgery, Acıbadem Healthcare Group, Acıbadem International Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of General Surgery, University of Health Sciences Turkey, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of General Surgery, Acıbadem MAA University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
4Department of General Surgery, Acıbadem Healthcare Group, Acıbadem Fulya Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Gastric cancer is one of the most common and deadly cancers worldwide. Currently, it is becoming an over-prevalent malignancy in Turkey. Early diagnosis and treatment have a pivotal role in ameliorating the prognosis in patients with gastric cancer. Mac-2 binding protein (Mac-2BP) is expressed in many types of tissues, and recent studies have demonstrated that it is upregulated in various cancerous tissues. We investigated the expression of Mac-2BP in patients with gastric cancer, as well as its association with clinical and pathological variables.
METHODS: In this study, 130 patients, 90 patients with gastric cancer and 40 healthy controls were included. Serum Mac-2BP levels were measured in both groups. Clinical and pathological variables, including tumor size, histologic grade, primary tumor stage, lymph node metastasis, lymphatic invasion, vascular invasion, and neural invasion, were evaluated in the gastric cancer group.
RESULTS: Circulating Mac-2BP levels were higher in patients with gastric cancer than the control group. Serum Mac-2BP levels especially elevated in patients with larger tumor size, poor histologic grade, advanced primary tumor stage, lymph node metastasis, lymphatic invasion, vascular invasion, and neural invasion.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The findings obtained in this study suggest that serum Mac-2BP levels may have a predictive role in both gastric tumor diagnosis and prognosis.

Keywords: Gastric cancer, Mac-2 binding protein; Mac-2BP; metastases; prognosis.

Gastrik Kanser Prognozunda Mac-2 Bağlayıcı Protein'in Prediktif Rolü

Hamit Karayağız1, Tolga Katmer2, Ümit Sekmen3, Merve Mehveş Çelebi3, Melih Paksoy4
1Acıbadem Sağlık Grubu, Acıbadem International Hastanesi, Genel Cerrahi Departmanı, İstanbul, Türkiye
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Departmanı, İstanbul, Türkiye
3Acıbadem MAA Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Departmanı, İstanbul, Türkiye
4Acıbadem Sağlık Grubu, Acıbadem Fulya Hastanesi, Genel Cerrahi Departmanı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Mide kanseri dünya çapında en yaygın ve ölümcül kanserlerden biridir ve Türkiye'de de gitgide daha yaygın bir malignite haline gelmektedir. Mide kanseri hastalarında prognozun iyileştirilmesinde erken tanı ve tedavi çok önemli bir role sahiptir. Mac-2 bağlayıcı protein (Mac-2BP), birçok doku tipinde eksprese edilir ve son çalışmalar, çeşitli kanserli dokularda up-regülasyonunu göstermiştir. Bu çalışmada gastrik kanser hastalarında Mac-2BP ekspresyonunun yanı sıra klinik ve patolojik değişkenlerle ilişkisini araştırdık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: 90 mide kanseri hastası ve 40 sağlıklı kontrol olmak üzere toplam 130 hasta çalışmaya dahil edildi. Serum Mac-2BP düzeyleri her iki grupta da ölçüldü. Gastrik kanser grubunda tümör boyutu, histolojik derece, primer tümör evresi, lenf nodu metastazı, lenfatik invazyon, vasküler invazyon ve nöral invazyon gibi klinik ve patolojik değişkenler değerlendirildi.
BULGULAR: Mide kanseri olan hastalarda dolaşımdaki Mac-2BP düzeyleri kontrol grubuna göre daha yüksekti. Serum Mac-2BP düzeyleri özellikle daha büyük tümör boyutu, zayıf histolojik derece, ileri primer tümör evresi, lenf nodu metastazı, lenfatik invazyon, vasküler invazyon ve nöral invazyonu olan hastalarda yükselmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu sonuçlar serum Mac-2BP düzeylerinin hem mide tümörü teşhisinde hem de prognozda prediktif rolü olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gastrik kanser, Mac-2 bağlayıcı protein, Mac-2BP, metastaz, prognoz

Hamit Karayağız, Tolga Katmer, Ümit Sekmen, Merve Mehveş Çelebi, Melih Paksoy. Predictive Role of Mac-2 Binding Protein in Gastric Cancer Prognosis. Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(4): 395-399

Corresponding Author: Merve Mehveş Çelebi, Türkiye
LookUs & Online Makale