ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Role of Carbondioxide Angiography in Blunt Splenic Trauma [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2010; 50(2): 59-64

The Role of Carbondioxide Angiography in Blunt Splenic Trauma

Aslıhan Semiz Oysu1, Kyung J. Cho2, Sinan Şahin1
1Dr. Siyami Ersek Hastanesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, İstanbul
2Michigan Üniversitesi Hastanesi, Radyoloji ABD, Ann Arbor, MI, ABD.

INTRODUCTION: Digital subtraction angiography plays an important role in blunt splenic trauma. Carbondioxide is an alternative intravascular contrast medium with a low cost and no risk of allergy or known toxicity. The purpose of this study is to evaluate the efficacy of carbondioxide angiography in patients with blunt splenic trauma.
METHODS: The angiography findings of seven patients with blunt splenic trauma who underwent angiography using iodinated contrast medium and carbondioxide before embolization were retrospectively evaluated.
RESULTS: In all of the seven patients splenic avascular areas consistent with laceration were present. Two patients showed active extravasation of contrast medium, while 3 had ‘’starry sky’’ finding and 2 had arteriovenous shunt. Five patients showed no extravasation of contrast medium. At carbondioxide angiography additional two patients were found to have extravasation. All patients underwent embolization of splenic artery or its branches. All patients were hemodynamically stabilized after the interventions.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In patients with blunt splenic trauma, use of carbondioxide in addition to iodinated contrast medium at angiography may increase the detection of active extravasation. In addition, extravasation may be localized at more central injections which may quicken the intervention in trauma patients.

Keywords: Blunt splenic trauma, carbondioxide angiography, digital subtraction angiography, embolization.

Künt Dalak Travmalarında Karbondioksit Anjiyografisinin Yeri

Aslıhan Semiz Oysu1, Kyung J. Cho2, Sinan Şahin1
1Dr. Siyami Ersek Hastanesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, İstanbul
2Michigan Üniversitesi Hastanesi, Radyoloji ABD, Ann Arbor, MI, ABD.

GİRİŞ ve AMAÇ: Künt dalak yaralanmasında dijital substraksiyon anjiyografi tanı ve tedavide önemli rol oynar. Karbondioksit düşük maliyetli, allerji riski ve bilinen toksisitesi olmayan alternatif bir intravasküler kontrast maddedir. Bu çalışmada künt dalak travması olan olgularda karbondioksit anjiyografisinin etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Künt dalak travması bulguları saptanarak embolizasyon öncesinde iyotlu kontrast madde ve karbondioksit kullanılarak anjiyografisi yapılmış olan 7 olgunun bulguları retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Yedi olgunun tümünde anjiyografide laserasyon ile uyumlu splenik avasküler alanlar izlendi. İki olguda aktif ekstravazasyon, 3 olguda yıldızlı gökyüzü manzarası, 2 olguda arteriyovenöz şant mevcuttu. Beş olguda kontrast madde ekstravazasyonu saptanmadı. Karbondioksit kullanılarak yapılan anjiyografide bunlara ek olarak 2 olguda daha aktif ekstravazasyon görüldü. Tüm olgularda splenik arter veya dallarına yönelik embolizasyon gerçekleştirildi. Girişim sonrasında olguların tümünde hemodinamik stabilizasyon sağlandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Künt dalak travması olan olgularda anjiyografide iyotlu kontrast maddeye ek olarak karbondioksitin de kullanımı ile aktif ekstravazasyonun saptanabilirliği artabilir. Ayrıca ekstravazasyon daha santral enjeksiyonlarda daha erken aşamada lokalize edilerek travma olgularında uygulanacak girişimin hızlanması sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Künt dalak travması, karbondioksit anjiyografisi, dijital substraksiyon anjiyografi, embolizasyon.

Aslıhan Semiz Oysu, Kyung J. Cho, Sinan Şahin. The Role of Carbondioxide Angiography in Blunt Splenic Trauma. Haydarpasa Numune Med J. 2010; 50(2): 59-64

Corresponding Author: Aslıhan Semiz Oysu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale