ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Gelecek Sayı - HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL

Gelecek Sayı

1.
İleri yaşta tek taraflı pitozis ile başvuran iki olgu: Primer lakrimal gland lenfoması
Two cases presenting with unilateral ptosis at an advanced age: Primary lymphoma of the lacrimal gland
Mehmet Serhat Mangan, Zühal Ozcan, ECE TURAN-VURAL
doi: 10.14744/hnhj.2021.68094  Sayfa 0

2.
Evaluation of magnetic resonance venography techniques on the detection of dural sinus variations, flow gaps, and thrombosis
Dural sinüs varyasyonları, akım boşlukları ve tromboz tespitinde manyetik rezonans venografi tekniklerinin değerlendirilmesi
Ayşe Özlem Balık, Turgay Öner
Sayfa 0

3.
Gastroskopi Esnasında İnsisura Angularisten rutin biyopsi almak gerekli midir?
During Gastroscopy Taking Routine Biopsy From The Insisura Angularis is Necessary(?)
Ayça Saltürk, Özgür Bahadır, Emine Kanatsız, Halil Şahin, Mevlut Kiyak, Fatih Güzelbulut
Sayfa 0

4.
Çocuk ve Yetişkinlerde Normal Pankreasın Difüzyon Ağırlıklı MR İncelemesi; ADC değerlerinin Yaş ve Cinsiyetle İlişkisi
Diffusion-weighted MR imaging of normal pancreas in children and adults; Relation of apparent diffusion coefficient values with age and gender
Osman Dere, Abdurrahim Dusak, Halil Kazanasmaz
Sayfa 0

5.
Tiroid Kanserleri Nedeni ile Lateral Boyun Disseksiyonu Yapılan Hastalarımızın Demografik Özellikleri
Demographic Properties of Patients who Underwent Lateral Lymph Node Neck Dissection because of Thyroid Cancers
Ali Aktekin, Günay Gürleyik, Umut Kına, Zuhal Özcan, Meryem Doğan
doi: 10.14744/hnhj.2021.44452  Sayfa 0

6.
Endoskopik Hipofiz Adenomu Cerrahisinde Komplikasyon ve Planlanmamış Erken Yeniden Başvuru Nedenleri; Tek Merkezli Bir Çalışmanın Erken Sonuçları
Causes of Complications and Unplanned Early Re-admissions in Endoscopic Pituitary Adenoma Surgery; Early Results of a Single-center Study
Serdar Onur Aydın, Mustafa Umut Etli
Sayfa 0

7.
Horizontal Şaşılık Cerrahisinde Katlama ve Rezeksiyon Tekniklerinin Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comprasion of The Results of Plication and Resection Techniques in Horizontal Strabismus Surgery
Gizem Yel, zeynep acar, ECE TURAN-VURAL, Ugur Yılmaz Mumcu, Rüveyde Bolaç Unculu, Ahmet Nohutçu
Sayfa 0

8.
Okul Çağı Sağlıklı ve Serebral Palsi’li Çocuklarda Aktivite tercihlerinin İncelenmesi
Activity preferences of school-age children with cerebral palsy: Comparison with healthy peers
Gönül Koyuncu, Mine Uyanık
doi: 10.14744/hnhj.2020.55822  Sayfa 0

9.
Türk toplumunda zor laringoskopiyi öngörmek için farklı ölçeklerin kıyaslanması: Gözlemsel çalışma
Comparison of various measures for anticipating difficult laryngoscopy in Turkish population: An observational study
Derya Özden Omaygenç, Oylum Selcuk
Sayfa 0

10.
Böbrek Tümörünü Taklit Eden GOSSİPİBOMA Olgusu
GOSSYPIBOMA, Mimicking Renal Neoplasm
Levent Verim, Ömer Yüksel, Çagatay tosun
doi: 10.14744/hnhj.2021.67209  Sayfa 0

11.
Astımlı hastalarda omalizumab tedavisi tromboemboli gelişmesi ile ilişkili midir ?
Is there a relation between omalizumab treatment and development of thromboembolic events in asthmatics?
Şeyma Başlılar
Sayfa 0

12.
Kliniğimizde Pandeminin Geç Döneminde Tanı Alan İlk Pediatrik Multisistem İnflamatuar Sendromu (MIS-C) Olgusu
The first case of Pediatric Multisystem Inflammatory Syndrome (MIS-C) to be diagnosed in our clinic in the late stages of the pandemic
Elif Küçük, Çağatay Nuhoğlu
Sayfa 0

13.
Punicalagin'in Antikanser Etkileri
Anticancer effects of Punicalagin
A. Cansu Kilit, Esra Aydemir
doi: 10.14744/hnhj.2021.77044  Sayfa 0

14.
Koroid Pleksus Tümörleri Tedavisi
Treatment Of Choroid Plexus Tumours
Ersin Haciyakupoglu, Ali Erhan Kayalar, Mustafa Efendioglu, Serik Akshulakov, Aydin Sav, Sebahattin Haciyakupoğlu
Sayfa 0

15.
Total Tiroidektomi Sonrası Ötiroid Postmenopozal Kadınlarda Osteoporozun Değerlendirilmesi
Evaluation of Osteoporosis After Total Thyroidectomy in Euthyroid Postmenopausal Women
Orgun Gunes, Yusuf Murat Bag
Sayfa 0

16.
İmmünyetmezliği olmayan hastada intestinal spiroketozis: olgu sunumu ve literatür taraması
Intestinal spirochaetosis in an immunocompetent host: case report and review of literature
Ayse Ozbek, Zarife Melda Bulut
Sayfa 0

17.
Patellofemoral ağrı sendromlu hastalarda elektromiyografik biofeedback eğitiminin etkinliğinin değerlendirilmesi
Evaluation of the effectiveness of electromyographic biofeedback training in patients with patellofemoral pain syndrome
Merve Çalkın Korkmaz, Mehmet Ağırman, Sena Tolu, Arzu Dinç, Ahmet Salim Göktepe
Sayfa 0

18.
Çocuklarda Helicobacter Pylori enfeksiyonu varlığı ile duodenogastrik reflü arasında herhangi bir ilişki var mıdır?
Is there any relation between the presence of Helicobacter Pylori infection and duodenogastric reflux in children?
Burcu Volkan, Nevzat Aykut Bayrak
Sayfa 0

19.
Hipofiz Adenom dokularından elde edilen patoloji kesitlerinde OX40 gen ekspresyon düzeyi
OX40 gene expression level on pathology sections obtained from Pituitary Adenomas tissues
Buruc Erkan, Ozan Barut, Baris Colluoglu, Mustafa Kılıç, Utku Adılay, Metehan Eseoğlu, Doğan Güçlühan Güçlü, Ozan Haşimoğlu, Osman Tanriverdi, Ömür Günaldı
Sayfa 0

20.
Yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen COVID-19 hastalarında iki farklı antikoagülan uygulanmasının sonuçlarının değerlendirilmesi
Evaluation of theresults of theuse of two different anticoagulants in COVID-19 patients who were followed-up and treated in the intensive care unit
Seyfi Kartal, esra kongur, Abdullah Ozdemir, Çağatay Erman Öztürk, Mustafa Arslan
Sayfa 0

LookUs & Online Makale