ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Gelecek Sayı - HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL

Gelecek Sayı

1.
Yoğun bakimda takip edilen künt travma hastalarinda pnömoni risk faktörlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of pneumonia risk factors in blunt trauma patients followed in intensive care
Yelda Balık, RECEP BALIK, Işıl Köse, Ciler Zincircioglu, şükran köse, Tuna Demirdal, Nimet Şenoglu
doi: 10.14744/hnhj.2023.65707  Sayfa 0

2.
Pıhtı Aktivatörlü Jelli Biyokimya Tüplerinin Karşılaştırılması
Comparison of Clot Activator Gel Biochemistry Tubes
Eray Metin Güler, Beyza Nur Özkan, Hakan Beyaztaş, Ali İmran Daştan, Mehmet Murat Yekrek
doi: 10.14744/hnhj.2023.97355  Sayfa 0

3.
Hastanede Yatan Dekompanse Kalp Yetmezliği Hastalarında Anemi Türleri ve Demir Eksikliği Sıklığı: İç Hastalıkları Kliniği Deneyimi
Types of Anemias and Iron Deficiency Frequency In Hospitalized Patients With Decompensated Heart Failure: Internal Medicine Clinic Experience
Hatice Gizem Gunhan, Refik Demirtunc
doi: 10.14744/hnhj.2023.03271  Sayfa 0

4.
Trifokal Nummular Baş Ağrısı; Lokal anestezik enjeksiyonuna dramatik yanıt veren bir olgu sunumu
Trifocal Nummular Headache; A case report of dramatical response to local anesthetic injection
Cansu Köseoğlu Toksoy, Ülkü Türk Börü
doi: 10.14744/hnhj.2023.15975  Sayfa 0

5.
20-Gauge transtorasik ince iğne biyopsilerinde kılavuz yöntem olarak seçilen bilgisayarlı tomografi ve ultrasonografinin karşılaştırılması
Comparison of computed tomography and ultrasonography as a guide method in 20-Gauge transthoracic fine needle biopsies
AYLA TÜRKAR
doi: 10.14744/hnhj.2024.19327  Sayfa 0

6.
Covid-19 enfeksiyonlu hastalardaki ST segment yükselmeli miyokard enfarktüsü yüksek mortalite ve trombüs yükü ile ilişkilidir
ST Segment elevated myocardial infarction associated with high mortality and thrombus burden in patients with covid-19 Infection
Gökhan Ergün, Emrah Çitil, Selami Demirelli, Bekir Çalapkorur, Erkan Demirci, Ziya Şimşek
doi: 10.14744/hnhj.2023.26918  Sayfa 0

7.
Rotavirüs Gastroenteritli Hastanede Yatan 5 Yaş Altı Çocukların Demografik, Laboratuvar Özellikleri ve Aşı Durumları
Demographic, Laboratory Features and Vaccination Status of Hospitalized Children Under 5 Years Old with Rotavirus Gastroenteritis
Şeyma Şimşirgil Kara, Tamay Gurbuz, Zeynep Karakaya, Cagatay Nuhoglu
doi: 10.14744/hnhj.2022.32549  Sayfa 0

8.
Küratif Amaçlı Ameliyat Edilen Mide Kanserli Hastalarda Sağkalımı Etkileyen Faktörler
Factors affecting survival in curatively operated gastric cancers
Ferdi Cambaztepe, Ali Surmelioglu, Metin Tilki
doi: 10.14744/hnhj.2023.35762  Sayfa 0

9.
Viral Baskılanamayan HIV’li bireylerde Düşük Düzey Viremi Öngörücüleri, İzmir’de Retrospektif Takip Çalışması
Predictors of Low-Level Viremia in People Living with HIV with Unsuppressed Viremia, A Retrospective Follow-up Study in Izmir
İlkay Akbulut, Sabri Atalay
doi: 10.14744/hnhj.2024.39145  Sayfa 0

10.
İntradural ekstramedüller spinal kord tümörlerinde cerrahinin etkinliği ve prognoza etki eden faktörler.
Efficacy of surgery in intradural extramedullary spinal cord tumors and factors affecting prognosis.
Ali Haluk Düzkalır, Luay Şerifoğlu, Hanife Gülden Düzkalır, Mehmet Zafer Berkman
doi: 10.14744/hnhj.2023.53533  Sayfa 0

11.
Yoğun Bakımda Tedavi Edilen COVİD 19 Hastalarının Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi
Evaluation of the Nutritional Status of COVID-19 Patients Treated in the Intensive Care Unit
Arzu Yıldırım Ar, Öznur Demiroluk, Yıldız Yiğit, Halit Abbas Batırel
doi: 10.14744/hnhj.2023.00821  Sayfa 0

12.
Spinal anestezi altında gerçekleştirilen sezaryen operasyonlarında hastanın abdominal çevre uzunluğu, simfizis pubis-fundus mesafesi ve vertebral kolon uzunluğunun hipotansiyon görülme sıklığı ve blok seviyesi ile olan ilişkisi
The relationship between the patient's abdominal circumference, symphysis pubis-fundal distance and vertebral column length with the incidence of hypotension and the level of block in cesarean section operations performed under spinal anesthesia
Nihan Yaman Mammadov, Duygu Karaköse Çalışkan, Halide Aydın
doi: 10.14744/hnhj.2023.62447  Sayfa 0

13.
Memenin intraduktal papiller neoplasmlarında maligniteyi öngören ultrasonografik özellikler
Ultrasonographic Features Predictive of Malignancy in Intraductal Papillary Neoplasm of the Breast
İsmail Yurtsever, Şeyma Yıldız, Abdusselim Adil Peker, Hafize Otcu Temur, Bahar Atasoy, Serdar Balsak, Özlem Toluk
doi: 10.14744/hnhj.2024.93708  Sayfa 0

14.
Antiretroviral tedavi almamış HIV ile yaşayan bireylerde D vitamini düzeyini etkileyen faktörler
Factors affecting Vitamin D level in antiretroviral treatment naive persons living with HIV
İmran İçel Yıldırım, Serpil Erol, Derya Öztürk Engin, Gözde Akkiraz BAÇ, Handan Ankaralı, Sebahat Aksaray
doi: 10.14744/hnhj.2023.66674  Sayfa 0

15.
Olgu Sunumu: İskemik İnmeye Neden Olan Aort Diseksiyonu
Case Report: Ischemic Stroke As A Result of Aortic Dissection
Burcu Bayramoğlu, İsmail TAYFUR, Ferah Kader, Dijan Tav, Gültekin Akyol
doi: 10.14744/hnhj.2023.69370  Sayfa 0

16.
Kontrastlı damar duvarı görüntülemenin çeşitli intrakranial vasküler olmayan patolojilerdeki diagnostik değeri
Diagnostic value of contrast-enhanced vessel wall imaging in the evaluation of various intracranial non-vascular pathologies: a single center experience
Deniz Alis, Duzgun Yildirim, Amalya Zeynalova, Filiz Tüzüner, Mustafa Emir Tavsanli, Mustafa Seckin, Elvan Cevizci Akkilic, Murat Hamit Aytar, Deniz Esin Tekcan Şanlı
doi: 10.14744/hnhj.2022.71542  Sayfa 0

17.
Prematüre yenidoğanlarda nekrotizan enterokolit risk faktörleri: tek merkez deneyimi
Risk factors of necrotizing enterocolitis in preterm infants: a single center experience
Hatice Mine Çakmak, Kenan Kocabay
doi: 10.14744/hnhj.2023.74555  Sayfa 0

18.
May-Thurner sendromunda radyolojik tanı ve endovasküler tedavi sonuçları
The radiologic diagnosis and result of endovascular management of May Thurner Syndrome
Demet Doğan, Seviye Bora Şişman, Hakan Barutca, Hasan ŞAHAN, Sinan Şahin
doi: 10.14744/hnhj.2023.75010  Sayfa 0

19.
Üçüncü basamak bir hastaneye başvuran çocukların malnütrisyon yönünden değerlendirilmesi
Evaluation of children admitted to a tertiary hospital in terms of malnutrition
Eren Güzeloğlu, Büşra Özgünay
doi: 10.14744/hnhj.2022.81084  Sayfa 0

20.
Epidural Kateter Uygulamasının Bir Komplikasyonu: Pnömosefali ve İlişkili Diplopi
A Complication Of Epidural Catheter Administration: Pneumocephalus And Related Diplopia
Ahmet Şen, Esra Kongur, Ali Alkan Yilmaz, Özlem Şen, Ahmet Akyol
doi: 10.14744/hnhj.2023.87528  Sayfa 0

21.
Lomber Seviyede Dinamik ve Rijit Sistemlerin Uzun Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparison of Long Term Results of Dynamic and Rigid Systems at Lumbar level
Gürkan Berikol, Uzay Erdoğan, Ibrahim Taha Albas, Ali Ender Ofluoglu
doi: 10.14744/hnhj.2023.90022  Sayfa 0

22.
Psödoeksfoliyasyon sendromlu hastalarda komplikasyonsuz fakoemülsifikasyonun kornea parametreleri üzerine erken postoperatif etkileri.
Early postoperative effects of uncomplicated phacoemulsification on corneal parameters in patients with pseudoexfoliation syndrome.
Eren Ekici, Ali Keleş, Süleyman Korhan Karaman
doi: 10.14744/hnhj.2022.93284  Sayfa 0

23.
Yaşlı hastalarda spinal anestezi altında gerçekleştirilen kalça replasman cerrahisi sonrası akut böbrek hasarı: Retrospektif inceleme
Acute kidney injury after hip replacement surgery under spinal anesthesia in the elderly: A retrospective analysis
Derya Özden Omaygenç, Ahmet Temizyürek, Ayça Sultan Şahin, Öznur Şen
doi: 10.14744/hnhj.2023.62333  Sayfa 0

LookUs & Online Makale