ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Gelecek Sayı - HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL

Gelecek Sayı

1.
Sterotaktik Beyin Biyopsisi Yapılmış Glioblastom, Primer Serebral Lenfoma Ve Metastaz Olgularında İflamatuar Hematolojik Parametrelerin Değerlendirilmesi
Evalution Of Inflammatory Hematological Parameters In Case Of Glioblastom, Primary Cerebral Lymphoma And Metastasis Performed By Sterotactic Brain Biopsy
Selin Tural Emon, Ezgi AKAR
doi: 10.14744/hnhj.2022.59320  Sayfa 0

2.
Kognitif etkilenimi olan Parkinson hastalarında tanıda EEG'nin yeri
Diagnostic role of EEG in Parkinson’s disease patients with cognitive impairment
Gülbün Asuman Yüksel, Gizem Gürsoy, Yılmaz Çetinkaya, Figen Varlıbaş, Can Ulutaş
doi: 10.14744/hnhj.2022.60430  Sayfa 0

3.
Yüksek Riskli Akut Kolesistit Hastalarının Tedavisinde Perkütan Kolesistostominin Önemi
Importance of Percutaneous Cholecystostomy in the Treatment of High-Risk Acute Cholecystitis Patients
Doğan Erdoğan
doi: 10.14744/hnhj.2022.75975  Sayfa 0

4.
Meme kanserinde meme koruyucu cerrahi
Breast conservation surgery in breast cancer
Murat Tan, Ali Deneçli
doi: 10.14744/hnhj.2022.31644  Sayfa 0

5.
Ratlarda deneysel hepatektomi modeli üzerine vasküler endotelyal growth faktör etkisi
The effect of vascular endothelial growth factor on liver regeneration in a rat model
Mete Yazı, Hakan Özdemir, Zehra Ünal Özdemir, Gökçe Acun, Kaptan Gülben, Berna Savas
doi: 10.14744/hnhj.2022.37530  Sayfa 0

6.
COVID-19 ile enfekte otoimmun karaciğer hastaları ve transplante karaciğer hastalarında, immunsupresif tedavinin yönetimi
Management of Immunsuppression Treatment in Autoimmune Liver Disease and Liver Transplantation Patients Infected with COVID-19
Sevki Konur, Ismet Kizilkaya, Ergin Turgut, Güner Kılıç, Ramazan Dertli, Yusuf Kayar
doi: 10.14744/hnhj.2022.46353  Sayfa 0

7.
Konus Medullaris Yerleşimli Benign Kistik Teratom Eksizyonu Sonrası Gelişen bir Epidermoid Kist Olgusu
A Case of Emerging Epidermoid Cyst After Excision of Benign Cystic Teratoma Located in the Conus Medullaris
Özden Erhan Sofuoğlu, Nese Keser, Hasan Burak Gündüz, Bülent Timur Demirgil, Seda Yagmur Karatas Okumus, DİLEK KARADAĞ, Erhan Emel
Sayfa 0

8.
Subakromiyal Sıkışma Sendromu olan Olgularda Uyku Hijyeninin Değerlendirilmesi: Vaka kontrollü çalışma
The evaluation of Sleep Hygiene in Subacromial Impingement Syndrome: A case control study
Sibel Süzen Özbayrak, Hamza Sucuoglu
doi: 10.14744/hnhj.2022.49091  Sayfa 0

9.
IL-23 Reseptör Geni rs1004819, rs7517847, rs11209026 Ülseratif Kolitli Türk Hastalarında Tek Nükleotid Polimorfizmleri
IL-23 Receptor Gene rs1004819, rs7517847, rs11209026 Single Nucleotide Polymorphisms in Turkish Patients with Ulcerative Colitis
Irfan Kucuk, ISMAIL YILMAZ, ERSİN TURAL, Egemen Küçük, Mustafa Kaplan
doi: 10.14744/hnhj.2022.01336  Sayfa 0

10.
Klinik Araştırmalarda Etik Kurul Başvuru Süreçleri
Ethics Committee Application Procedures in Clinical Trials
Hilal İlbars, BERNA Terzioğlu-Bebitoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2022.56667  Sayfa 0

11.
Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen COVID-19 Hastalarında Karaciğer Hasarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Liver Damage in COVID-19 Patients Followed in The Intensive Care Unit
Fatih Sargın, Zeynep Gök Sargın, HULYA sungurtekin
doi: 10.14744/hnhj.2022.98360  Sayfa 0

12.
Nanogümüş Katkılı Yara Örtülerinin Tam Kalınlıkta Sıçan Yanık Yaraları Üzerindeki Antimikrobiyal Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Antimicrobial Effects of Nanocrystalline Silver-Loaded Wound Dressings in Full-Skin Thickness Rat Burn Wounds
Ayşe İrem İskenderoğlu, Zarife Barbak, Simin Cevan Amirhizi, Nesibe Sinem Ciloglu, Sebahat Aksaray
doi: 10.14744/hnhj.2022.68916  Sayfa 0

13.
Diyabetes Mellitus’u Olan Hastada Tek Taraflı Okulomotor Sinir Felci Şeklinde Prezente Olan Pitüiter Apopleksi Vakası
Pituitary Apoplexy Presenting As Unilateral Oculomotor Palsy In A Patient With Diabetes Mellitus
Ozlem Kesim Şahin, Can Ulutaş, AYŞE ÖZLEM BALIK, Onur ERDOGAN, Fatih Bayraklı, Mehmet Gencer
doi: 10.14744/hnhj.2022.74507  Sayfa 0

14.
COVID-19 tanısı konan gebe hastaların radyolojik bulgularının değerlendirilmesi Özet
Evaluation of radiological findings of pregnant women with COVID-19
Hilal Gülsüm Turan Özsoy, Gültekin Adanaş Aydın, SERHAT ÜNAL
doi: 10.14744/hnhj.2022.80947  Sayfa 0

15.
Palyatif bakım hastalarında bası yarası oluşumunu etkileyen faktörler
Factors effecting pressure sores in palliative care patients
Buğu Usanma Koban, Emine Zeynep Tuzcular Vural, Hilal Ozkaya, Işık Gönenç
doi: 10.14744/hnhj.2022.81567  Sayfa 0

16.
Schwind Amaris lazer sistemi ile statik ve dinamik siklotorsiyon kompenzasyonu: On iki aylık refraktif ve görsel sonuçlar
Static and dynamic cyclotorsion compensation with the Schwind Amaris laser system: Twelve-month refractive and visual outcomes
Mehmet Kay, Ece TURAN-VURAL, Hatice Elvin Yildiz, Burak Erdem
doi: 10.14744/hnhj.2022.82085  Sayfa 0

17.
Staghorn Taşları İçin Perkütan Nefrolitotominin Sonuçlarını ve Komplikasyonlarını Tahmin Etmek İçin Nefrolitometrik Skorlama Sistemlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Nephrolithometric Scoring Systems to Predict Outcomes and Complications of Percutaneous Nephrolithotomy for Staghorn Stones
Mehmet Yılmaz, Gökhan Çil, Yavuz Bastug
Sayfa 0

18.
Gençlikte Ortaya Çıkan Erişkin Tip Diyabet Tip2 Olgusu
Maturity-Onset Diabetes of the Young-2(MODY2)
Ayşe Gümüş Özçelik, AKIN DAYAN, MEMET TAŞKIN EGİCİ
doi: 10.14744/hnhj.2022.88886  Sayfa 0

19.
Diyafragma Evantrasyonu ile İntratorasik Böbrek Birlikteliği: Olgu Sunumu
Intrathoracic Kidney with Diaphragmatic Eventration: A Case Report
Şahin Paşalı, Mehmet Dinek, Rıdvan Özbek, İbrahim Erol
doi: 10.14744/hnhj.2022.93653  Sayfa 0

20.
Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Ve Karbapenemaz Üretimine Bağlı Direnç Geliştiren Enterobakterlerin Önemi
Importance of Enterobacterales that Develop Resıstance Due to Expanded-Spectrum Beta-Lactamase and Carbapenemase Production
Neval Yurttutan Uyar, meltem ayaş
doi: 10.14744/hnhj.2022.56588  Sayfa 0

LookUs & Online Makale