ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Gelecek Sayı - Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

Gelecek Sayı

1.
Serum prokalsitonin ve C reaktif protein düzeylerinin neonatal sepsiste tanısal değeri
Diagnostic value of serum procalcitonin and C-reaction protein levels in neonatal sepsis
Mehmet Erceylan, Emel Ataoglu, Derya Büyükkayhan, Murat Elevli
doi: 10.14744/hnhj.2019.74436  Sayfa 0

2.
Mikrovasküler Anastomoz Tekniklerinin Pratikteki Değeri
The Value Of Microvascular Anastomosis Techniques In The Practice
Ayse Irem Iskenderoglu, Ali Haydar Iskenderoglu, Ibrahim Ethem Okcesiz, Nimet Emel Lüleci
doi: 10.14744/hnhj.2019.26214  Sayfa 0

3.
Türkiye'nin Trakya Bölgesi'nde Gebe Kadınlarda Toxoplasma Gondii Antikorlarının Seroprevalansı - Tersiyer Merkez Deneyimi
Seroprevalence of Toxoplasma Gondii Antibodies in Pregnant Women in Thrace Region of Turkey-A Tertiary Center Experience
Cem Yener, Füsun Varol, Işıl Uzun, Havva Sütcü, Burcu Yeşildağ, Birsen Başar, Sinan Ateş, Cenk Sayın
doi: 10.14744/hnhj.2019.71324  Sayfa 0

4.
Çocuklarda D Vitamini Düzeylerinin Mevsimlere, Cinsiyete ve Yaşa Göre Değerlendirilmesi
Evaluation of the Vitamin D Levels of Children According to Seasons, Gender and Age
Aysun Boğa, Necla Yüce, coşkun Saf, Mehmet Cengiz, ÖZGÜR OKUMUŞ, İLKAY ÖZGEN SARI
doi: 10.14744/hnhj.2019.26056  Sayfa 0

5.
Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan İki Olgu Sunumu
Two Case Reports of Hyperbaric Oxygen Therapy in Plastic Surgery
Ayşe Irem Iskenderoglu, Mehmet Emin Elbuken, Ali Haydar Iskenderoglu
doi: 10.14744/hnhj.2019.35403  Sayfa 0

6.
İskemik İnme Hastalarında Ortalama Platelet Hacmi (MPV) ve Kardiyak Troponin I (cTnI) Düzeyleri ile Mortaliteleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Mean Platelet Volume (MPV) and Cardiac Troponin I (cTnI) Levels and Mortality in Patients with Ischemic Stroke
Mehmet Necdet Yıldız, İbrahim Altunok, Öner Bozan, Şeref Emre Atiş, Bora Çekmen, Gökhan Aksel
doi: 10.14744/hnhj.2019.52386  Sayfa 0

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
7.
Yenidoğanlarda Gastrointestinal Perforasyonların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Evaluation of Gastrointestinal Perforations in Newborns: A Single Center Experience
Cengiz Güney, Gaffari Tunc
doi: 10.14744/hnhj.2021.60243  Sayfa 0

8.
Spora Katılım Muayenesi İçin Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine Gönderilen Çocukların Değerlendirilmesi
An Evaluation of Children who Consult Pediatric Cardiology Polyclinics for Sports Participation Examinations
Nurdan Erol, Lütfi Kılınçkaya, Can Yılmaz, Özlem Akkaya, Abdülkadir Bozaykut
doi: 10.14744/hnhj.2020.07088  Sayfa 0

9.
Postoperatif dönemde yoğun bakımda yatan ASAsı 3-4-5 olan hastaların değerlendirilmesi
The evalution of ASA 3-4 and 5 patients admitted intensive care unit in postoperative period
Murat Tolga Avşar, İbrahim Akkoç, Mehmet Toptaş, Zeynep Zehra Gumus
doi: 10.14744/hnhj.2019.59389  Sayfa 0

10.
10 mm’den küçük proksimal üreter taşları için SWL ile üreterorenoskopik litotripsi karşılaştırması
SWL vs. ureterorenoscopic lithotripsi for proximal ureteral stones <10 mm
Erhan Demirelli, Ural Oğuz, Mefail Aksu, Mehmet Karadayı, Ercan Öğreden
doi: 10.14744/hnhj.2021.21549  Sayfa 0

11.
Yenidoğan Yoksunluk Sendromunun Prematüre Bebekte Fentanil ile Tedavisi
The Treatment of Neonatal Abstinence Syndrome With Fentanyl in a Premature Infant
Serkan KIRIK, Sadık Yurttutan, Aydın Bozkaya, Büşra Seğmen
doi: 10.14744/hnhj.2019.75437  Sayfa 0

12.
Nadir Böbrek Tümörü: Musinöz Tubuler ve İğsi Hücreli Karsinom
A Rare Kidney Tumor: Mucinous Tubular and Spindle Cell Carcinoma
Serkan Gönültaş, Ersin Gökmen, Gökhan Yazıcı, Oktay Özman, Sibel Bektaş, Serdar Aykan, Burak Arslan
doi: 10.14744/hnhj.2019.91328  Sayfa 0

13.
Tanı ve Tedavi Amaçlı Transpediküler Vertebral Girişim Olgusu Deneyimlerimiz
Our Experience with Transpedicular Vertebral Intervention for Diagnostic and Therapeutic Purposes
Ezgi AKAR, Mustafa Efendioglu, Abdullah Yolcu, Arif Tarkan Çalisaneller
doi: 10.14744/hnhj.2020.98470  Sayfa 0

14.
Sezaryen sırasında cilt altı salin irigasyonunun cerrahi alan enfeksiyonuna etkisi
The effect of subcutaneous saline irrigation on surgical site infection during cesarean section
Cengiz Andan, Şerif Aksin, Mehmet Rifat Göklü, Seyhmus Tunc
doi: 10.14744/hnhj.2020.34467  Sayfa 0

15.
Erektil disfonksiyon ile kardiyovasküler hastalık ilişkisinde Türkiye’deki üroloji uzmanlarının farkındalığı
Awareness of relation between erectile dysfunction and cardiovascular diseases among the urologist in Turkey
Yavuz Baştuğ, Serkan Gönültaş
doi: 10.14744/hnhj.2021.40360  Sayfa 0

16.
Kız çocuklarında redükte edilemeyen inguinal herniyi taklit eden nadir bir patoloji: nuck kanal kisti
A rare pathology mimicking an irreducible inguinal hernia in girls: cyst in the canal of nuck
Mehmet Arpacık, Aytekin Kaymakcı, Turan Yıldız, Ceyhan Şahin, Hayriye Nihan Ayyıldız Karaman, Zeliha Akış Yıldız, Semih Lütfi Mirapoglu, Fatma Tuğba Güvenç, Itır Ebru Zemheri
doi: 10.14744/hnhj.2021.80764  Sayfa 0

17.
hızlandırılmış korneal kollajen çarpraz bağlama metodlarının karşılaştırılması
comparison of accelerated corneal collagen cross-linking methods
Fevziye Ozdavut Aslan, serap yurttaser ocak, Mustafa Nuri ELCIOGLU
Sayfa 0

18.
Annelerin ateş, ateş düşürücüler, ateşli hastalıklar, antibiyotik kullanımı ve ateşli havale hakkındaki bilgi düzeylerinin ölçülmesi
Measuring the knowledge levels of mothers about fever, fever reducers, disease associated with fever, antibiotic use and febril convulsion
Safiye Güneş Sağer, Utku Batu, Müferret Ergüven
doi: 10.14744/hnhj.2019.65487  Sayfa 0

LookUs & Online Makale