ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Uyarı: Aşağıdaki makaleler yayın için kabul edilmiştir; ancak, bu liste makalelerin yayınlanacağı sırayı (sayıyı) göstermemektedir. Yeni makaleler kabul edildiğinde, burada görüntülenen sıra değişecektir.

Baskıdaki Makaleler - HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL

Baskıdaki Makaleler

1.
Okul Çağı Sağlıklı ve Serebral Palsi’li Çocuklarda Aktivite tercihlerinin İncelenmesi
Activity preferences of school-age children with cerebral palsy: Comparison with healthy peers
Gönül Koyuncu, Mine Uyanık
doi: 10.14744/hnhj.2020.55822  Sayfa 0

2.
Punicalagin'in Antikanser Etkileri
Anticancer effects of Punicalagin
A. Cansu Kilit, Esra Aydemir
doi: 10.14744/hnhj.2021.77044  Sayfa 0

3.
Endoskopik Hipofiz Adenomu Cerrahisinde Komplikasyon ve Planlanmamış Erken Yeniden Başvuru Nedenleri; Tek Merkezli Bir Çalışmanın Erken Sonuçları
Causes of Complications and Unplanned Early Re-admissions in Endoscopic Pituitary Adenoma Surgery; Early Results of a Single-center Study
Serdar Onur Aydın, Mustafa Umut Etli
doi: 10.14744/hnhj.2022.49260  Sayfa 0

4.
Türk toplumunda zor laringoskopiyi öngörmek için farklı ölçeklerin kıyaslanması: Gözlemsel çalışma
Comparison of various measures for anticipating difficult laryngoscopy in Turkish population: An observational study
Derya Özden Omaygenç, Oylum Selcuk
doi: 10.14744/hnhj.2021.04379  Sayfa 0

5.
Horizontal Şaşılık Cerrahisinde Katlama ve Rezeksiyon Tekniklerinin Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comprasion of The Results of Plication and Resection Techniques in Horizontal Strabismus Surgery
Gizem Yel, zeynep acar, ECE TURAN-VURAL, Ugur Yılmaz Mumcu, Rüveyde Bolaç Unculu, Ahmet Nohutçu
doi: 10.14744/hnhj.2021.54926  Sayfa 0

6.
Tiroid Kanserleri Nedeni ile Lateral Boyun Disseksiyonu Yapılan Hastalarımızın Demografik Özellikleri
Demographic Properties of Patients who Underwent Lateral Lymph Node Neck Dissection because of Thyroid Cancers
Ali Aktekin, Günay Gürleyik, Umut Kına, Zuhal Özcan, Meryem Doğan
doi: 10.14744/hnhj.2021.44452  Sayfa 0

7.
Çocuk ve Yetişkinlerde Normal Pankreasın Difüzyon Ağırlıklı MR İncelemesi; ADC değerlerinin Yaş ve Cinsiyetle İlişkisi
Diffusion-weighted MR imaging of normal pancreas in children and adults; Relation of apparent diffusion coefficient values with age and gender
Osman Dere, Abdurrahim Dusak, Halil Kazanasmaz
doi: 10.14744/hnhj.2021.34366  Sayfa 0

8.
Evaluation of magnetic resonance venography techniques on the detection of dural sinus variations, flow gaps, and thrombosis
Dural sinüs varyasyonları, akım boşlukları ve tromboz tespitinde manyetik rezonans venografi tekniklerinin değerlendirilmesi
Ayşe Özlem Balık, Turgay Öner
doi: 10.14744/hnhj.2022.15483  Sayfa 0

9.
Gastroskopi Esnasında İnsisura Angularisten rutin biyopsi almak gerekli midir?
During Gastroscopy Taking Routine Biopsy From The Insisura Angularis is Necessary(?)
Ayça Saltürk, Özgür Bahadır, Emine Kanatsız, Halil Şahin, Mevlut Kiyak, Fatih Güzelbulut
doi: 10.14744/hnhj.2021.33602  Sayfa 0

10.
Total Tiroidektomi Sonrası Ötiroid Postmenopozal Kadınlarda Osteoporozun Değerlendirilmesi
Evaluation of Osteoporosis After Total Thyroidectomy in Euthyroid Postmenopausal Women
Orgun Gunes, Yusuf Murat Bag
doi: 10.14744/hnhj.2021.82542  Sayfa 0

11.
Patellofemoral ağrı sendromlu hastalarda elektromiyografik biofeedback eğitiminin etkinliğinin değerlendirilmesi
Evaluation of the effectiveness of electromyographic biofeedback training in patients with patellofemoral pain syndrome
Merve Çalkın Korkmaz, Mehmet Ağırman, Sena Tolu, Arzu Dinç, Ahmet Salim Göktepe
doi: 10.14744/hnhj.2021.90912  Sayfa 0

12.
Yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen COVID-19 hastalarında iki farklı antikoagülan uygulanmasının sonuçlarının değerlendirilmesi
Evaluation of theresults of theuse of two different anticoagulants in COVID-19 patients who were followed-up and treated in the intensive care unit
Seyfi Kartal, esra kongur, Abdullah Ozdemir, Çağatay Erman Öztürk, Mustafa Arslan
doi: 10.14744/hnhj.2021.60024  Sayfa 0

13.
Böbrek Tümörünü Taklit Eden GOSSİPİBOMA Olgusu
GOSSYPIBOMA, Mimicking Renal Neoplasm
Levent Verim, Ömer Yüksel, Çagatay tosun
doi: 10.14744/hnhj.2021.67209  Sayfa 0

14.
İmmünyetmezliği olmayan hastada intestinal spiroketozis: olgu sunumu ve literatür taraması
Intestinal spirochaetosis in an immunocompetent host: case report and review of literature
Ayse Ozbek, Zarife Melda Bulut
doi: 10.14744/hnhj.2021.87059  Sayfa 0

15.
Astımlı hastalarda omalizumab tedavisi tromboemboli gelişmesi ile ilişkili midir ?
Is there a relation between omalizumab treatment and development of thromboembolic events in asthmatics?
Şeyma Başlılar
doi: 10.14744/hnhj.2022.99810  Sayfa 0

16.
Pandemi sürecinde online platformların aşırı kullanımının baş ağrısı üzerine etkisi var mıdır?
Is there any effect of online platform overuse on headaches during the pandemic?
Buse Rahime Hasırcı Bayır, Berfin Parmak, Büşra ASLAN, ÖMER KARBUŞ, MELİK ŞAH ÇELİK, Şehmus Caner Uymak
doi: 10.14744/hnhj.2021.24650  Sayfa 0

17.
Çocuklarda Helicobacter Pylori enfeksiyonu varlığı ile duodenogastrik reflü arasında herhangi bir ilişki var mıdır?
Is there any relation between the presence of Helicobacter Pylori infection and duodenogastric reflux in children?
Burcu Volkan, Nevzat Aykut Bayrak
doi: 10.14744/hnhj.2021.94914  Sayfa 0

18.
Hipofiz Adenom dokularından elde edilen patoloji kesitlerinde OX40 gen ekspresyon düzeyi
OX40 gene expression level on pathology sections obtained from Pituitary Adenomas tissues
Buruc Erkan, Ozan Barut, Baris Colluoglu, Mustafa Kılıç, Utku Adılay, Metehan Eseoğlu, Doğan Güçlühan Güçlü, Ozan Haşimoğlu, Osman Tanriverdi, Ömür Günaldı
doi: 10.14744/hnhj.2022.99076  Sayfa 0

19.
Vestibüler schwannoma tanılı olgularda cerrahi ve cyberknife uygulamalarının nüks ve nörolojik defisitler üzerine etkisinin retrospektif olarak değerlendirilmesi
Retrospectıve evaluatıon of the effect of surgery and cyberknıfe on recurrence and neurologıcal defıcıts ın cases dıagnosed as vestibular schwannoma
Mehmet Alpay Çal, Haydar Gök
doi: 10.14744/hnhj.2022.45712  Sayfa 0

20.
Kliniğimizde Pandeminin Geç Döneminde Tanı Alan İlk Pediatrik Multisistem İnflamatuar Sendromu (MIS-C) Olgusu
The first case of Pediatric Multisystem Inflammatory Syndrome (MIS-C) to be diagnosed in our clinic in the late stages of the pandemic
Elif Küçük, Çağatay Nuhoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2021.76148  Sayfa 0

21.
Koroid Pleksus Tümörleri Tedavisi
Treatment Of Choroid Plexus Tumours
Ersin Haciyakupoglu, Ali Erhan Kayalar, Mustafa Efendioglu, Serik Akshulakov, Aydin Sav, Sebahattin Haciyakupoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2021.81598  Sayfa 0

22.
Şezlong Pozisyonunda Ameliyat Edilen Yaşlı Hastalarda Serebral Oksijen Desaturasyonu ve Postoperatif Bilişsel Etkileri
Cerebral Oxygen Desaturation And Postoperative Cognitive Effects In Elderly Patients Operated In Beach Chair Position
ASU Ozgultekın, Ferhunde Subasi, Ayşenur MODANLIOĞLU, Osman Ekinci
Sayfa 0

23.
Prostat kanseri gruplarında cerrahi spesimenin ve iğne biyopsisi spesimeninin histopatolojilerinin ve çeşitli parametrelerin karşılıklı uyumu
Concordance with histopathology and with various parameters in the grade groups of prostate cancer on needle biopsy versus on radical prostatectomy
Kenan Arslan, Levent Verim, Ömer Yüksel, Çağatay tosun, emre karabay, OSMAN BİLEN
doi: 10.14744/hnhj.2021.15045  Sayfa 0

24.
Glio-ependimal kistlerin çelişkili davranışı: Üç vaka sunumu ve literatürün incelenmesi
Confliting behavior of glio-ependymal cysts: a report of three cases and review of literature
Ersin Haciyakupoglu, Ali Erhan Kayalar, Mustafa Efendioglu, Sebahattin Haciyakupoğlu
Sayfa 0

25.
Punicalagin'in U87, PANC-1, A549, 22RV1 Kanser Hücre Hatları Üzerine Sitotoksik Etkisi
CYTOTOXIC EFFECTS OF PUNICALAGIN ON U87, PANC-1, A549 and 22RV1 CANCER CELL LINES
A Cansu Kilit, Esra Aydemir
doi: 10.14744/hnhj.2021.46034  Sayfa 0

26.
Ektopik Gebelik Nedeniyle Metotreksat Uygulanan Hastaların Over Rezervlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of Ovarian Reserves Of Patients That Have Received Methotrexate Treatment Due To Ectopic Pregnancy
Bedri Sakcak, Kübra KAYTAZ TEKYOL, Cevdet Adıgüzel, Oğuz Yücel
doi: 10.14744/hnhj.2021.43926  Sayfa 0

27.
Nondominant Elde Elektrofizyolojik Olarak Daha İleri Evre Karpal Tünel Sendromu Olan Hastaların Değerlendirilmesi
Evaluation of Patients with Electrophysiologically More Advanced Carpal Tunnel Syndrome in Their Nondominant Hands
Nuray Can Usta
Sayfa 0

28.
Bireylerin Covıd-19 Aşılarına Yönelik Tutumları ve Aşı Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Examination of Factors Affecting the Attitudes of Individuals Towards Covid-19 Vaccinations and Vaccination Preferences
Özge Öz Yildirim, Mehmet KORKMAZ, Dilek ÇELİK EREN, ilknur aydin avci
doi: 10.14744/hnhj.2021.26023  Sayfa 0

29.
Importance of inflammatory markers in ovarian torsion
Emin Erhan Donmez, Gulizar Ozbilen, Fisun Vural
Sayfa 0

30.
Türk toplumunda Spinal Müsküler Atrofi hastalığı hakkındaki farkındalık düzeyinin araştırılması
Investigation of awareness level of Spinal Muscular Atrophy disease in Turkish society
Ender Coşkunpınar, Yusuf Ordu, Burak İraz, Emine Yiğit, Buhari Yılmaz, Halime Yıldırım
Sayfa 0

31.
Gebeliğin 34. haftasından sonra ortaya çıkan HELLP sendromu anneler için daha mı riskli?
Is HELLP syndrome that occurs after the 34th week of pregnancy more risky for mothers?
Osman Uzundere, Cem Kıvılcım Kaçar, Deniz Elmastaş, Canan Tiryaki, Sedat Kaya, Nedim Çekmen
Sayfa 0

32.
Çocuklarda testiküler mikrolitiyazisin yönetimi: Tek merkez deneyimi
Management of testicular microlithiasis in children: A single center experience
Sefa Sağ, Dilek Başar
Sayfa 0

33.
İş Kazalarına Bağlı El Yaralanmaları ve İstanbul'da 3. Basamak Üniversite Hastanesi Acil Servisine Başvuruları
Occupational Hand Injuries and Third-line University Hospital Emergency Department Admissions in Istanbul
mehmet kosargelir, aysegul urun, Ahmet Kürsat Yigit, abdullah ibrahim
Sayfa 0

34.
SARS-CoV-2 (COVID-19) hastalarında rektus kılıfı hematomu
Rectus sheath hematoma in SARS-CoV-2 (COVID-19) patients
Busra Burcu, Didem Ertorul
Sayfa 0

35.
Lomber herniektomi ameliyatı geçiren hastalarda postoperatif analjezi için retrolaminar bloğun etkinliği
Retrolaminar block for postoperative analgesia in patients undergoing lumbar herniectomy surgery
Nurcan Kutluer Karaca, FETHI Akyol
Sayfa 0

36.
Covid-19 Hastası Takip Eden ve Etmeyen Yoğun Bakım Ünitelerindeki Sağlık Çalışanlarının Yaşam Kalitelerinin Karşılaştırılması
The Comparison of Healthcare Personnel’s Life Qualities in Intensive Care Units Following and Unfollowing Covid-19 Patient
Uğur Uzun, Bilge Togay, Işıl Köse, Nimet senoglu, Aykut Sarıtaş, İsa Sahar, Ciler Zincircioglu, Kazım Rollas, Taner Çalışkan, Pelin Uzun Sarıtaş
doi: 10.14744/hnhj.2021.22755  Sayfa 0

37.
Ürotelyal tümörlerde c-erbB-2 ekspresyonunun, klinik-patolojik prognostik faktörler ve sağ kalım oranı üzerine etkisinin değerlendirilmesi
The effect of c-erbB-2 expression on clinical-pathological prognostic factors and survival ratios in urothelial tumors
Aylin Gönültaş, Güray Kılıç, Fügen Vardar Aker, Mehmet Aliustaoglu
Sayfa 0

38.
Metabolik Sendromlu Hastalarda D Vitamininin IFN-gama ve Biyokimyasal Parametrelere Etkisi
The Effect of Vitamin D on IFN-gama and Biochemical Parameters in Patients with Metabolic Syndrome
Berna Yücel Aybal, Süleyman Baş, Pinar Eker, Tahsin Aybal, Ali ihsan Oluk, Gülbu Işıtmangil, Funda Müşerref Türkmen
Sayfa 0

39.
Yüksek Bilirubin Düzeyi Olan Yenidoğanların Uzun Dönem Nörogelişimsel Sonuçları
The Long-Term Neurodevelopmental Outcomes Of Newborn Who Hıgh Bılırubın Level
Derya Çolak, Münevver Kaynak Türkmen, Yelda Özsunar Dayanır, Hatice Aksu, Sema Başak, Ayşe Fahriye Tosun
Sayfa 0

40.
Alzheimer Hastalığı ve İnsülin İlişkisi: Tip 3 Diyabet
The Relationship of Alzheimer’s Disease and Insulin: Type 3 Diabetes
Ezgi AKAR, Mehtap Kaçar, Duygu Ceman
doi: 10.14744/hnhj.2020.94840  Sayfa 0

41.
İleri yaşta tek taraflı pitozis ile başvuran iki olgu: Primer lakrimal gland lenfoması
Two cases presenting with unilateral ptosis at an advanced age: Primary lymphoma of the lacrimal gland
Mehmet Serhat Mangan, Zühal Ozcan, ECE TURAN-VURAL
doi: 10.14744/hnhj.2021.68094  Sayfa 0

42.
Ebeveynler neden acil servisi tercih ediyor? Kesitsel bir çalışma
Why do parents choose to attend the emergency department? A Cross-sectional study
Nevin Cambaz Kurt, Esin Yıldız Aldemir, Tuğçe Kurtaraner
Sayfa 0

43.
Yürüme Bozukluğu İle Gelen 12 Yaşındaki Hidrosefalili Pediatrik Olgu: Spinal Miksopapiller Ependimom
A 12-Years-Old Pediatric Case with Hydrocephalus Presenting with Gait Disorder: Spinal Myxopapillary Ependymoma
Ayşe Özlem Balık, Adem Karabulak, Zehra Esra Önal, Okan AKINCI, Cagatay Nuhoglu
Sayfa 0

44.
COVID-19 Hastalarında Başvuruda PCR Pozitifliği ve Uzamış Hastane Yatışı ile İlişkili Faktörler
Alterations with PCR Positivity at Admission and Predictive Factors of Prolonged Hospital Stay in COVID-19
Sedat Altın, Seda Tural Onur, Gulsah Gunluoglu, Fatma Tokgoz Akyil, Erkut Bolat, Mehmet Toptaş
Sayfa 0

45.
Pediatristler ve Pediatri Uzmanlık Öğrencilerinin Spinal Musküler Atrofi Bilgi Düzeyi ve Tutum Özelliklerinin Değerlendirilmesi
An Assessment of the Knowledge, Attitudes, and Practices of Pediatricians and Pediatric Residents in Spinal Muscular Atrophy
Fılız MIHCI, Gokcen Oz Tuncer, muhammet gultekin kutluk, Özlem yayıcı köken
Sayfa 0

46.
Rezeksiyon Uygulanan Multipl Primer Akciğer Kanserlerinde Yedinci ve Sekizinci TNM Evreleme Arasındaki Sağkalım Farklılığının Analizi
Analysis of Survival Difference Between Seventh and Eighth TNM Staging in Resectable Multiple Primary Lung Cancers
Elçin Ersöz Köse, Cansel Atinkaya Baytemir, Mustafa Akyıl, Rıza Serdar EVMAN, Abidin Levent ALPAY, İRFAN YALÇINKAYA
doi: 10.14744/hnhj.2022.45477  Sayfa 0

47.
Parkinson Hastalarında Tiroid Fonksiyonunun Değerlendirilmesi
Assessment Of Thyroid Function in Patients with Parkinson's Disease
Tamer Bayram, DERYA Bayram, Gülbün Asuman Yüksel, Hülya Tireli
Sayfa 0

48.
Çocuklarda kanlı meme başı akıntısı: Tek merkez deneyimi
Bloody nipple discharge in children: Single center experience
Sefa Sağ, Hatice Küçük
Sayfa 0

49.
Perkutan Trakeotomi Sonrası Erken Dönem Enfeksiyon Parametrelerindeki Değişiklikler
Changes In Early Infection Parameters After Percutaneous Tracheotomy
Alev Öztaş, Arzu Yıldırım Ar, Güldem Turan
Sayfa 0

50.
Travmatik Beyin Hasarında Hemotoloji parametreleri ile Değerlendirme: Nötrofil Lenfosit Oranı, Trombosit Lenfosit Oranı
Evaluatin of Traumatic Brain Injury with Hematological Parameters: Neutrophil Lymphocyte Ratio, Platelet Lymphocyte Ratio
Hale Aksu Erdost, Mine Arayıcı, NEVİN DENİZ KIRCA, Orhan Kalemci, Ceren Kizmazoglu, Kaan Köşker, Murat Örmen, Pınar Akan
Sayfa 0

51.
Bulmak İstiyorsaniz Düşünmeniz Gerekir: Periprostetik Diz Enfeksiyonunda Etken Olarak Brucella Melitensis Olgu Sunumu Ve Literatür İncelemesi
If You Want To Find, You Must Think: Case Report And Literature Review Of The Periprosthetic Knee Infection From Brucella Melitensis
Murat Köken, Alperen Kaan Yaman, Burak Akan
Sayfa 0

52.
Asemptomatik, hafif ve orta şiddette COVID-19 hastalarında komorbiditelerin prognoza etkisi: Bir retrospektif Türkiye çalışması
Impact of comorbidities on prognosis in asymptomatic, mild and moderate COVID-19 patients: A retrospective Turkey study
Hakan Aydın, Halil Doğan, Davut Tekyol, Ömer Faruk Çetin, Ferhat Yüce, Mehmet Kemal Emem
doi: 10.14744/hnhj.2022.01212  Sayfa 0

53.
Endemik bölgelerde nodüler guatr için lobektomi uygun bir cerrahi mi ?
Is lobectomy an appropriate surgical strategy for nodular goiter in endemic areas?
Nurdan Altan, Bahar Canbay Torun, Adnan Hut, Hüda Ümit Gür, Yusuf Yunus Korkmaz, Gamze Çıtlak
Sayfa 0

54.
Mantar zehirlenmesinde akut karaciğer hasarı gelişiminin hemogram parametreleri ile öngörülmesi
Prediction of the development of acute liver injury in mushroom poisoning by hemogram parameters
Ahmet Numan Demir, Refik Demirtunc
Sayfa 0

55.
Görünür Difüzyon Katsayısının Serviks Kanserinde Lokorejyonel İnvazyon ve Sistemik Metastazı Öngörmedeki Rolü.
Role of Apparent Diffusion Coefficient Value to Predict Locoregional Invasion and Systemic Metastasis in Cervical Cancer.
Ezel Yaltırık Bilgin, Nazan Ciledag, Koray Aslan
Sayfa 0

56.
Her İki Taraf İnternal Juguler Ven Tıkanıklığı Olan Hastalarda Supraklavikular Brakiosefalik Ven Yoluyla Tünelli Diyaliz Kateteri Yerleştirilmesi
Supraclavicular Brachiocephalic Vein Access for Tunneled Dialysis Catheter Placement in Patients with Bilateral Internal Jugular Vein Thrombosis
Umut Öğüşlü, Burçak Gümüş
Sayfa 0

57.
İntrakraniyal Menenjiomlarda Cerrahi Sonuçlar: Retrospektif Bir Çalışma
Surgical Outcomes of Intracranial Meningiomas: A Retrospective Study
Eylem Burcu Kahraman Özlü, Anas Abdallah
Sayfa 0

58.
Distal radiyosefalik arteriyövenöz fistül operasyonlarında düşük peri-operatif ortalama arter basıncı ve primer başarısızlık ilişkisi
The association of lower peri-operative mean arterial pressure and primary failure in distal radio-cephalic arteriovenous fistula operations
Abdulkerim Özhan, Mehmet Senel Bademci, Cemal Kocaaslan, Fatih Avni Bayraktar, Ahmet Öztekin, Defne Cansu Karamanlı, Ömer Arda Uslu, Murat Baştopçu, Ebuzer Aydin
Sayfa 0

59.
Metabolik Sendromlu Hastalarda 25-OH Vitamin D’nin IL-12 ve Biyokimyasal Parametrelere Etkisi
The Effect of 25-OH Vitamin D on IL-12 and Biochemical Parameters in Patients with Metabolic Syndrome
Ali ihsan Oluk, Süleyman Baş, Pinar Eker, Berna Yücel Aybal, Gülbu Işıtmangil, Funda Müşerref Türkmen
doi: 10.14744/hnhj.2021.02170  Sayfa 0

60.
Yoğun Bakım Ünitesine Kabul Edilen Covid-19 Hastalarında Serum Kortizol ve D Vitamini Düzeyinin Mortaliteye Etkisi
The Effect Of Serum Cortisol And Vitamin D Level On Mortality In Covid-19 Patients Admitted To The Intensive Care Unit
Uğur Uzun, Murat Güneş, Fatma Demet Arslan, İsa Sahar, Taner Çalışkan, Ciler Zincircioglu, Kazım Rollas, Nimet Şenoğlu, Aykut Sarıtaş, Işıl Köse
doi: 10.14744/hnhj.2022.99327  Sayfa 0

61.
Testis Torsiyonunda COVID-19 Pandemisinin Başvuru Süreleri, Manuel Detorsiyon Oranları ve Sonuçları Üzerine Etkisi
The Impact of COVID-19 Pandemic on Admission Times, Manual Detorsion Rates and Outcomes in Testicular Torsion
Emre Tokuç, İlker Artuk, Rıdvan Kayar, Emrah Özsoy, Ramazan Topaktaş, Yavuz Baştuğ, Mehmet Akyüz
Sayfa 0

62.
Benign tiroid nodülleri ile tiroid papiller karsinom olgularının ayrımında hemogram parametrelerinin kullanımı
Use of hemogram parameters in the differentiation of benign thyroid nodules and thyroid papillary carcinoma cases
Dursun Burak Ozdemir, umit ozdemir, Ahmet Karayiğit, Hayrettin Dizen, BÜLENT ÜNAL
Sayfa 0

63.
Akciğer Naklinde Prognostik Nutrisyon İndeksi Prognostik Bir Gösterge Olabilir mi?
Can Be The Prognostic Nutritional Index A Prognostic Indicator İn Lung Transplantation?
Pınar Atagün Güney, Murat Ersin Çardak
Sayfa 0

64.
Çocuklarda Baş Rotasyon Metodu ile Servikal Vestibüler Uyarılmış Miyojenik Potansiyeller: Türk Popülasyonunun Normatif Bulguları
Cervical Vestibular Evoked Myogenic Potentials in Children by Head Rotation Method: Normative Findings of Turkish Population
İldem Deveci, Mehmet Sürmeli, Gözde Günay, Hande Senem Deveci, Ahmet Adnan CIRIK, Serap Sahin Onder, Çağatay Oysu
Sayfa 0

65.
Meme lezyonlarının değerlendirilmesinde SWE (Shear Wave Elastografi) değerlerinin ADC (Apparent Diffusion Coefficient) değerleri ile karşılaştırılması
Comparison of SWE (Shear Wave Elastography) values with ADC (Apparent Diffusion Coefficient) values in the evaluation of breast lesions
Tevfik Güzelbey, Ezgi Kartal Aygörmez, Arda Kayhan
Sayfa 0

66.
Epidural magnezyum sülfat tavşanlarda medulla spinalis hasarına neden olur mu?
Does epidural magnesium sulphate cause medulla spinalis injury in rabbits?
Ahmet Arıkanoğlu, Elvan Ocmen, Hale Aksu Erdost, Yüksel Erkin, Sibel Büyükçoban, Alper Bağrıyanık, Nevin Ersoy, Huseyin KISAOGLU, Necati Gökmen
Sayfa 0

67.
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğine Başvuran Bruselloz Tanısıyla İzlenen Hastaların Epidemiyolojik, Klinik Ve Laboratuar Özelliklerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Evaluation Of Epidemiological, Clinical and Laboratory Characteristics Of Brucellosis Patients Followed The Children Infectious Diseases Policyclinic As Retrospective
MUHAMMED YASAR KILINC, Derya Arslan, OZGE METIN, Murat Konak
Sayfa 0

68.
Hemiparetik Hastalarda Yürüme Bandı ve Zeminde Rehabilitasyon Yöntemleri ile Yürümenin Temporospatial ve Kinematik Verilerle Değerlendirilmesi
Evaluation of Gait Training with Treadmill versus Rehabilitation on Ground Methods in Hemiparetic Patients with Temporospatial and Kinematic Data
MURAT ÖZKAYA, ibrahim halil ural, AYSE Yalıman
Sayfa 0

69.
Çocuk Acil Servisinde Rotavirüs Pozitif Olan Gastroenteritlerin Değerlendirilmesi
Evaluation Of Rotavirus-Positive Gastroenteritis Cases In Pediatric Emergency Department
Emine Ergül Sarı, Özlem Polat, Sadık Sami Hatipoğlu
Sayfa 0

70.
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda İnflamatuar Belirteç Olarak Ortalama Trombosit Hacmi Ve Nötrofil/Lenfosit Oranının Değerlendirilmesi
Evaluation Of The Mean Platelet Volume And Neutrophil/Lymphocyte Ratıo, As Inflammatory Markers In Chıldren Wıth Autisim Spektrum Disorders
Safiye Güneş Sager, Mehmet Tolga Köle, Utku Batu, İbrahim Kandemir, Zeynep Vatansever Pınar, YASEMIN AKIN
Sayfa 0

71.
Palyatif bakım hastalarında bası yarası oluşumunu etkileyen faktörler
Factors effecting pressure sores in palliative care patients
Buğu Usanma Koban, Emine Zeynep Tuzcular Vural, Hilal Ozkaya, Işık Gönenç
Sayfa 0

72.
Diyafragma Evantrasyonu ile İntratorasik Böbrek Birlikteliği: Olgu Sunumu
Intrathoracic Kidney with Diaphragmatic Eventration: A Case Report
Şahin Paşalı, Mehmet Dinek, Rıdvan Özbek, İbrahim Erol
Sayfa 0

73.
Gençlikte Ortaya Çıkan Erişkin Tip Diyabet Tip2 Olgusu
Maturity-Onset Diabetes of the Young-2(MODY2)
Ayşe Gümüş Özçelik, AKIN DAYAN, MEMET TAŞKIN EGİCİ
Sayfa 0

74.
Diyabetes Mellitus’u Olan Hastada Tek Taraflı Okulomotor Sinir Felci Şeklinde Prezente Olan Pitüiter Apopleksi Vakası
Pituitary Apoplexy Presenting As Unilateral Oculomotor Palsy In A Patient With Diabetes Mellitus
Ozlem Kesim Şahin, Can Ulutaş, AYŞE ÖZLEM BALIK, Onur ERDOGAN, Fatih Bayraklı, Mehmet Gencer
Sayfa 0

75.
Post-trabekülektomi Hipotoni: Klinik Sonuçlar ve Postoperatif Antiglokomatöz Medikasyon Kullanımına Etkisi
Post-trabeculectomy hypotony: clinical outcomes and effect on postoperative antiglaucoma medication use
Raziye Dönmez Gün, Burcu Yelmi, Ayşegül Penbe, aysu arsan, Şaban Şimşek
doi: 10.14744/hnhj.2022.06926  Sayfa 0

76.
Yoğun bakımda oluşan basınç ülserlerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi
Retrospective evaluation of pressure ulcers in the intensive care unit
Yıldız Yiğit, Öznur Demiroluk, Saliha Başdelioğlu, Özge Gülsüm İllez, Arzu Yıldırım Ar
Sayfa 0

77.
Anevrizmatik Subaraknoid Kanamali Ve Lamina Terminalis Fenestrasyonu Yapilan Hastalarda Fisher Skoru İle Hidrosefali Gelişmesi Riski Arasindaki İlişki
The Effect of Fischer Grade and Lamina Terminalis Fenestration on Hydrocephalus In Patients With Bleeding Subarachnoidal Hemorrhage
Eyüp Varol
Sayfa 0

78.
Malign plevral mezotelyomada glukoz transfer proteini-1’in prognostik önemi
The prognostic significance of glucose transporter-1 protein in malignant pleural mesothelioma
Talha Doğruyol, Levent Alpay, Deniz Gürer, Ayşe Ersev, Cansel Atinkaya Baytemir, Serdar Evman, Volkan Baysungur, İrfan Yalçınkaya
Sayfa 0

79.
Çocuk Nöroloji Pratiğinde Vitamin B12 Eksikliği
Vitamin B12 Deficiency in Pediatric Neurology Practise
Çağatay Günay, Gamze Sarıkaya Uzan, Özlem Özsoy, Ayşe Semra Hız Kurul, Uluç Yiş
Sayfa 0

80.
Nanogümüş Katkılı Yara Örtülerinin Tam Kalınlıkta Sıçan Yanık Yaraları Üzerindeki Antimikrobiyal Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Antimicrobial Effects of Nanocrystalline Silver-Loaded Wound Dressings in Full-Skin Thickness Rat Burn Wounds
Ayşe İrem İskenderoğlu, zarife barbak, Simin Cevan Amirhizi, N. Sinem Ciloglu
doi: 10.14744/hnhj.2022.68916  Sayfa 0

81.
Meme kanserinde meme koruyucu cerrahi
Breast conservation surgery in breast cancer
Murat Tan, Ali Deneçli
Sayfa 0

82.
Kognitif etkilenimi olan Parkinson hastalarında tanıda EEG'nin yeri
Diagnostic role of EEG in Parkinson’s disease patients with cognitive impairment
Gülbün Asuman Yüksel, Gizem Gürsoy, Yılmaz Çetinkaya, Figen Varlıbaş, Can Ulutaş
Sayfa 0

83.
Klinik Araştırmalarda Etik Kurul Başvuru Süreçleri
Ethics Committee Application Procedures in Clinical Trials
Hilal İlbars, BERNA Terzioğlu-Bebitoğlu
Sayfa 0

84.
Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen COVID-19 Hastalarında Karaciğer Hasarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Liver Damage in COVID-19 Patients Followed in The Intensive Care Unit
Fatih Sargın, Zeynep Gök Sargın, HULYA sungurtekin
Sayfa 0

85.
COVID-19 tanısı konan gebe hastaların radyolojik bulgularının değerlendirilmesi Özet
Evaluation of radiological findings of pregnant women with COVID-19
Hilal Gülsüm Turan Özsoy, Gültekin Adanaş Aydın, SERHAT ÜNAL
Sayfa 0

86.
Sterotaktik Beyin Biyopsisi Yapılmış Glioblastom, Primer Serebral Lenfoma Ve Metastaz Olgularında İflamatuar Hematolojik Parametrelerin Değerlendirilmesi
Evalution Of Inflammatory Hematological Parameters In Case Of Glioblastom, Primary Cerebral Lymphoma And Metastasis Performed By Sterotactic Brain Biopsy
Selin Tural Emon, Ezgi AKAR
Sayfa 0

87.
IL-23 Reseptör Geni rs1004819, rs7517847, rs11209026 Ülseratif Kolitli Türk Hastalarında Tek Nükleotid Polimorfizmleri
IL-23 Receptor Gene rs1004819, rs7517847, rs11209026 Single Nucleotide Polymorphisms in Turkish Patients with Ulcerative Colitis
Irfan Kucuk, ISMAIL YILMAZ, ERSİN TURAL, Egemen Küçük, Mustafa Kaplan
Sayfa 0

88.
Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Ve Karbapenemaz Üretimine Bağlı Direnç Geliştiren Enterobakterlerin Önemi
Importance of Enterobacterales that Develop Resıstance Due to Expanded-Spectrum Beta-Lactamase and Carbapenemase Production
Neval Yurttutan Uyar, meltem ayaş
Sayfa 0

89.
Yüksek Riskli Akut Kolesistit Hastalarının Tedavisinde Perkütan Kolesistostominin Önemi
Importance of Percutaneous Cholecystostomy in the Treatment of High-Risk Acute Cholecystitis Patients
Doğan Erdoğan
Sayfa 0

90.
COVID-19 ile enfekte otoimmun karaciğer hastaları ve transplante karaciğer hastalarında, immunsupresif tedavinin yönetimi
Management of Immunsuppression Treatment in Autoimmune Liver Disease and Liver Transplantation Patients Infected with COVID-19
Sevki Konur, Ismet Kizilkaya, Ergin Turgut, Güner Kılıç, Ramazan Dertli, Yusuf Kayar
Sayfa 0

91.
Preoperatif Sistemik İnflamasyon Cevap İndeksi (SIRI), evre I seminom dışı testiküler germ hücreli tümörlerle ilişkilidir: retrospektif pilot çalışma
Preoperative Systemic Inflammation Response Index (SIRI) is associated with stage I non-seminoma testicular germ cell tumors: a retrospective pilot study
Mustafa Karaaslan, Mehmet Yılmaz, ÖNER ODABAŞ
Sayfa 0

92.
COVID-19 Tanısı Olan Yoğun Bakım Hastalarında Prognostik Nutrisyon İndeksinin Prognostik Rolü
Prognostic Role Of Prognostic Nutritional Index In Intensive Care Unit Patients With A Diagnosis Of COVID-19
Basak Cakır Guney, Zeliha Serindag, Berhan Keskin, Ali Karagoz, Betul Dogantekin, Nurgul Tukel, Eris Ozkan, Mustafa Kaplan
Sayfa 0

93.
Schwind Amaris lazer sistemi ile statik ve dinamik siklotorsiyon kompenzasyonu: On iki aylık refraktif ve görsel sonuçlar
Static and dynamic cyclotorsion compensation with the Schwind Amaris laser system: Twelve-month refractive and visual outcomes
Mehmet Kay, Ece TURAN-VURAL, Hatice Elvin Yildiz, Burak Erdem
Sayfa 0

94.
Ratlarda deneysel hepatektomi modeli üzerine vasküler endotelyal growth faktör etkisi
The effect of vascular endothelial growth factor on liver regeneration in a rat model
Mete Yazı, Hakan Özdemir, Zehra Ünal Özdemir, Gökçe Acun, Kaptan Gülben, Berna Savas
Sayfa 0

95.
Subakromiyal Sıkışma Sendromu olan Olgularda Uyku Hijyeninin Değerlendirilmesi: Vaka kontrollü çalışma
The evaluation of Sleep Hygiene in Subacromial Impingement Syndrome: A case control study
Sibel Süzen Özbayrak, Hamza Sucuoglu
Sayfa 0

96.
Rotavirüs Gastroenteritli Hastanede Yatan 5 Yaş Altı Çocukların Demografik, Laboratuvar Özellikleri ve Aşı Durumları
Demographic, Laboratory Features and Vaccination Status of Hospitalized Children Under 5 Years Old with Rotavirus Gastroenteritis
Şeyma Şimşirgil Kara, Tamay Gurbuz, Zeynep Karakaya, Cagatay Nuhoglu
Sayfa 0

97.
Kontrastlı damar duvarı görüntülemenin çeşitli intrakranial vasküler olmayan patolojilerdeki diagnostik değeri
Diagnostic value of contrast-enhanced vessel wall imaging in the evaluation of various intracranial non-vascular pathologies: a single center experience
Deniz Alis, Duzgun Yildirim, Amalya Zeynalova, Filiz Tüzüner, Mustafa Emir Tavsanli, Mustafa Seckin, Elvan Cevizci Akkilic, Murat Hamit Aytar, Deniz Esin Tekcan Şanlı
Sayfa 0

98.
Psödoeksfoliyasyon sendromlu hastalarda komplikasyonsuz fakoemülsifikasyonun kornea parametreleri üzerine erken postoperatif etkileri.
Early postoperative effects of uncomplicated phacoemulsification on corneal parameters in patients with pseudoexfoliation syndrome.
Eren Ekici, Ali Keleş, Süleyman Korhan Karaman
Sayfa 0

99.
Üçüncü basamak bir hastaneye başvuran çocukların malnütrisyon yönünden değerlendirilmesi
Evaluation of children admitted to a tertiary hospital in terms of malnutrition
Eren Güzeloğlu, Büşra Özgünay
Sayfa 0

100.
Türkiye'de Kovid-19 Pandemisi Sırasında İlkokul Çocuklarında Hijyen Uygulaması: Toplumsal Farkındalığın Önemi Üzerine Betimsel Bir Analiz
Hygiene Practice among the Primary School Children During Covıd-19 Pandemıc in Turkey: A Descriptive Analysis On the Significance of Social Awareness
Ayşegül Kaptanoğlu, Alpaslan Mert
Sayfa 0

101.
Farklı hipotiroidi hasta gruplarında kardiyovasküler risk faktörü olarak hs-CRP düzeyleri
Levels of hs-CRP as a cardiovascular risk factor in different groups of patients with hypothyroidism.
Bahar Arıcan Tarım, Mehmet Ali Tarım, Mehmet Ali Tarım
Sayfa 0

LookUs & Online Makale