ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Uyarı: Aşağıdaki makaleler yayın için kabul edilmiştir; ancak, bu liste makalelerin yayınlanacağı sırayı (sayıyı) göstermemektedir. Yeni makaleler kabul edildiğinde, burada görüntülenen sıra değişecektir.

Baskıdaki Makaleler - HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL

Baskıdaki Makaleler

1.
Konus Medullaris Yerleşimli Benign Kistik Teratom Eksizyonu Sonrası Gelişen bir Epidermoid Kist Olgusu
A Case of Emerging Epidermoid Cyst After Excision of Benign Cystic Teratoma Located in the Conus Medullaris
Özden Erhan Sofuoğlu, Nese Keser, Hasan Burak Gündüz, Bülent Timur Demirgil, Seda Yagmur Karatas Okumus, DİLEK KARADAĞ, Erhan Emel
doi: 10.14744/hnhj.2023.46667  Sayfa 0

2.
Nanogümüş Katkılı Yara Örtülerinin Tam Kalınlıkta Sıçan Yanık Yaraları Üzerindeki Antimikrobiyal Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Antimicrobial Effects of Nanocrystalline Silver-Loaded Wound Dressings in Full-Skin Thickness Rat Burn Wounds
Ayşe İrem İskenderoğlu, Zarife Barbak, Simin Cevan Amirhizi, Nesibe Sinem Ciloglu, Sebahat Aksaray
doi: 10.14744/hnhj.2022.68916  Sayfa 0

3.
Meme kanserinde meme koruyucu cerrahi
Breast conservation surgery in breast cancer
Murat Tan, Ali Deneçli
doi: 10.14744/hnhj.2022.31644  Sayfa 0

4.
Kronik Bel Ağrısının Yönetimi: Radyofrekans Termoablasyon ile Faset Denervasyonu ve Faset Eklem Enjeksiyonunun Karşılaştırılması
Chronic Low Back Pain Management: Comparison of Facet Denervation with Radiofrequency Thermoablation and Facet Joint Injection
Luay Şerifoğlu, Mustafa Umut Etli, Mustafa Efendioğlu
doi: 10.14744/hnhj.2023.13914  Sayfa 0

5.
Kognitif etkilenimi olan Parkinson hastalarında tanıda EEG'nin yeri
Diagnostic role of EEG in Parkinson’s disease patients with cognitive impairment
Gülbün Asuman Yüksel, Gizem Gürsoy, Yılmaz Çetinkaya, Figen Varlıbaş, Can Ulutaş
doi: 10.14744/hnhj.2022.60430  Sayfa 0

6.
Klinik Araştırmalarda Etik Kurul Başvuru Süreçleri
Ethics Committee Application Procedures in Clinical Trials
Hilal İlbars, BERNA Terzioğlu-Bebitoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2022.56667  Sayfa 0

7.
Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen COVID-19 Hastalarında Karaciğer Hasarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Liver Damage in COVID-19 Patients Followed in The Intensive Care Unit
Fatih Sargın, Zeynep Gök Sargın, HULYA sungurtekin
doi: 10.14744/hnhj.2022.98360  Sayfa 0

8.
COVID-19 tanısı konan gebe hastaların radyolojik bulgularının değerlendirilmesi Özet
Evaluation of radiological findings of pregnant women with COVID-19
Hilal Gülsüm Turan Özsoy, Gültekin Adanaş Aydın, SERHAT ÜNAL
doi: 10.14744/hnhj.2022.80947  Sayfa 0

9.
Sterotaktik Beyin Biyopsisi Yapılmış Glioblastom, Primer Serebral Lenfoma Ve Metastaz Olgularında İflamatuar Hematolojik Parametrelerin Değerlendirilmesi
Evalution Of Inflammatory Hematological Parameters In Case Of Glioblastom, Primary Cerebral Lymphoma And Metastasis Performed By Sterotactic Brain Biopsy
Selin Tural Emon, Ezgi AKAR
doi: 10.14744/hnhj.2022.59320  Sayfa 0

10.
Palyatif bakım hastalarında bası yarası oluşumunu etkileyen faktörler
Factors effecting pressure sores in palliative care patients
Buğu Usanma Koban, Emine Zeynep Tuzcular Vural, Hilal Ozkaya, Işık Gönenç
doi: 10.14744/hnhj.2022.81567  Sayfa 0

11.
IL-23 Reseptör Geni rs1004819, rs7517847, rs11209026 Ülseratif Kolitli Türk Hastalarında Tek Nükleotid Polimorfizmleri
IL-23 Receptor Gene rs1004819, rs7517847, rs11209026 Single Nucleotide Polymorphisms in Turkish Patients with Ulcerative Colitis
Irfan Kucuk, ISMAIL YILMAZ, ERSİN TURAL, Egemen Küçük, Mustafa Kaplan
doi: 10.14744/hnhj.2022.01336  Sayfa 0

12.
Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Ve Karbapenemaz Üretimine Bağlı Direnç Geliştiren Enterobakterlerin Önemi
Importance of Enterobacterales that Develop Resıstance Due to Expanded-Spectrum Beta-Lactamase and Carbapenemase Production
Neval Yurttutan Uyar, meltem ayaş
doi: 10.14744/hnhj.2022.56588  Sayfa 0

13.
Yüksek Riskli Akut Kolesistit Hastalarının Tedavisinde Perkütan Kolesistostominin Önemi
Importance of Percutaneous Cholecystostomy in the Treatment of High-Risk Acute Cholecystitis Patients
Doğan Erdoğan
doi: 10.14744/hnhj.2022.75975  Sayfa 0

14.
Diyafragma Evantrasyonu ile İntratorasik Böbrek Birlikteliği: Olgu Sunumu
Intrathoracic Kidney with Diaphragmatic Eventration: A Case Report
Şahin Paşalı, Mehmet Dinek, Rıdvan Özbek, İbrahim Erol
doi: 10.14744/hnhj.2022.93653  Sayfa 0

15.
COVID-19 ile enfekte otoimmun karaciğer hastaları ve transplante karaciğer hastalarında, immunsupresif tedavinin yönetimi
Management of Immunsuppression Treatment in Autoimmune Liver Disease and Liver Transplantation Patients Infected with COVID-19
Sevki Konur, Ismet Kizilkaya, Ergin Turgut, Güner Kılıç, Ramazan Dertli, Yusuf Kayar
doi: 10.14744/hnhj.2022.46353  Sayfa 0

16.
Gençlikte Ortaya Çıkan Erişkin Tip Diyabet Tip2 Olgusu
Maturity-Onset Diabetes of the Young-2(MODY2)
Ayşe Gümüş Özçelik, AKIN DAYAN, MEMET TAŞKIN EGİCİ
doi: 10.14744/hnhj.2022.88886  Sayfa 0

17.
Diyabetes Mellitus’u Olan Hastada Tek Taraflı Okulomotor Sinir Felci Şeklinde Prezente Olan Pitüiter Apopleksi Vakası
Pituitary Apoplexy Presenting As Unilateral Oculomotor Palsy In A Patient With Diabetes Mellitus
Ozlem Kesim Şahin, Can Ulutaş, AYŞE ÖZLEM BALIK, Onur ERDOGAN, Fatih Bayraklı, Mehmet Gencer
doi: 10.14744/hnhj.2022.74507  Sayfa 0

18.
Schwind Amaris lazer sistemi ile statik ve dinamik siklotorsiyon kompenzasyonu: On iki aylık refraktif ve görsel sonuçlar
Static and dynamic cyclotorsion compensation with the Schwind Amaris laser system: Twelve-month refractive and visual outcomes
Mehmet Kay, Ece TURAN-VURAL, Hatice Elvin Yildiz, Burak Erdem
doi: 10.14744/hnhj.2022.82085  Sayfa 0

19.
Ratlarda deneysel hepatektomi modeli üzerine vasküler endotelyal growth faktör etkisi
The effect of vascular endothelial growth factor on liver regeneration in a rat model
Mete Yazı, Hakan Özdemir, Zehra Ünal Özdemir, Gökçe Acun, Kaptan Gülben, Berna Savas
doi: 10.14744/hnhj.2022.37530  Sayfa 0

20.
Subakromiyal Sıkışma Sendromu olan Olgularda Uyku Hijyeninin Değerlendirilmesi: Vaka kontrollü çalışma
The evaluation of Sleep Hygiene in Subacromial Impingement Syndrome: A case control study
Sibel Süzen Özbayrak, Hamza Sucuoglu
doi: 10.14744/hnhj.2022.49091  Sayfa 0

21.
Epidural Kateter Uygulamasının Bir Komplikasyonu: Pnömosefali ve İlişkili Diplopi
A Complication Of Epidural Catheter Administration: Pneumocephalus And Related Diplopia
Ahmet Şen, Esra Kongur, Ali Alkan Yilmaz, Özlem Şen, Ahmet Akyol
Sayfa 0

22.
Yaşlı hastalarda spinal anestezi altında gerçekleştirilen kalça replasman cerrahisi sonrası akut böbrek hasarı: Retrospektif inceleme
Acute kidney injury after hip replacement surgery under spinal anesthesia in the elderly: A retrospective analysis
Derya Özden Omaygenç, Ahmet Temizyürek, Ayça Sultan Şahin, Öznur Şen
doi: 10.14744/hnhj.2023.62333  Sayfa 0

23.
Olgu Sunumu: İskemik İnmeye Neden Olan Aort Diseksiyonu
Case Report: Ischemic Stroke As A Result of Aortic Dissection
Burcu Bayramoğlu, İsmail TAYFUR, Ferah Kader, Dijan Tav, Gültekin Akyol
Sayfa 0

24.
Pıhtı Aktivatörlü Jelli Biyokimya Tüplerinin Karşılaştırılması
Comparison of Clot Activator Gel Biochemistry Tubes
Eray Metin Güler, Beyza Nur Özkan, Hakan Beyaztaş, Ali İmran Daştan, Mehmet Murat Yekrek
Sayfa 0

25.
Lomber Seviyede Dinamik ve Rijit Sistemlerin Uzun Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparison of Long Term Results of Dynamic and Rigid Systems at Lumbar level
Gürkan Berikol, Uzay Erdoğan, Ibrahim Taha Albas, Ali Ender Ofluoglu
Sayfa 0

26.
Rotavirüs Gastroenteritli Hastanede Yatan 5 Yaş Altı Çocukların Demografik, Laboratuvar Özellikleri ve Aşı Durumları
Demographic, Laboratory Features and Vaccination Status of Hospitalized Children Under 5 Years Old with Rotavirus Gastroenteritis
Şeyma Şimşirgil Kara, Tamay Gurbuz, Zeynep Karakaya, Cagatay Nuhoglu
doi: 10.14744/hnhj.2022.32549  Sayfa 0

27.
Kontrastlı damar duvarı görüntülemenin çeşitli intrakranial vasküler olmayan patolojilerdeki diagnostik değeri
Diagnostic value of contrast-enhanced vessel wall imaging in the evaluation of various intracranial non-vascular pathologies: a single center experience
Deniz Alis, Duzgun Yildirim, Amalya Zeynalova, Filiz Tüzüner, Mustafa Emir Tavsanli, Mustafa Seckin, Elvan Cevizci Akkilic, Murat Hamit Aytar, Deniz Esin Tekcan Şanlı
doi: 10.14744/hnhj.2022.71542  Sayfa 0

28.
Psödoeksfoliyasyon sendromlu hastalarda komplikasyonsuz fakoemülsifikasyonun kornea parametreleri üzerine erken postoperatif etkileri.
Early postoperative effects of uncomplicated phacoemulsification on corneal parameters in patients with pseudoexfoliation syndrome.
Eren Ekici, Ali Keleş, Süleyman Korhan Karaman
doi: 10.14744/hnhj.2022.93284  Sayfa 0

29.
Üçüncü basamak bir hastaneye başvuran çocukların malnütrisyon yönünden değerlendirilmesi
Evaluation of children admitted to a tertiary hospital in terms of malnutrition
Eren Güzeloğlu, Büşra Özgünay
doi: 10.14744/hnhj.2022.81084  Sayfa 0

30.
Yoğun bakimda takip edilen künt travma hastalarinda pnömoni risk faktörlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of pneumonia risk factors in blunt trauma patients followed in intensive care
Yelda Balık, RECEP BALIK, Işıl Köse, Ciler Zincircioglu, şükran köse, Tuna Demirdal, Nimet Şenoglu
Sayfa 0

31.
Yoğun Bakımda Tedavi Edilen COVİD 19 Hastalarının Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi
Evaluation of the Nutritional Status of COVID-19 Patients Treated in the Intensive Care Unit
Arzu Yıldırım Ar, Öznur Demiroluk, Yıldız Yiğit, Halit Abbas Batırel
Sayfa 0

32.
Küratif Amaçlı Ameliyat Edilen Mide Kanserli Hastalarda Sağkalımı Etkileyen Faktörler
Factors affecting survival in curatively operated gastric cancers
Ferdi Cambaztepe, Ali Surmelioglu, Metin Tilki
doi: 10.14744/hnhj.2023.35762  Sayfa 0

33.
Antiretroviral tedavi almamış HIV ile yaşayan bireylerde D vitamini düzeyini etkileyen faktörler
Factors affecting Vitamin D level in antiretroviral treatment naive persons living with HIV
İmran İçel Yıldırım, Serpil Erol, Derya Öztürk Engin, Gözde Akkiraz BAÇ, Handan Ankaralı, Sebahat Aksaray
Sayfa 0

34.
Farklı hipotiroidi hasta gruplarında kardiyovasküler risk faktörü olarak hs-CRP düzeyleri
Levels of hs-CRP as a cardiovascular risk factor in different groups of patients with hypothyroidism.
Bahar Arıcan Tarım, Mehmet Ali Tarım, Funda Müşerref Türkmen
Sayfa 0

35.
Prematüre yenidoğanlarda nekrotizan enterokolit risk faktörleri: tek merkez deneyimi
Risk factors of necrotizing enterocolitis in preterm infants: a single center experience
Hatice Mine Çakmak, Kenan Kocabay
Sayfa 0

36.
Covid-19 enfeksiyonlu hastalardaki ST segment yükselmeli miyokard enfarktüsü yüksek mortalite ve trombüs yükü ile ilişkilidir
ST Segment elevated myocardial infarction associated with high mortality and thrombus burden in patients with covid-19 Infection
Gökhan Ergün, Emrah Çitil, Selami Demirelli, Bekir Çalapkorur, Erkan Demirci, Ziya Şimşek
Sayfa 0

37.
May-Thurner sendromunda radyolojik tanı ve endovasküler tedavi sonuçları
The radiologic diagnosis and result of endovascular management of May Thurner Syndrome
Demet Doğan, Seviye Bora Şişman, Hakan Barutca, Hasan ŞAHAN, Sinan Şahin
doi: 10.14744/hnhj.2023.75010  Sayfa 0

38.
Spinal anestezi altında gerçekleştirilen sezaryen operasyonlarında hastanın abdominal çevre uzunluğu, simfizis pubis-fundus mesafesi ve vertebral kolon uzunluğunun hipotansiyon görülme sıklığı ve blok seviyesi ile olan ilişkisi
The relationship between the patient's abdominal circumference, symphysis pubis-fundal distance and vertebral column length with the incidence of hypotension and the level of block in cesarean section operations performed under spinal anesthesia
Nihan Yaman Mammadov, Duygu Karaköse Çalışkan, Halide Aydın
Sayfa 0

39.
Trifokal Nummular Baş Ağrısı; Lokal anestezik enjeksiyonuna dramatik yanıt veren bir olgu sunumu
Trifocal Nummular Headache; A case report of dramatical response to local anesthetic injection
Cansu Köseoğlu Toksoy, Ülkü Türk Börü
doi: 10.14744/hnhj.2023.15975  Sayfa 0

40.
Hastanede Yatan Dekompanse Kalp Yetmezliği Hastalarında Anemi Türleri ve Demir Eksikliği Sıklığı: İç Hastalıkları Kliniği Deneyimi
Types of Anemias and Iron Deficiency Frequency In Hospitalized Patients With Decompensated Heart Failure: Internal Medicine Clinic Experience
Hatice Gizem Gunhan, Refik Demirtunc
doi: 10.14744/hnhj.2023.03271  Sayfa 0

41.
Böbrek Transplantasyonu Tedavisine (İmmünsüpresif Tedavi) Sekonder Gelişen Bir PML Olgusu
A Case of PML Developing Secondary to Kidney Transplantation Treatment (Immunosuppressive Therapy)
Selin Betaş Akın, Gökçe Zeytin Demiral, Elif Topay, Ülkü Türk Börü
Sayfa 0

42.
Kovid-19 Pandemi döneminde Pulmoner Rehabilitasyon Farkındalığı
Awareness about Pulmonary Rehabilitation during Covid-19 Pandemics
Sibel Suzen Ozbayrak, Elem Yorulmaz, Nilgün Mesci
Sayfa 0

43.
Migren benzeri başağrısı ile prezente olan İVF ilişkili serebral venöz sinus trombozu: Olgu Sunumu
Cerebral venous sinus thrombosis following IVF treatment presenting with migraine like headache: A case Report
Ayça Simay Ersöz, adnan bilgic, Cemile Handan Mısırlı
Sayfa 0

44.
Suriyeli ve Türk okul çağı çocuklarının kardiyolojik problemlerinin ve sık görülen sağlık sorularının karşılaştırılması
Comparison of cardiological problems and common health problems of Syrian and Turkish school-age children
Demet Erciyes, Tufan Nayir, Abdulkadir Bolat, Berk Geroglu, Mehmet Akif Erdöl, AHMET Balcı, ERTUGRUL Okuyan, toker Ergüder, Cevdet Erdöl
Sayfa 0

45.
Aspirasyon Küretajında Lokal Anestezi Ve Piroksikam'ın Analjezik Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of Local Anesthesia and Analgesic Effects of Piroxicam in Aspiration Curettage
Akın Dayan, Zeynep Tuzcular Vural
Sayfa 0

46.
COVID-19 Pandemisinde İnmeli Hastalarda Depresyon, Anksiyete ve COVID 19 Fobisi
Depression, Anxiety and Phobia of COVID 19 in Post-stroke Patients during COVID-19 Pandemic
Duygu Silte Karamanlıoglu, Arzu Atıcı, Gulcan Ozturk, Pinar Akpinar, Feyza Unlu Ozkan, Ilknur Aktas
Sayfa 0

47.
Levosimendanın Sistolik ve Diastolik Parametrelerde Erken Dönemdeki Etkileri
Early Effect of Levosimendan in Systolic and Diastolic Parameteres
Tayfun Gurol
Sayfa 0

48.
Anevrizmal Subaraknoid Kanamalı Hastalarda COVID-19'un Vazospazm Üzerine Etkisi
Effect of COVID-19 on Vasospasm in Patients with Aneurysmal Subarachnoidal Hemorrhage
Eyüp Varol, Yunus Emre Çakıcı, Furkan Avcı, Mustafa Umut Etli, Serdar Onur AYDIN, Mustafa Efendioglu, mehmet Reşid onen, abuzer gungor, Cumhuriyet Kaan Yaltirik
Sayfa 0

49.
İntradural ekstramedüller spinal kord tümörlerinde cerrahinin etkinliği ve prognoza etki eden faktörler.
Efficacy of surgery in intradural extramedullary spinal cord tumors and factors affecting prognosis.
Ali Haluk Düzkalır, Luay Şerifoğlu, Hanife Gülden Düzkalır, Mehmet Zafer Berkman
Sayfa 0

50.
Kuşburnu Yağının (RO) Nanoyapılı Lipid Taşıyıcılar (NLC) Aracılığıyla Geliştirilmiş Topikal Dağıtımı
Enhanced Topical Delivery of Rosehip Oil (RO) through Nanostructured Lipid Carriers (NLC)
Ali Asram Sağıroğlu, Beyza Sümeyye Aydın, Firdevs Demirel
Sayfa 0

51.
Özofagus ve özofagus dışı kanserlere bağlı gelişen malign özofagus darlıklarında kendiliğinden genişleyen metal stentlerin etkinlik ve güvenilirliklerinin değerlendirilmesi: Retrospektif kesitsel kohort çalışması
Evaluation of the efficacy and safety of self-expanding metal stents in malignant esophageal strictures due to esophageal and extraoesophageal cancers: A retrospective cross-sectional cohort study.
Ekrem Aslan, Ayça Saltürk, Koray Koçhan, Serhat Özer, Halil Şahin, Osman Bedir, Mevlüt Kıyak, Emine Kanatsız, Ali Sürmelioğlu, Can Gönen, Fatih Güzelbulut
Sayfa 0

52.
Geriatrik Evde Sağlık Hastalarının Başarılı Yaşlanma Durumlarının İncelenmesi
Examination Of Successful Aging Conditions Of Geriatric Home Health Patients
Neşe Kıskaç, burcu hacioglu, MERYEM GÜVEN, mahruk rashidi, Yalçın Hacıoğlu, Funda Karaman, Muharrem Kıskaç
Sayfa 0

53.
Akut Böbrek Hasarı ile Renal Replasman Tedavisi Alan Hastalarda Sağkalımı Etkileyen Faktörler
Factors Affecting Survival in Patients with Acute Kidney Injury and Receiving Renal Replacement Therapy
Aysun Yakut, Refik Demirtunc, Suheyla Apaydın
Sayfa 0

54.
Erişkin aplastik anemili hastada anti-timosit globulin ilişkili ciddi serum hastalığının yüksek doz kortikosteroid ile tedavisi
High dose corticosteroid therapy for anti-thymocyte globulin associated severe serum sickness in an adult patient with aplastic anemia
Muruvvet Seda Aydin, İsmail Doğan, Funda Ceran, Simten Dağdaş, Gulsum Ozet
Sayfa 0

55.
Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri ve Meme Kanserinde Paklitaksel ve Aloe Vera Kombinasyonunun Antiproliferatif, Apoptotik ve Migrasyon Aktivitesinin Araştırılması
Investigation of Antiproliferative, Apoptotic and Migration Activity of Combination of Paclitaxel and Aloe Vera in Non-Small Cell Lung Cancer and Breast Cancer
Tuğba Kul Koprulu, Jülide Balkan
Sayfa 0

56.
Kordon Dolanması: İki Yaşındaki Çocuklarda Gelişimsel Sonuçlar Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Nuchal Cord Tension: Examining its Impact on Developmental Outcomes in Two-Year-Old Children
Kamuran Suman, Ebru Gök, Musa Büyük, Murat Suman
Sayfa 0

57.
Rektosigmoid endometriozis cerrahisi sonrası yaşam kalitesi, bağırsak ve idrar fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Quality of life, bowel and urinary functions after surgery for bowel endometriosis
AHMET KALE, elif cansu gundogdu, ESRA KELES, Kürşad Nuri BAYDILI, TANER A USTA, Ebru Kale, Deniz Çokay, Elif UNLUGEDIK SAYIN, Engin Oral
Sayfa 0

58.
Öğretmenlerin Otizm Spektrum Bozukluğu Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Tutumları
Teachers’ Knowledge Level and Attitudes About Autism Spectrum Disorder
Ayça Asma, Özge Tuncer
Sayfa 0

59.
Sezaryen skar endometriozisi olan kadınların klinik özellikleri ve cerrahi sonrası sonuçları
The clinical features and postsurgical outcomes of women with cesarean scar endometriosis
AHMET KALE, ESRA KELES, elif cansu gundogdu, Tuğba GÜL YILMAZ, Kürşad Nuri BAYDILI, Elif UNLUGEDIK SAYIN, emre mat, Ebru Kale, TANER A USTA
Sayfa 0

60.
Postmenopozal Kadınlarda Osteoporoz ile Osteopeni Tanısı ve Ayırımında Lomber Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulgularından Elde Edilen Kantitatif Verilerin Tanısal Etkinliği
The Diagnostic Efficacy of Quantitative Data from Lomber Magnetic Resonance Imaging Findings in Osteoporosis and Osteopenia Diagnosis and Differentiation in Postmenopausal Women
Hanife Gülden Düzkalır, Özge Adıgüzel Karaoysal, Neriman Zengin Fıstıkçıoğlu
Sayfa 0

61.
Özgül Dil Bozukluklarında genetik faktörler
The role of genetic factors in Specific Language Impairment
Bertuğ Sakın, Hakan Beyaztas, Selman Aktaş, Eray Metin Güler, Hayati Sencer Polat
Sayfa 0

62.
COVID-19 hastalığının yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların karaciğer fonksiyon parametreleri üzerindeki geçici kötüleştirici etkisi
Transient aggravating effect of COVID-19 disease on liver function parameters of patients hospitalized in the intensive care unit
Caglar Macit, Gamze Ozsoy
Sayfa 0

LookUs & Online Makale