ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Uyarı: Aşağıdaki makaleler yayın için kabul edilmiştir; ancak, bu liste makalelerin yayınlanacağı sırayı (sayıyı) göstermemektedir. Yeni makaleler kabul edildiğinde, burada görüntülenen sıra değişecektir.

Baskıdaki Makaleler - Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

Baskıdaki Makaleler

1.
Nadir Böbrek Tümörü: Musinöz Tubuler ve İğsi Hücreli Karsinom
A Rare Kidney Tumor: Mucinous Tubular and Spindle Cell Carcinoma
Serkan Gönültaş, Ersin Gökmen, Gökhan Yazıcı, Oktay Özman, Sibel Bektaş, Serdar Aykan, Burak Arslan
doi: 10.14744/hnhj.2019.91328  Sayfa 0

2.
Spora Katılım Muayenesi İçin Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine Gönderilen Çocukların Değerlendirilmesi
An Evaluation of Children who Consult Pediatric Cardiology Polyclinics for Sports Participation Examinations
Nurdan Erol, Lütfi Kılınçkaya, Can Yılmaz, Özlem Akkaya, Abdülkadir Bozaykut
doi: 10.14744/hnhj.2020.07088  Sayfa 0

3.
hızlandırılmış korneal kollajen çarpraz bağlama metodlarının karşılaştırılması
comparison of accelerated corneal collagen cross-linking methods
Fevziye Ozdavut Aslan, serap yurttaser ocak, Mustafa Nuri ELCIOGLU
Sayfa 0

4.
Serum prokalsitonin ve C reaktif protein düzeylerinin neonatal sepsiste tanısal değeri
Diagnostic value of serum procalcitonin and C-reaction protein levels in neonatal sepsis
Mehmet Erceylan, Emel Ataoglu, Derya Büyükkayhan, Murat Elevli
doi: 10.14744/hnhj.2019.74436  Sayfa 0

5.
Çocuklarda D Vitamini Düzeylerinin Mevsimlere, Cinsiyete ve Yaşa Göre Değerlendirilmesi
Evaluation of the Vitamin D Levels of Children According to Seasons, Gender and Age
Aysun Boğa, Necla Yüce, coşkun Saf, Mehmet Cengiz, ÖZGÜR OKUMUŞ, İLKAY ÖZGEN SARI
doi: 10.14744/hnhj.2019.26056  Sayfa 0

6.
Annelerin ateş, ateş düşürücüler, ateşli hastalıklar, antibiyotik kullanımı ve ateşli havale hakkındaki bilgi düzeylerinin ölçülmesi
Measuring the knowledge levels of mothers about fever, fever reducers, disease associated with fever, antibiotic use and febril convulsion
Safiye Güneş Sağer, Utku Batu, Müferret Ergüven
doi: 10.14744/hnhj.2019.65487  Sayfa 0

7.
Tanı ve Tedavi Amaçlı Transpediküler Vertebral Girişim Olgusu Deneyimlerimiz
Our Experience with Transpedicular Vertebral Intervention for Diagnostic and Therapeutic Purposes
Ezgi AKAR, Mustafa Efendioglu, Abdullah Yolcu, Arif Tarkan Çalisaneller
doi: 10.14744/hnhj.2020.98470  Sayfa 0

8.
Türkiye'nin Trakya Bölgesi'nde Gebe Kadınlarda Toxoplasma Gondii Antikorlarının Seroprevalansı - Tersiyer Merkez Deneyimi
Seroprevalence of Toxoplasma Gondii Antibodies in Pregnant Women in Thrace Region of Turkey-A Tertiary Center Experience
Cem Yener, Füsun Varol, Işıl Uzun, Havva Sütcü, Burcu Yeşildağ, Birsen Başar, Sinan Ateş, Cenk Sayın
doi: 10.14744/hnhj.2019.71324  Sayfa 0

9.
Postoperatif dönemde yoğun bakımda yatan ASAsı 3-4-5 olan hastaların değerlendirilmesi
The evalution of ASA 3-4 and 5 patients admitted intensive care unit in postoperative period
Murat Tolga Avşar, İbrahim Akkoç, Mehmet Toptaş, Zeynep Zehra Gumus
doi: 10.14744/hnhj.2019.59389  Sayfa 0

10.
İskemik İnme Hastalarında Ortalama Platelet Hacmi (MPV) ve Kardiyak Troponin I (cTnI) Düzeyleri ile Mortaliteleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Mean Platelet Volume (MPV) and Cardiac Troponin I (cTnI) Levels and Mortality in Patients with Ischemic Stroke
Mehmet Necdet Yıldız, İbrahim Altunok, Öner Bozan, Şeref Emre Atiş, Bora Çekmen, Gökhan Aksel
doi: 10.14744/hnhj.2019.52386  Sayfa 0

11.
Yenidoğan Yoksunluk Sendromunun Prematüre Bebekte Fentanil ile Tedavisi
The Treatment of Neonatal Abstinence Syndrome With Fentanyl in a Premature Infant
Serkan KIRIK, Sadık Yurttutan, Aydın Bozkaya, Büşra Seğmen
doi: 10.14744/hnhj.2019.75437  Sayfa 0

12.
Mikrovasküler Anastomoz Tekniklerinin Pratikteki Değeri
The Value Of Microvascular Anastomosis Techniques In The Practice
Ayse Irem Iskenderoglu, Ali Haydar Iskenderoglu, Ibrahim Ethem Okcesiz, Nimet Emel Lüleci
doi: 10.14744/hnhj.2019.26214  Sayfa 0

13.
Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan İki Olgu Sunumu
Two Case Reports of Hyperbaric Oxygen Therapy in Plastic Surgery
Ayşe Irem Iskenderoglu, Mehmet Emin Elbuken, Ali Haydar Iskenderoglu
doi: 10.14744/hnhj.2019.35403  Sayfa 0

14.
Lambda Hafif Zincir Cast Nefropatisi Olgu Sunumu
A case report: Lambda Light Chain Cast Nephropathy
Elif Sitre Koç
doi: 10.14744/hnhj.2020.69783  Sayfa 0

15.
Omuz Artroskopilerinde Alınan Doku Kültürlerinde “Cutibacterium acnes”(Eski Adıyla Propionibacterium acnes) İnsidansı Ve Klinik Etkileri
Cutibacterium acnes (Formerly Pripionibacterium acnes) Incidence In Shoulder Arthroscopy and Correlation with the Clinical Status
Mehmet Soyarslan, mehmet kerem canbora, gülçin balköse, Ozkan Kose, sebahat aksaray
doi: 10.14744/hnhj.2020.99267  Sayfa 0

16.
Revaskularizasyon Tedavisi Almayan İskemik İnme Hastalarında Serum Pro-BNP ve Troponin I Seviyelerinin Kısa Dönem Mortaliyeyi Öngördürmedeki Değerliliğinin Belirlenmesi
Determination of Pro-BNP and Troponin I Levels for Short-Term Mortality Prediction in Ischemic Stroke Patients Who Did Not Undergo Revascularization
Nilüfer Aydın, Çiğdem Özpolat, Özge Onur, Haldun Akoğlu, Arzu Denizbası Altınok
doi: 10.14744/hnhj.2020.86658  Sayfa 0

17.
Weishaupt faset grade sisteminin faset eklem blokajında iyileşmeye etkisi var mıdır ?
Does the weishaupt facet grading system affect healing in facet joint blockage?
Ali Erhan Kayalar
doi: 10.14744/hnhj.2020.00907  Sayfa 0

18.
Nokturnal Enürezisli Çocuklarda Otonomik Sinir Sistemi Fonksiyonlarının Elektrofizyolojik Değerlendirmesi
Electrophysiologic Evaluation of the Autonomic Nervous System Functions in Children with Noctunal Enurezis
Elem Yorulmaz, Gülümser Aydın, Tutku Soyer
doi: 10.14744/hnhj.2020.54771  Sayfa 0

19.
Proksimal üreter taşlarının Şok Dalgası Litotripsi ile tedavisinde başarıyı ve tekrar başvuruyu etkileyen faktörler
Factors that Affecting Success and Re-admission in the Treatment of Proximal Ureteral Stones with Shock Wave Lithotripsy
Tuncay Toprak, Musab Ali Kutluhan, Yavuz Onur Danacıoğlu, Yusuf Arıkan, Umut Arslan, Ramazan Topaktaş
doi: 10.14744/hnhj.2020.03064  Sayfa 0

20.
Kronik Viral Hepatit C Hastalarında İnterferon Bazlı Tedavilerin Başarı Oranı ve Tedavi Başarısına Etki Eden Faktörler
INTERFERON-BASED TREATMENT SUCCESS RATE OF THE PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS C and THE FACTORS AFFECTING TREATMENT SUCCESS
Semiha ÇELİK EKİNCİ, Saadet YAZICI, Ayse Canan ÜÇIŞIK, Pınar ERGEN, Özlem AYDIN, Arzu DOĞRU, Fatma GÜMÜŞER, Fatma YILMAZ KARADAĞ, Şafak KIZILTAŞ, Güralp TAŞAN, Celal ULAŞOĞLU, Feruze YILMAZ ENÇ, Nail ÖZGÜNEŞ, İlyas TUNCER, Mustafa Haluk VAHABOGLU
doi: 10.14744/hnhj.2021.36034  Sayfa 0

21.
Çocuklarda Testis Torsiyonu ile İklim Faktörleri Arasında İlişki Var mı?
Is There a Correlation Between Testicular Torsion in Children and the Climate Factors?
Ceyhan Şahin, Zeliha Akış Yıldız, Hayriye Nihan Ayyıldız, Fatma Tuğba Güvenç, Semih Mirapoglu, Mehmet Arpacık, Sevim Yener, Aytekin Kaymakcı, Zekeriya İlce
doi: 10.14744/hnhj.2021.79926  Sayfa 0

22.
Tipik ve Atipik Hipokampal Sklerozda Ameliyat Öncesi Kan İnflamatuvar Belirteçler Arasında Fark Var mı?
Is There a Difference between Typical and Atypical Hippocampal Sclerosis Regarding Preoperative Blood Inflammatory Markers?
Rahsan Kemerdere, Oğuz Baran, Orkhan Alizada, SUREYYA TOKLU, Mehmet Yigit Akgun, Seher Naz Yeni, Taner Tanriverdi
doi: 10.14744/hnhj.2020.82713  Sayfa 0

23.
Bir Taşla İki Kuş: Kadın Üriner İnkontinans Tedavisi Kadın ve Erkek Cinsel İşlevini Geliştiriyor
Killing Two Birds with One Stone: Treatment of Female Urinary Incontinence Improves Female and Male Sexual Function
Bahar Yüksel Özgör, Faruk Özgör, Pınar Yalçın Bahat, Abdullah Esmeray, İclal İlknur Özdemir, Ömer Sarılar
doi: 10.14744/hnhj.2019.03780  Sayfa 0

24.
Ptozis Cerrahi Sonuçlarımız
Outcomes of Ptosis Surgery
Okşan Alpoğan, Akın Banaz, Adnan İpçioğlu, Necdet Cinhüseyinoğlu, Mehmet Okan Arslan
doi: 10.14744/hnhj.2020.16023  Sayfa 0

25.
Diabetik Retinopati ve Panretinal Fotokoagulasyonun Retrobulber Kan Akımı Üzerine Etkileri
The Effect of Diabetic Retinopathy and Panretinal Photocoagulation on Retrobulbar Blood Flow
Zeynep Acar, Suat Akı, Turgay Kahraman, Tomris Şengör
doi: 10.14744/hnhj.2019.59354  Sayfa 0

26.
Çocuklarda Vitamin D Düzeylerinin Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Görülme Sıklığı Üzerine Etkisi
The Effect Of Vıtamın D Levels On The Frequency Of Upper Respıratory Infectıon In Chıldren
Aysun Boğa, Ebru Şahin, Mehmet Karacı, Çiğdem Yanar Ayanoğlu, Yusuf Kaya, Yasin Dağ
doi: 10.14744/hnhj.2019.16769  Sayfa 0

27.
Linezolid Kullanımına Bağlı Hiperlaktatemi Olgusu
A Case Of Hyperlactatemia Due To Linezolid Use
Merve Keleş Doğan, Şeyma Betül Yığcı, Duygu Yeşilyurt, Kadir Kayataş
doi: 10.14744/hnhj.2020.13285  Sayfa 0

28.
TÜRK GLİOBLASTOM HASTALARINDA ISOSITRAT DEHİDROGENAZ 1 (IDH1) GEN MUTASYONU VE 10q23/PTEN GEN DEĞİŞİMLERİNİN ANALİZİ
ANALYSIS OF ISOCITRATE DEHYDROGENASE 1 MUTATION AND 101q23/PTEN ALTERATIONS IN TURKISH GLIOBLASTOMA PATIENTS
Ceren Sümer, Havvanur Turgutalp, Figen Celep Eyüpoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2020.35582  Sayfa 0

29.
3.ventrikül kolloid kistlerinde endoskopik cerrahi ve transkallozal mikrocerrahinin karşılaştırılması
comparison of endoscopic surgery and transcallosal microsurgery in colloid cysts of the third ventricle
Ali Arslan, Müjdat Büke, İsmail iştemen, Yurdal Gezercan, Mustafa Emre Saraç
doi: 10.14744/hnhj.2020.91489  Sayfa 0

30.
Geriatrik Olgularda Düşme
Fall in Geriatric Cases
Gönül Koyuncu, NAZMİYE KOYUNCU
doi: 10.14744/hnhj.2020.69926  Sayfa 0

31.
Torakal Patlama Kırığı Nedeniyle Kısa Segment Stabilizasyon Yapılan Hastaların Uzun Dönem Radyolojik Sonuçları
Long-Term Radiological Outcomes of Short Segment Stabilization in Thoracic Burst Fracture
Salim Katar, Mehmet Onur Yuksel, Serdar Çevik, Pınar Aydın Öztürk, Oğuz Baran, Sevket Evran
doi: 10.14744/hnhj.2020.34711  Sayfa 0

32.
14 aylık kız hastada çoklu özafagus darlığı
Multiple congenital esophageal stenosis: in a 14 month old girl
Zeliha Akış Yıldız, Nelgin Gerenli, Zekeriya Ilce
Sayfa 0

33.
Kardiyopulmoner Resüsitasyon Eğitiminde Başarı Düzeyimiz: Nedir ?, Nerede Olmalı?
Our Level Of Success In Cardiopulmonary Resuscitation Training: Where Is It?, Where Does It Need To Be?
Ahmet Sari, Damla Akman, HİLAL AKÇA, Aytekin Kaymakcı, Osman Ekinci
Sayfa 0

34.
Multipl Skleroz Hastalarında Demografik, Klinik ve Radyolojik Değişkenlerin Yaşam Kalitesi ve Yorgunluk Üzerindeki Etkileri
The Effects of Demographic, Clinical and Radiological Parameters of Multiple Sclerosis on Quality of Life and Fatique
Erdil Arsoy, İsmail Delipoyraz, Nesrin Bulut, Erdem Tuzun, Recai Türkoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2020.01346  Sayfa 0

35.
Kraniotomi İlişkili Kemik Flebi Osteomyeliti Tedavisi
Treatment of Craniotomy Related Bone Flap Osteomyelitis
Semih Kivanc Olguner, Mehmet Can, Vedat Acik, Mustafa Emre Saraç, İsmail İştemen, ALİ İHSAN ÖKTEN
doi: 10.14744/hnhj.2020.07830  Sayfa 0

36.
Hemşirelerde İş Yaşam Kalitesi
Work Life Quality in Nurses
Nazmiye KOYUNCU, Gönül Koyuncu
doi: 10.14744/hnhj.2020.59144  Sayfa 0

37.
Laparoskopik total ekstraperitoneal herni tamiri (TEP)nde kullanmak için ucuz ve etkili bir el yapımı balon trokar
A cheap and effective hand-made balloon trocar for laparoscopic total extraperitoneal hernia repair (TEP)
Halim Özçevik, Oguzhan Sunamak, Turgut Donmez
doi: 10.14744/hnhj.2020.50024  Sayfa 0

38.
Radikal prostatektomi sonrası sistemik metastaz gelişen hastalar ile primer sistemik metastatik hastalık nedeniyle androjen deprivasyon tedavisi alan hastaların onkolojik sonuçlarının karşılaştırılması
Comparison of oncological results of patients who developed systemic metastasis after radical prostatectomy and patients receiving androgen deprivation treatment due to primary systemic metastatic disease
Berkan Şimşek, Ugur Boylu, Eyup Veli Kucuk, Ahmet Bindayi, Abdurrahman İnkaya, Resul Sobay
doi: 10.14744/hnhj.2020.67689  Sayfa 0

39.
Kolonoskopik perforasyonların erken cerrahi tedavisi
Early surgical treatment of colonoscopic perforations
İsmail Aydın, Tuğrul Kesicioğlu
doi: 10.14744/hnhj.2020.65768  Sayfa 0

40.
Kohesiv Oftalmik Bir Vizköz Cerrahi Cihazın Klinik Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation Of Clinical Outcomes Of A Cohesive Ophthalmic Viscosurgical Device
Nimet Burcu Çelik, Hacı Uğur Çelik, Mehmet Şahin Sevim
doi: 10.14744/hnhj.2020.40326  Sayfa 0

41.
Pilonidal sinüs tedavisinde Limberg Flep ne kadar etkili ve güvenlidir
How effective and safe is Limberg Flap in the treatment of pilonidal sinus
İsmail Aydın, Tuğrul Kesicioğlu
doi: 10.14744/hnhj.2020.04695  Sayfa 0

42.
Osteoporoz ile ABO / Rh Kan Grubu Antijenleri Arasında İlişki Var mı?
Is There a Relation Between Osteoporosis and ABO/Rh Blood Group Antigens?
Balkan Şahin, Ali Erhan Kayalar, Mustafa Efendioglu, Salim Katar
Sayfa 0

43.
Başarısız bel cerrahisi hastalarında sakroiliak disfonksiyon sıklığı ve bunu etkileyen demografik ve cerrahi faktörler
Sakroiliac dysfunction frequency in patients with failed back surgery and demographic and surgical factors affecting this
Hatun Deniz Aytaç, Duygu Geler Külcü, Nilgün Mesci
doi: 10.14744/hnhj.2020.35492  Sayfa 0

44.
COVİD-19 Salgınının (Pandemi) da Anestezi Kliniğinin Yapılandırılması: DEÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
Structuring the Anesthesia Clinic in COVID-19 Epidemic (Pandemic): DEÜ Anesthesiology Department
Leyla İyilikci, Hale Aksu Erdost, Necati Gokmen, Bahar Kuvaki, Hasan Hepaguslar, Uğur Koca, Çimen Gülben Olguner, Ayşe Karcı, Fikret Maltepe, Sevda Özkardeşler, Volkan Hancı, Serhan Yurtlu, Ferim Günenç, Yüksel Erkin, Aydın Taşdöğen, Elvan Ocmen, Sule Ozbilgin, Semih Küçükgüçlü, Erol Gokel
doi: 10.14744/hnhj.2020.93824  Sayfa 0

45.
Distal anterior serebral arter anevrizmalarında cerrahi stratejiler
Surgical strategies for distal anterior cerebral artery aneurysms
Ali Arslan, ismail iştemen
doi: 10.14744/hnhj.2020.18894  Sayfa 0

46.
Prostat Kanseri Tanısında Transrektal İğne Biyopsisindeki Kor Uzunluğunun Etkisi
The Impact Of Transrectal Needle Bıopsy Core Length On Prostate Cancer Dıagnosıs
serdar aykan, Aykut Colakerol, Serkan Gönültaş, Yavuz Bastug, enes kılıç, mustafa Zafer temiz, Atilla Semerciöz
doi: 10.14744/hnhj.2020.54837  Sayfa 0

47.
Koronavirüs (COVID-19) pandemisi sırasında tip 2 diyabetli bireylerde fiziksel aktiviteyi artırmaya yönelik mobil uygulama platformu
A mobile application platform to increase physical activity in individuals with type 2 diabetes during the coronavirus (COVID-19) pandemic
EREN TIMURTAS, Eda CINAR, Neslihan Karabacak, Yasar Sertbas, MINE GÜLDEN POLAT
Sayfa 0

48.
Kronik otitis media hastalarında diğer kulakların durumunun gözden geçirilmesi
A review of the contralateral ears in chronic otitis media
Çiğdem Tepe Karaca, Sema Zer Toros, Çiğdem Kalaycık Ertugay, Ayşegül Verim
doi: 10.14744/hnhj.2020.92499  Sayfa 0

49.
Okul Çağı Sağlıklı ve Serebral Palsi’li Çocuklarda Aktivite tercihlerinin İncelenmesi
Activity preferences of school-age children with cerebral palsy: Comparison with healthy peers
Gönül Koyuncu, Mine Uyanık
doi: 10.14744/hnhj.2020.55822  Sayfa 0

50.
Femoral arter psödoanevrizması için manuel kompresyon tamiri uygulanan hastalarda kan indeksleri ve CHA2DS2VASC skoru
Blood indices and CHA2DS2VASC score in patients who underwent manual compression repair for femoral artery pseudoaneurysms.
Sinan VAROL, fahrettin katkat, Gökmen Kum, Serkan Ketenciler, ERTUGRUL OKUYAN
doi: 10.14744/hnhj.2020.90377  Sayfa 0

51.
Nötrofil Lenfosit oranı veya Trombosit Lenfosit Oranı, Acil Diyaliz Kararı Vermekte Rol Oynayabilir mi?
Could Neutrophil Lymphocyte Ratio or Platelet Lymphocyte Ratio Have a Role in Urgent Dialysis Decision?
Davut Tekyol, Nihat Müjdat Hökenek, İbrahim Altundağ, Burcu Genç Yavuz, Şahin Çolak
doi: 10.14744/hnhj.2020.64497  Sayfa 0

52.
Hacamatla Tedavi Edilmeye Çalışılan Ağır Sarılıklı İnfantil Olguda Hipertrofik Pilor Stenozu
Hypertrophic Pyloric Stenosis in Severe Jaundiced Infantile Case Tried to Be Treated with Al-Hijamah
Sabri Cansaran, Ayşenur Celayir, Oktav Bosnalı, Serdar Moralıoğlu, Abdulkadir Bozaykut
doi: 10.14744/hnhj.2020.38801  Sayfa 0

53.
Deneysel Karotis Balon Hasarı Modelinde, Oral Yolla Alınan Silostazol İle Neointimal Hiperplazinin Azaltılması.
Reducing Neointimal Hyperplasia In Experimental Carotis Balloon Damage Model With Oral Administration Of Cilostazol.
Hasan Murat Arslan, Percin Karakol, Ali Vefa Ozcan
doi: 10.14744/hnhj.2020.26122  Sayfa 0

54.
Kliniğimizde Pandeminin Geç Döneminde Tanı Alan İlk Pediatrik Multisistem İnflamatuar Sendromu (MIS-C) Olgusu
The first case of Pediatric Multisystem Inflammatory Syndrome (MIS-C) to be diagnosed in our clinic in the late stages of the pandemic
Elif Küçük, Çağatay Nuhoğlu
Sayfa 0

55.
Penetran Re-Keratoplasti Sırasında Vitreus Basıncına Karşı Göz İçi Lensini Stabilize Etmek İçin Çapraz Dikiş Tekniği Kullanımı: Olgu Sunumu
Utility of Cross Suture Technique For Stabilize The Intraocular Lens Against Vitreous Pressure During Penetrating Re-Keratoplasty: Case Report
Haci Uğur Çelik
doi: 10.14744/hnhj.2020.27132  Sayfa 0

56.
Aile Hekimliği'ne Başvuran Türk Hastaların Yaş ve Mevsime göre D Vitamini Eksikliği: İstanbul'da Hastane Tabanlı Retrospektif Bir Çalışma
Vitamin D Deficiency to the Age and Season of Turkish Patients Admitted to Family Medicine: A Retrospective Hospital-Based Study in İstanbul
BURCU ÇAYKARA, GÜLER OZTÜRK, HACER HİCRAN MUTLU
doi: 10.14744/hnhj.2020.33600  Sayfa 0

57.
Pnomokok septik artriti sonrası gelişen nekrotizan fasiit olgusu
A case of necrotizan fasciitis after Pneumococcal septic arthritis
Bekir Karagoz, LEVENT ADIYEKE, Murat BAKIR
doi: 10.14744/hnhj.2020.56823  Sayfa 0

58.
Osteomiyelitle Karıştırılan Dirsek Tutulumlu Bir Psöriatik Artrit Vakası
A Case of Psoriatic Arthritis with Elbow Involvement Misdiagnosed as Osteomyelitis
Ozge Gulsum Illeez, Feyza Unlu Ozkan, Kubra Neslihan Kurt Oktay, Fatma Nur Soylu Boy, Pinar Akpinar, Ilknur Aktas
doi: 10.14744/hnhj.2021.26576  Sayfa 0

59.
HIV ile Enfekte 336 Hastalık bir Kohortta AIDS-Tanımlayıcı Hastalıklar ve Mortalite
AIDS-Defining Illnesses and Mortality in a Cohort of 336 HIV-Infected Patients
Heval Can Bilek, Aydın Deveci, Esra Aksakal Tanyel
doi: 10.14744/hnhj.2020.82335  Sayfa 0

60.
Fentanil İle Farklı Dozlarda Uygulanan Deksmedetomidinin Entübasyon Sırasında Oluşan Hemodinamik Yanıtlar Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison Of The Effects Of Fentanyl And Dexmedetomidine Administered İn Different Doses On Hemodynamic Responses During İntubation
Elvan Tekir Yılmaz, Nihal Kadiogullari, Saadet Menteş
doi: 10.14744/hnhj.2020.60948  Sayfa 0

61.
Böbrek transplantasyonu yapılan hastalarda COVID-19 enfeksiyonu, Türkiye'den tek merkezli olgu derlemesi
COVID-19 in kidney transplant recipients, single-center review of cases from Turkey
Basak Boynuegri, Bülent Demirelli, Burcu boztepe, Seniha Senbayrak, MELİKE BETÜL ÖĞÜTMEN
doi: 10.14744/hnhj.2021.73626  Sayfa 0

62.
Toplumda Gelişen Pnömonide Etyolojik ve Prognostik Faktörler
Etiologic and Prognostic Factors Community Acquired Pneumonia
Esin Sonkaya, Selma Aydoğan Eroğlu, Hasan Kaynar, Metin Akgün
doi: 10.14744/hnhj.2020.32650  Sayfa 0

63.
Sıçan modelinde etanolün endometrium kalınlığı ve yumurtalık rezervi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi
Evaluation of the effects of ethanol on endometrium thickness and ovarian reserve in a rat model
Adem Yavuz, Mustafa Taş, Gokalp Oner, Pasa Ulug
doi: 10.14744/hnhj.2020.61587  Sayfa 0

64.
Helicobacter pylori pozitif kronik gastrit olgularında nötrofil/lenfosit oranı ve trombosit/lenfosit oranı parametrelerinin incelenmesi
Investigation of neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio parameters in chronic gastritis with Helicobacter pylori
Emine Alev Yalın, Kadir Kayataş
doi: 10.14744/hnhj.2020.72325  Sayfa 0

65.
Metabolik Sendromlu Hastalarda 25-OH Vitamin D'nin Biyokimyasal ve IL-12 Parametrelerine Etkisi
The Effect Of 25-OH Vitamin D On Biochemical And IL-12 Parameters In Patients With Metabolic Syndrome
Ali ihsan Oluk, SÜLEYMAN BAŞ, Pinar Eker, BERNA YÜCEL AYBAL, Gülbu Işıtmangil, Funda Türkmen
doi: 10.14744/hnhj.2021.10846  Sayfa 0

66.
Metabolik Sendromlu Hastalarda 25-OH Vitamin D’nin IL-12 ve Biyokimyasal Parametrelere Etkisi
The Effect of 25-OH Vitamin D on IL-12 and Biochemical Parameters in Patients with Metabolic Syndrome
Ali ihsan Oluk, Süleyman Baş, Pinar Eker, Berna Yücel Aybal, Gülbu Işıtmangil, Funda Müşerref Türkmen
doi: 10.14744/hnhj.2021.02170  Sayfa 0

67.
Punicalagin'in Antikanser Etkileri
Anticancer effects of Punicalagin
A. Cansu Kilit, Esra Aydemir
doi: 10.14744/hnhj.2021.77044  Sayfa 0

68.
Tiroid Kanserleri Nedeni ile Lateral Boyun Disseksiyonu Yapılan Hastalarımızın Demografik Özellikleri
Demographic Properties of Patients who Underwent Lateral Lymph Node Neck Dissection because of Thyroid Cancers
Ali Aktekin, Günay Gürleyik, Umut Kına, Zuhal Özcan, Meryem Doğan
doi: 10.14744/hnhj.2021.44452  Sayfa 0

69.
Psödo-Meigs sendromu ve artmis CA125 seviyesi ile birlikte görülen, struma ovarii zemininde gelismis cok iyi diferansiye follikuler karsinom (strumozis): Bir olgu sunumu
Highly differentiated follicular carcinoma arising from struma ovarii (strumosis) presenting as pseudo-Meigs syndrome with elevated CA125 level: a case report
Olcay Kurtulan, anil erturk, Nejat Ozgul, Alp Usubütün
doi: 10.14744/hnhj.2021.00236  Sayfa 0

70.
Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi ile Renal Papiller Hücre Kanseri ve Onkositomun Beraber Olduğu Bir Tümör: Olgu Sunumu
Laparoscopic Partial Nephrectomy revealed a Collision Tumor Composed of Renal Papillary Cell Cancer and Oncocytoma: Case Report
Yavuz Bastug, Emrah Ozsoy, Emre Pehlevan, Gülistan Gümrükçü, Serdar Aykan
doi: 10.14744/hnhj.2021.69782  Sayfa 0

71.
Revaskülarizasyon yapılmamış stabil koroner arter hastalarında monosit yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterol oranı ve koroner kollateral dolaşım
Monocyte High-Density Lipoprotein cholesterol Ratio and coronary collateral circulation development in patients with stable coronary artery disease and no history of revascularization
Sinan VAROL, fahrettin katkat, Serkan Karahan, irfan sahin, ERTUGRUL OKUYAN
doi: 10.14744/hnhj.2021.58224  Sayfa 0

72.
İnterferon Bazlı Tedavilerle Kalıcı Virolojik Yanıta Ulaşan Kronik Hepatit C Hastalarında Hepatoselüler Karsinom Gelişim Riski
Risk of Hepatocellular Carcinoma Development in Chronic Hepatitis C Patients Who Achieved a Sustained Virological Response with Interferon-Based Treatments
Özgür Bahadır, ayca salturk, Mevlut Kiyak, halil şahin, Emine Kanatsız, Nurgül Ceran, Serpil Erol, Fatih Güzelbulut
doi: 10.14744/hnhj.2021.90532  Sayfa 0

73.
Senkron Over ve Endometrium Tümörlerinde Nüks ve Sağ Kalımı Etkileyen Klinikopatolojik Faktörlerin Değerlendirilmesi
Synchronous Endometrial and Ovarian Carcinomas; Correlation of Clinicopathological Parameters with Recurrence and Survival
Nermin Koc, Sevcan Arzu Arinkan, Davut Şahin, OSMAN TEMIZKAN
doi: 10.14744/hnhj.2021.76476  Sayfa 0

74.
Stres İnkontinans Tedavisinde Dıştan İçe Transobturator Tape Prosedürünün Uzun Dönem Sonuçlarının İncelenmesi
The Evaluation of Long-term Outcomes of Ouside-In Transobturator Tape Procedure in the Treatment of Stress Urinary Incontinence
Alim Gökhan Kuşgöz, Ertugrul Can Tüfekçi, Fisun Vural, Ayşe Deniz Ertürk Coşkun
doi: 10.14744/hnhj.2021.26937  Sayfa 0

75.
Malign Plevral Sıvıların Tanısında Birinci Sıvı Sitolojisi Negatif Saptanan Olgularda İkinci ve Üçüncü Sıvı Sitolojisinin Tanıdaki Rolü
The Role Of The Second and Third Liquid Cytology in The First Liquid Cytology Negative Findings in The Diagnosis of Malignant Pleural Liquids
Şeyma Özden, IŞIL Gökdemir, Ayşin Durmaz, Murat KIYIK, Yasin Özden
doi: 10.14744/hnhj.2021.50465  Sayfa 0

76.
Glokom Yaşam Kalitesi – 15 Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerliliği ve Güvenilirliği
Validity and Reliability of the Turkish Version of the Glaucoma Quality of Life-15 Scale
Yücel Öztürk, Alev Özçelik köse, Sevcan Balcı, Özgül Öztürk
doi: 10.14744/hnhj.2021.83702  Sayfa 0

77.
COVID-19 pandemisi sürecinde üçüncü basamak pandemi hastanesinde kanser cerrahisi deneyimi
Cancer surgery experience in a tertiary pandemic hospital during the COVID-19 pandemic
Mehmet Gulmez, Can Saracoglu, Selahattin Vural, İsmail Aydın, Tuğrul Kesicioglu, Ali Aktekin
doi: 10.14744/hnhj.2021.73645  Sayfa 0

78.
Trans-rektal Prostat İğne Biyopsisi Sonrası Klinik Enfeksiyonu Önlemeye Yönelik Profilaktik Yöntemlerin Karşılaştırılması
Comparison of Prophylactic Methods to Prevent Clinical Infection after Trans-rectal Prostate Needle Biopsy
Mehmet Akif Ramazanoglu, Tuncay Toprak, Mehmet Yılmaz
doi: 10.14744/hnhj.2021.48657  Sayfa 0

79.
Horizontal Şaşılık Cerrahisinde Katlama ve Rezeksiyon Tekniklerinin Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comprasion of The Results of Plication and Resection Techniques in Horizontal Strabismus Surgery
Gizem Yel, zeynep acar, ECE TURAN-VURAL, Ugur Yılmaz Mumcu, Rüveyde Bolaç Unculu, Ahmet Nohutçu
Sayfa 0

80.
Gastroskopi Esnasında İnsisura Angularisten rutin biyopsi almak gerekli midir?
During Gastroscopy Taking Routine Biopsy From The Insisura Angularis is Necessary(?)
Ayça Saltürk, Özgür Bahadır, Emine Kanatsız, Halil Şahin, Mevlut Kiyak, Fatih Güzelbulut
Sayfa 0

81.
Patellofemoral ağrı sendromlu hastalarda elektromiyografik biofeedback eğitiminin etkinliğinin değerlendirilmesi
Evaluation of the effectiveness of electromyographic biofeedback training in patients with patellofemoral pain syndrome
Merve Çalkın Korkmaz, Mehmet Ağırman, Sena Tolu, Arzu Dinç, Ahmet Salim Göktepe
Sayfa 0

82.
Böbrek Tümörünü Taklit Eden GOSSİPİBOMA Olgusu
GOSSYPIBOMA, Mimicking Renal Neoplasm
Levent Verim, Ömer Yüksel, Çagatay tosun
doi: 10.14744/hnhj.2021.67209  Sayfa 0

83.
İmmünyetmezliği olmayan hastada intestinal spiroketozis: olgu sunumu ve literatür taraması
Intestinal spirochaetosis in an immunocompetent host: case report and review of literature
Ayse Ozbek, Zarife Melda Bulut
Sayfa 0

84.
Çocuklarda Helicobacter Pylori enfeksiyonu varlığı ile duodenogastrik reflü arasında herhangi bir ilişki var mıdır?
Is there any relation between the presence of Helicobacter Pylori infection and duodenogastric reflux in children?
Burcu Volkan, Nevzat Aykut Bayrak
Sayfa 0

85.
Parsiyel mol hidatiformlu bir hastadaki belirgin derecede yüksek serum hCG seviyesi; nadir bir sunum
Markedly elevated hCG levels in a patient with partial hydatidiform mole: An extremely rare presentation
Esra Keles, Serkan Akis, Burak Giray, Canan Kabaca, Murat Api, Handan Cetiner, Ugur Kemal Ozturk, Eser Sefik Ozyurek
Sayfa 0

86.
Türk toplumunda zor laringoskopiyi öngörmek için farklı ölçeklerin kıyaslanması: Gözlemsel çalışma
Comparison of various measures for anticipating difficult laryngoscopy in Turkish population: An observational study
Derya Özden Omaygenç, Oylum Selcuk
Sayfa 0

87.
Prostat kanseri gruplarında cerrahi spesimenin ve iğne biyopsisi spesimeninin histopatolojilerinin ve çeşitli parametrelerin karşılıklı uyumu
Concordance with histopathology and with various parameters in the grade groups of prostate cancer on needle biopsy versus on radical prostatectomy
Kenan Arslan, Levent Verim, Ömer Yüksel, Çağatay tosun, emre karabay, OSMAN BİLEN
doi: 10.14744/hnhj.2021.15045  Sayfa 0

88.
Çocuk ve Yetişkinlerde Normal Pankreasın Difüzyon Ağırlıklı MR İncelemesi; ADC değerlerinin Yaş ve Cinsiyetle İlişkisi
Diffusion-weighted MR imaging of normal pancreas in children and adults; Relation of apparent diffusion coefficient values with age and gender
Osman Dere, Abdurrahim Dusak, Halil Kazanasmaz
Sayfa 0

89.
Total Tiroidektomi Sonrası Ötiroid Postmenopozal Kadınlarda Osteoporozun Değerlendirilmesi
Evaluation of Osteoporosis After Total Thyroidectomy in Euthyroid Postmenopausal Women
Orgun Gunes, Yusuf Murat Bag
Sayfa 0

90.
Sakrokoksigeal teratomlu hastalarda üriner sistem patolojilerinin değerlendirilmesi
Evaluation of urinary system pathologies in patients with sacrococcygeal teratomas
Hayriye Nihan Karaman Ayyıldız, Safak Karacay, Ali Sayan, Ahmet Arıkan
Sayfa 0

91.
Bireylerin Covıd-19 Aşılarına Yönelik Tutumları ve Aşı Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Examination of Factors Affecting the Attitudes of Individuals Towards Covid-19 Vaccinations and Vaccination Preferences
Özge Öz Yildirim, Mehmet KORKMAZ, Dilek ÇELİK EREN, ilknur aydin avci
Sayfa 0

92.
Lomber herniektomi ameliyatı geçiren hastalarda postoperatif analjezi için retrolaminar bloğun etkinliği
Retrolaminar block for postoperative analgesia in patients undergoing lumbar herniectomy surgery
Nurcan Kutluer Karaca, FETHI Akyol
Sayfa 0

93.
Bir Tarama Testi Olarak Gaitada Gizli Kan Testinin Etkinliği
The Screening Effectivity of Faecal Occult Blood Test
Ümit Sekmen, Ozan Şen, Hamit Karayağız, Tolga Katmer, Resül Altınayak, Didem Altay Gazi, Merve Mehveş Çelebi, Melih Paksoy
Sayfa 0

94.
İleri yaşta tek taraflı pitozis ile başvuran iki olgu: Primer lakrimal gland lenfoması
Two cases presenting with unilateral ptosis at an advanced age: Primary lymphoma of the lacrimal gland
Mehmet Serhat Mangan, Zühal Ozcan, ECE TURAN-VURAL
Sayfa 0

95.
Kronik Hastalık Mortalitesinin COVID-19 Fatalite Hızına Etkisi
Effect of Chronic Disease Mortality on COVID-19 Fatality Rate
Akın Dayan, Elif Kul
Sayfa 0

96.
Serebral Kist Hidatiklerin Cerrahi Tedavisi
Surgical Treatment of Cerebral Hydatid Cysts
Ali Erhan Kayalar, Ersin Haciyakupoglu, Mustafa Efendioglu, Derviş Mansuri Yılmaz
Sayfa 0

97.
Covid-19 Hastası Takip Eden ve Etmeyen Yoğun Bakım Ünitelerindeki Sağlık Çalışanlarının Yaşam Kalitelerinin Karşılaştırılması
The Comparison of Healthcare Personnel’s Life Qualities in Intensive Care Units Following and Unfollowing Covid-19 Patient
Uğur Uzun, Bilge Togay, Işıl Köse, Nimet senoglu, Aykut Sarıtaş, İsa Sahar, Ciler Zincircioglu, Kazım Rollas, Taner Çalışkan, Pelin Uzun Sarıtaş
Sayfa 0

98.
Ürotelyal tümörlerde c-erbB-2 ekspresyonunun, klinik-patolojik prognostik faktörler ve sağ kalım oranı üzerine etkisinin değerlendirilmesi
The effect of c-erbB-2 expression on clinical-pathological prognostic factors and survival ratios in urothelial tumors
Aylin Gönültaş, Güray Kılıç, Fügen Vardar Aker, Mehmet Aliustaoglu
Sayfa 0

99.
Tekrar Sezaryen Doğum Öncesi Gebe Kadınlarda Alt Uterin Segment Kalınlığının Transabdominal ve Transvajinal Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi
Transabdominal and transvaginal ultrasonographic assessment of lower uterine segment thickness in pregnant women before repeat cesarean section
Arzu Bilge Tekin, Bilge Dogan Taymur, Emre Yavuz, Ilkhan Keskin, Murat Yassa, Guldeniz Toklucu, Canberk Usta, Pınar Birol, Niyazi Tug
Sayfa 0

100.
Koroid Pleksus Tümörleri Tedavisi
Treatment Of Choroid Plexus Tumours
Ersin Haciyakupoglu, Ali Erhan Kayalar, Mustafa Efendioglu, Serik Akshulakov, Aydin Sav, Sebahattin Haciyakupoğlu
Sayfa 0

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
101.
Kız çocuklarında redükte edilemeyen inguinal herniyi taklit eden nadir bir patoloji: nuck kanal kisti
A rare pathology mimicking an irreducible inguinal hernia in girls: cyst in the canal of nuck
Mehmet Arpacık, Aytekin Kaymakcı, Turan Yıldız, Ceyhan Şahin, Hayriye Nihan Ayyıldız Karaman, Zeliha Akış Yıldız, Semih Lütfi Mirapoglu, Fatma Tuğba Güvenç, Itır Ebru Zemheri
doi: 10.14744/hnhj.2021.80764  Sayfa 0

102.
Erektil disfonksiyon ile kardiyovasküler hastalık ilişkisinde Türkiye’deki üroloji uzmanlarının farkındalığı
Awareness of relation between erectile dysfunction and cardiovascular diseases among the urologist in Turkey
Yavuz Baştuğ, Serkan Gönültaş
doi: 10.14744/hnhj.2021.40360  Sayfa 0

103.
Yenidoğanlarda Gastrointestinal Perforasyonların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Evaluation of Gastrointestinal Perforations in Newborns: A Single Center Experience
Cengiz Güney, Gaffari Tunc
doi: 10.14744/hnhj.2021.60243  Sayfa 0

104.
10 mm’den küçük proksimal üreter taşları için SWL ile üreterorenoskopik litotripsi karşılaştırması
SWL vs. ureterorenoscopic lithotripsi for proximal ureteral stones <10 mm
Erhan Demirelli, Ural Oğuz, Mefail Aksu, Mehmet Karadayı, Ercan Öğreden
doi: 10.14744/hnhj.2021.21549  Sayfa 0

105.
Sezaryen sırasında cilt altı salin irigasyonunun cerrahi alan enfeksiyonuna etkisi
The effect of subcutaneous saline irrigation on surgical site infection during cesarean section
Cengiz Andan, Şerif Aksin, Mehmet Rifat Göklü, Seyhmus Tunc
doi: 10.14744/hnhj.2020.34467  Sayfa 0

LookUs & Online Makale