ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Akut Pankreatit Ciddiyetini Belirlemede İnflamatuar Markerlar İle Biyokimyasal Parametrelerin Değeri [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(3): 116-120

Akut Pankreatit Ciddiyetini Belirlemede İnflamatuar Markerlar İle Biyokimyasal Parametrelerin Değeri

Bülent Kaya1, Barış Sana2, Ali Kemal Taşkın3, Mehmet Kamil Yıldız1, Cengiz Eriş1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
2Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D.

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut pankreatit hala önemli bir patolojidir. Bu çalışmamızda akut pankreatit nedeni ile tedavi etti¤imiz hastalarda ciddi pankreatit gelişimine gösterebilecek inflamatuar markırlar ve biokimyasal parametreler retrospektif olarak incelendi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mayıs 2011 ile Ekim 2011 tarihleri arsında akut pankreatit tanısı alan 52 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastalar BT ciddiyet indeksine göre hafif ve ciddi pankreatit olarak 2 gruba ayrıldı. Hastaların yaş, cinsiyet, Laboratuar ve görüntüleme yöntemlerinin sonuçları, hastanede yat›fl süreleri, morbidite ve mortalite sonuçları toplandı. Sonuçlar SPSS 17 istatstik programında değerlendirildi.
BULGULAR: Retrospektif olarak incelenen 52 hastanın 39’u kadın ve 13’ü erkekti. Hastaların yaş ortalaması 56.8±17.2 (19-97 arası) idi. Hastaların 30’u hafif (BT indeksi A-BC), 22’si ciddi (BT indeksi D-E) olarak sınıflandırıldı. CRP değerleri ciddi pankreatit grubunda daha yüksek olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı değildi. Ağır pankreatit grubunda Lökosit sayısı ve serum glukoz değerleri hafif pankreatit grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olarak bulundu. ( p= 0.006 ve p=0.009).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma ciddi pankreatitli hasta grubunda lökosit sayımı ve kan şeker düzeylerinin hafif pankreatitli hastalara göre anlamlı olarak yüksek seyrettiğini göstermiştir. Bu laboratuar testleri pankreatitli hastaların prognozunu balirlemede yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: İnflamatuar belirteçler, biyokimyasal parametreler, şiddeti, akut pankreatit.

The Value Of Inflammatory Markers and Biochemical Parameters In Assessment Of Severity Of Acute Pancreatitis

Bülent Kaya1, Barış Sana2, Ali Kemal Taşkın3, Mehmet Kamil Yıldız1, Cengiz Eriş1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
2Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D.

INTRODUCTION: Acute pancreatitis is still an important pathology. In this study, we analysed retrospectively the predictive value of inflammatory markers and biochemical parameters for development of severe pancreatitis.
METHODS: Fifty-two patients with diagnosis of acute pancreatitis were retrospectively studied in between May 2011 to October 2011.The patients were separated in two groups according to CT severity indexs as mild and severe pancreatitis. Data about patient’s age,gender, laboratory and imaging results,duration of hospitalisation, morbidity and mortality rates were collected. The statistical analysis was performed with SPSS 17 program.
RESULTS: There were 39 women and 13 men patients. The median age was 56.8±17.2 (Range: 19-97). There were 30 mild and 22 severe pancreatitis. Although CRP value was higher in severe pancreatitis it was not statistically meaningful. The leucocyte count and glucose level were statistically higher in severe pancreatitis group (p value=0.006 and p value=0.009 respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study demonstrated that leucocyte cound and glucose level can be predictive laboratory tests for severe pancreatitis.

Keywords: Inflammatory Markers, Biochemical Parameters, Severity, Acute Pancreatitis.

Bülent Kaya, Barış Sana, Ali Kemal Taşkın, Mehmet Kamil Yıldız, Cengiz Eriş. The Value Of Inflammatory Markers and Biochemical Parameters In Assessment Of Severity Of Acute Pancreatitis. Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(3): 116-120

Sorumlu Yazar: Bülent Kaya, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale