ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Uyku Laboratuarimizda Bir Yillik Deneyimimiz [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(3): 154-158

Uyku Laboratuarimizda Bir Yillik Deneyimimiz

Ayşem Öztin Güven1, Gülgün Çetintaş Afşar2, Didem Görgün2
1S.B. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2S.B. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Obstruktif Uyku Apne Sendromu (OUAS), toplumda oldukça sık rastlanılan bir hastalıktır. Tanı için altın standart yöntem Polisomnografidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, Erzurum Nihat Kitapçı Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezi Uyku laboratuarında Nisan 2011-Nisan 2012 tarihleri arasında uyku laboratuarına başvuran ve tüm gece polisomnografi tetkiki uygulanan olguları değerlendirmeyi amaçladık. Başvuran tüm olgulara yaş, cinsiyet, sigara kullanım durumu, 3 kardinal semptom sorgulaması (horlama, tanıklı apne, gündüz uykululuk hali), ek hastalık, Vücut Kitle İndeksi (VKİ), Epworth Uykululuk Skalası (ESS), Apne-Hipopne indeksi (AHİ) bilgilerini içeren formlar dolduruldu.
BULGULAR: 28’i (%25) kadın, 86’sı (%75) erkek olan toplam 114 olgunun bilgileri değerlendirildi. Olguların yaş ortalaması 47,6±1.8 (19-83) idi. Apne -hipopne indeksine göre 4 gruba ayrılan olgulara;6 olguda basit horlama(AHI< 5), 9 olguda hafif OUAS(AHİ: 5-14), 4 olguda orta OUAS(AHİ: 15-29), 70 olguda ağır OUAS (AHI: ≥30), 5 olguda pozisyonel OUAS, 3 olguda REM bağımlı OUAS, 10 olguda hem REM bağımlı hem de pozisyonel OUAS tanısı kondu. Olguların 35 tanesi(%30) aktif sigara içicisi idi. 104 olguda(%91) horlama, 56 olguda(%49) tanıklı apne, 61 olguda(%53) gündüz aşırı uykululuk hali, 34 olguda (%29.8) üç kardinal semptom da mevcuttu. Ortalama Epworth Uykululuk Skalası 14 (0-24) idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Olguların VKİ ortalaması 33,4(21.5-58.6) idi. Ek hastalıkları değerlendirdiğimizde, 14 olguda(%12) hipertansiyon, 7 olguda(%6) diabetes mellitus, 4 olguda(%3) KOAH, 3 olguda(%2) astım saptandı.

Anahtar Kelimeler: Obstruktif uyku apne sendromu, demografik özellikler, apnehipopne indeksi.

One Year Experience In Our Sleep Laboratuary Summary

Ayşem Öztin Güven1, Gülgün Çetintaş Afşar2, Didem Görgün2
1S.B. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2S.B. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

INTRODUCTION: Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS), is a disease that common in the community.
METHODS: Our study is a descriptive study that analyse 114 patients who applied to Erzurum Nihau Kitapçı Chest Hospital and underwent polysomnographic evaluation. Consecutive 114 patients with snoring complaint were included the study. The patients’ personal information, BMI, additional diseases, smoking history, Sleepiness Epworth Scale (ESS), AHI were recorded.
RESULTS: Our study has been conducted on 114 cases 86(75%) of which were male and 28(25%) female. The mean age was 47,6±1.8 (19-83). According to AHI, 6 of them were diagnosed with habitual snoring (AHI< 5),9 with mild obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) (AHİ: 5-14), 4 with moderate OSAS (AHİ: 15-29), and 70 with severe OSAS ( AHI: ≥ 30), 12 with positional OSAS, 3 with REM dependent OSAS, 10 with REM dependent and positional OSAS together. 35 cases were (30%) smoker.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Daytime sleepiness was seemed in 61(53%) cases, apnea in 56(49%) cases and snoring in 104(91%) cases. Three symptoms were seemed in 34 (29.8%) cases. The mean value of ESS was 14. The mean value of BMI was 33.4(21.5-58.6). 7(5%) cases had obstructive lung disease, 14(12%) cases hypertension, 7(6%) cases diabetes mellitus.

Keywords: Obstructive sleep apnea, demographic characteristics, apneahypopnea index.

Ayşem Öztin Güven, Gülgün Çetintaş Afşar, Didem Görgün. One Year Experience In Our Sleep Laboratuary Summary. Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(3): 154-158

Sorumlu Yazar: Ayşem Öztin Güven, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale