ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Aile Hekimliği Polikliniğine Yaygın Vücut Ağrısı Şikayeti ile Başvuran Hastalarda D Vitamin Düzeyleri [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(3): 336-340 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.03880

Aile Hekimliği Polikliniğine Yaygın Vücut Ağrısı Şikayeti ile Başvuran Hastalarda D Vitamin Düzeyleri

Hatice Dülek
Bilecik Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği, Bilecik, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: D vitamini; yağda eriyen vitaminler arasında yer almakta olup aynı zamanda endojen olarak sentezlendikleri için hormon olan bir grup steroldür. Kalsiyum, fosfor metabolizması ve kemik mineralizasyonu üzerine etkisi vardır ve aynı zamanda genel sağlık ve iyilik hali için de çok önemlidir. D vitamini düzeyini değerlendirmek için 25-Hidroksi vitamin D (25-OH D) düzeyine bakılmalıdır. Çalışmanın amacı hastanemize başvuran yaygın vücut ağrıları olan hastalarda D vitamini eksikliği olup olmadığını belirlemek ve yaş ile cinsiyete göre 25-OH D düzeyleri arasındaki farkı tespit etmekti.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 01.04.2018–30.11.2018 tarihleri arasında hastanemiz uzman aile hekimliği polikliniğine başvuran hastalardan 25-OH D vitamini düzeyi çalışılanlar retrospektif olarak incelendi. Araştırmaya katılan yaygın vücut ağrısı olan hastalar (n=473) yaş gruplarına ve cinsiyete göre sınıflandırıldı. İstatistiksel analizler için Number Cruncher Statistical System 2007 (Kaysville, Utah) programı kullanıldı.
BULGULAR: Olguların %13,5’inde (n=64) ciddi vitamin D eksikliği, %51,6’sında (n=244) vitamin D eksikliği, %26,9’unda (n=127) vitamin D yetersizliği görülmüştür. Cinsiyete göre D vitamini ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmış ve kadınların ölçümleri erkeklerden düşük bulunmuştur (p=0,001; p<0,01). Yaş açısından gruplar arası anlamlı farklılık saptanmadı (r: 0,051; p=0,271; p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yaygın vücut ağrısı şikayeti olan 473 hastanın ortalama 25-OH D düzeyleri 30 ng/ml’in altında bulundu. Bu durumun güneş ışığından yeterli düzeyde faydalanmama ve diyetsel faktörlerle ilişkili olacağı düşünülerek, kişilere D vitamini takviyesi yapılması uygundur.

Anahtar Kelimeler: D vitamini, cinsiyet, yaygın vücut ağrısı, yaş

Vitamin D Levels in Patients Presenting with Comprehensive Body Pain Complaints to Family Medicine Clinic

Hatice Dülek
Department Of Family Medicine, Bilecik Golpazarı Goverment Hospital, Bilecik, Turkey

INTRODUCTION: Vitamin D is a fat soluble vitamin and as it can be acquired endogenously, it is also a group of sterol that can function as hormones. Vitamin D has effects on calcium, phosphor metabolism and bone mineralization and plays a vital role in general health and well-being. 25 Hydroxyvitamin D (25-OH D) level should be checked to determine vitamin D levels. The objective of the study was to determine whether patients presenting to our hospital with widespread body pain had vitamin D deficiency and determine the difference in 25-OH D levels based on age and gender.
METHODS: 25-OH vitamin D levels in patients who presented to the family practice clinic in Hospital between the dates 01.04 / 30.11/2018 were examined retrospectively. Patients with widespread body pain included in the study (n=473) were classified based on age and gender. Number Cruncher Statistical System 2007 (Kaysville, Utah) program was used for statistical analysis.
RESULTS: 13.5% (n=64) of the subjects had severe vitamin D deficiency, 51.6% (n=244) had vitamin D deficiency and 26.9% (n=127) had vitamin D insufficiency. A statistically significant difference found in vitamin D results between the two genders and vitamin D levels in women were lower than vitamin D levels in men (p=0.001; p<0.01). No significant difference was found between age groups (r: 0.051; p=0.271; p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The mean 25-OH D level of 473 patients with widespread body pain was less than 30 ng/ml. This was thought to be caused by insufficient exposure to sunlight and dietary factors and vitamin D supplements can be recommended to these people.

Keywords: Vitamin D, gender, widespread body pain, age

Hatice Dülek. Vitamin D Levels in Patients Presenting with Comprehensive Body Pain Complaints to Family Medicine Clinic. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(3): 336-340

Sorumlu Yazar: Hatice Dülek, Türkiye
LookUs & Online Makale