ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Türk toplumunda zor laringoskopiyi öngörmek için farklı ölçeklerin kıyaslanması: Gözlemsel çalışma [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-04379 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.04379

Türk toplumunda zor laringoskopiyi öngörmek için farklı ölçeklerin kıyaslanması: Gözlemsel çalışma

Derya Özden Omaygenç1, Oylum Selcuk2
1Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
2Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Zor laringoskopi (ZL), zor entübasyonun en doğru belirleyicisi olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada, farklı yatakbaşı testlerin ZL’yi tahmin etmede tanısal değerini inceledik. Ayrıca bu bağlamda Türk toplumu için bir regresyon modeli oluşturmayı da amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 137 hasta dahil edildi. ZL’nin tahmin edilebilmesi için demografik özellikler ve sekiz tanısal değişken incelendi. Bunlar; retrognati, ön kesici dişlerin dizilim bozukluğu, modifiye Mallampati testi (MMT), üst dudak ısırma testi (ÜDIT), sternomental mesafe (SMM), interinsizör mesafe (İİM), tiromental mesafe ve boyun çevresiydi. ZL, laringoskopi sırasında Cormack-Lehane sınıflamasına göre Sınıf III-IV görünüm varlığı olarak tanımlandı.
BULGULAR: Örneklemimizde ZL sıklığı %27 (n=37) olarak tespit edildi. Öngördürücü testler arasında İİM, ZL gözlenen hastalarda daha düşükken; ortalama MMT skoru, retrognati ve Sınıf 3 ÜDIT sıklığı anlamlı olarak daha yüksekti. Lojistik regresyon analizi sonuçlarına göre İİM (OR: 0,504, GA %95 [0,260-0,978], p=0,043), MMT skoru (OR: 2,001, GA %95 [1,159-3,454], p=0,013) ve retrognati varlığı (OR: 0,108, GA %95 [0,019-0,613], p=0,012) ZL için bağımsız prediktörler olarak belirlendi. Prediktif modelimiz (şu üç etmenden ikisinin varlığı: İİM≤4 cm, MMT skoru≥3 and retrognati) ZL’yi %35,1 duyarlılık, %91 özgüllükle, %79,1 negatif prediktif değer ve %75,9 kesinlikle öngörme becerisine sahipti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yatakbaşı testlerin ve bunların ikili kombinasyonlarının hiçbirinin çalışmamızda ZL’yi öngörmede kaydadeğer bir başarısı bulunmamaktaydı. Bu noktadan hareketle ve ZL için kullanılan yatakbaşı testlerin prediktif başarısının toplumsal değişkenlik arz ettiği göz önünde bulundurularak farklı bir regresyon modeli oluşturduk. Oluşturduğunuz bu model, ZL’yi hatrı sayılır özgüllük ve kesinlik oranlarıyla öngördürmekteydi.

Anahtar Kelimeler: Sefalometri, Endotrakeal entübasyon, Etnik köken, Laringoskopi, Retrognati, Regresyon analizi.

Comparison of various measures for anticipating difficult laryngoscopy in Turkish population: An observational study

Derya Özden Omaygenç1, Oylum Selcuk2
1Department of Anesthesiology, Turkey University of Health Sciences, Sultangazi Haseki Training & Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Anesthesiology, Turkey University of Health Sciences, Istanbul Training & Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Difficult laryngoscopy (DL) was established as the most accurate determinant of difficult intubation. Here we sought to assess the diagnostic value of various bedside tests for predicting DL. We also aimed to create a regression model in this context.
METHODS: 137 patients were included in the study. Demographic features and eight diagnostic variables were evaluated for DL predictivity. These were retrognathia, presence of buck teeth, modified Mallampati test (MMT), upper lip bite test (ULBT), sternomental distance (SMD), interincisor distance (IID), thyromental distance, and neck circumference. DL was identified by Grade III-IV view during laryngoscopy according to the Cormack-Lehane (CL) classification.
RESULTS: The frequency of DL was 27% (n=37) in our sample population. Among predictive tests, IID was lower in patients with DL, while mean MMT score, frequency of retrognathia, and that of Grade 3 in ULBT were significantly higher. According to the results of logistic regression analyses IID (OR: 0.504, CI 95% [0.260-0.978], p=0.043), MMT score (OR: 2.001, CI 95% [1.159-3.454], p=0.013), and presence of retrognathia (OR: 0.108, CI 95% [0.019-0.613], p=0.012) were determined as independent predictors of DL. Our predictive model (two out of three factors: IID≤4 cm, MMT score≥3, and retrognathia) anticipated DL with a sensitivity of 35.1%, a specificity of 91%, a negative predictive value of 79.1%, and an accuracy of 75.9%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: None of the bedside tests or their dual combinations had considerable success for predicting DL in our study. Considering this fact and variation of the predictive performance of bedside tests for DL among different ethnicities, we composed a distinctive regression model. This model anticipated DL with reasonable specificity and accuracy rates.

Keywords: Cephalometry, Endotracheal intubation, Ethnicity, Laryngoscopy, Retrognathia, Regression analysis.Sorumlu Yazar: Derya Özden Omaygenç, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale