ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Pilonidal sinüs tedavisinde Limberg Flep ne kadar etkili ve güvenlidir [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-04695 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.04695

Pilonidal sinüs tedavisinde Limberg Flep ne kadar etkili ve güvenlidir

İsmail Aydın, Tuğrul Kesicioğlu
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Giresun

GİRİŞ ve AMAÇ: Pilonidal sinüs (PS), sakrokoksigeal ve natal bölge yerleşimli kıl foliküllerinin kronik iritasyon ve sekonder enflamasyonundan kaynaklanan bir hastalıktır. Bu çalışmada, pilonidal sinüs tanısı ile limberg flep uygulanan hastaların sonuçları ve limberg flepin etkinliğini saptamak amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde Ocak 2015- Ekim 2019 tarihleri arasında pilonidal sinüs tanısıyla ameliyat edilen hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Limberg flep uygulanan hastaların dermografik özellikleri yanında, hastalık tipi, ameliyat süresi, hastanede yatış süresi, ameliyat sonrası komplikasyon varlığı ve nüks hastalık mevcudiyeti değerlendirildi.
BULGULAR: 223 hastaya limberg flepi uygulandı. Takibi yapılamayan 11 hasta çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya dahil edilen 212 hastanın 158’i (%74.5) erkek, 54’ü (%25,4) kadın idi. Yaş ortalaması 26.3(18-44) idi. 8 (%3.73) hasta tip-1, 48(%22.6) hasta tip-3, 101(%47.6) hasta tip-4 ve 29 (%13.6) hasta tip-5 hastalığa sahip idi. Tip-5 hastaların farklı cerrahi teknikler sonrası nüks ettiği saptandı. Tip-2 hastalık sebebiyle 26 (%12.2) hastaya abse drenajı ve yaklaşık 3 hafta sonra limberg flep uygulandı. Ortalama ameliyat süresi 42.5 (32-78) dakika idi. Hastanede kalış süresi 1.3(1-2) gün idi. 12(%5.6) hastada yara yeri enfeksiyonu, 7 (%3.3) hastada yara ayrışması görüldü. 5 (%2.3) hastada flep alt kenarında lokal nüks sebebiyle ıslak pansuman+ primer tamir uygulandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Günümüzde minimal invaziv yöntemlerin tedavide etkili olduğu belirtilmekte ise de hastalık tedavisinde cerrahi yöntemlerin daha uygun olduğu ve seçilecek cerrahi yöntemin; düşük nüks oranları, kısa hastanede kalış süresi, düşük komplikasyon oranları ile birlikte güvenli ve etkili bir yöntem olan limberg flep olduğu kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: pilonidal sinüs, cerrahi tedavi, limberg flep

How effective and safe is Limberg Flap in the treatment of pilonidal sinus

İsmail Aydın, Tuğrul Kesicioğlu
Giresun University Faculty Of Medicine, Department Of General Surgery, Giresun

INTRODUCTION: A pilonidal sinus (PS) is a disease that arises from chronic irritation and secondary inflammation of hair follicles located in the sacrococcygeal and natal region. The purpose of this study was to determine the results of patients who underwent Limberg flap with the diagnosis of pilonidal sinus and the effectiveness of Limberg flap.
METHODS: The files of patients who were operated in our clinic between January 2015 and October 2019 with the diagnosis of pilonidal sinus were examined retrospectively. In addition to the demographical features of patients who have applied Limberg flap, type of the disease, the duration of the surgery, the hospitalization duration, the existence of complications after the surgery, and recurrence of the disease were analyzed.
RESULTS: Out of 212 patients included in the study, 158 (74.5%) were male and 54 (25.4%) were female. The average age of the patients was 26.3 (18-44). 8 (3.73%) of the patients had Type-1, 48 (22.6%) had Type-3, 101 (47.6%) had Type-4 and 29 (13.6%) had Type-5 diseases. Patients who had Type-5 disease were found to recur after different surgical techniques. Due to the type-2 disease, 26 (12.2%) patients underwent abscess drainage, and Limberg flap approximately 3 weeks later. The average surgery period was 42.5 (32-78) minutes. Wound infection has seen in 12(5.6%) patients and wound dehiscence has seen in 7 (3.3%) patients. Wet dressing and primary repair were performed at the lower edge of the flap because of the local recurrence to 5(2.3%) patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Nowadays, though it is stated that minimal invasive methods are effective for the treatment of the disease, we believe that surgical methods are more appropriate for the treatment. Also, the surgical method to be chosen should be Limberg flap that is a reliable and effective procedure with its low recurrence rates, short hospitalization period, and low rate of complications.

Keywords: pilonidal sinüs, surgical therapy, limberg flepSorumlu Yazar: İsmail Aydın, Türkiye
LookUs & Online Makale