ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Kalkaneal Spur Hastalığı İle Metabolik Bozukluklar Arasındaki İlişki [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(3): 141-144

Kalkaneal Spur Hastalığı İle Metabolik Bozukluklar Arasındaki İlişki

Aybars Tekcan
Özel Gözde İzmir Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Kalkaneal spur hastalığı ile metabolik bozuklular arasındaki ilişkiyi araştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Özel Zübeyde Hanım Tıp merkezi’ne Mayıs 2011 ile Kasım 2011 arasında Ortopedi polikliniğine başvuran, kalkaneal spur tanısı alan 171 hasta retrospektif olarak tarandı. 171 hastadan kayıtlarına ulaşılan 19’u erkek 111’i kadın toplam 130 topuk ağrısı olan hasta çalışmaya alındı. Tüm hastaların lateral ayak grafisi ve açlık kan şekeri(AKŞ), total kolestrol, trigliserid(TG), LDL, HDL değerleri incelendi. Kalkaneal spur tanısı almış hastaların sonuçları 130 hastadan oluşan kontrol grubu sonuçları ile kıyaslandı.
BULGULAR: Kalkaneal spur hastaları ile kontrol grubu arasında AKŞ ve HDL düzeyleri açısından anlamlı fark bulunamamıştır (p>0.05). Total kollestrol, LDL ve TG düzeyleri kalkanel spur hastalarında anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kalkaneal spur hastalığı etyopatogenezinde serum lipid yüksekliğinin rol oynadığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kalkaneal spur, metabolik bozukluk, lipid yüksekliği.

The Relatıonshıp Between Metabolıc Dısorders And Calcaneal Spur

Aybars Tekcan
Özel Gözde İzmir Hastanesi

INTRODUCTION: The goal of this study is to evaluate the relationship between metabolic disorders and calcanel spur.
METHODS: We evaluated patients retrospectively who were diagnosed calcaneal spur desease between the years of May 2011 and November 2011 in the orthopeadics department of Private Zübeyde Hanım Medical Outpatient Center. We were able to find 130 patients records (19 male, 111 female). All patients’ lateral foot x-ray views and detailed blood parameters including fasting glucose level(FGL), total cholestrol, trigliseride(TG), LDL, HDL were evaluated. We compared our study group with the control group patients (130 patients in each group).
RESULTS: Regarding the FGL and HDL there was no significant difference between the study and control group (p>0.05). Whereas; there was a significant increased total cholestrol, LDL, TG levels with the study group (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We determined the aetiopatological role of high serum lipid levels in the development of calcaneal spur desease.

Keywords: Calcaneal spur, metabolic disorders, high serum lipid levels.

Aybars Tekcan. The Relatıonshıp Between Metabolıc Dısorders And Calcaneal Spur. Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(3): 141-144

Sorumlu Yazar: Aybars Tekcan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale