ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Evaluation of magnetic resonance venography techniques on the detection of dural sinus variations, flow gaps, and thrombosis [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-15483 | DOI: 10.14744/hnhj.2022.15483

Evaluation of magnetic resonance venography techniques on the detection of dural sinus variations, flow gaps, and thrombosis

Ayşe Özlem Balık, Turgay Öner
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Dural sinus patolojilerinin tespitinde kullanılan manyetik rezonans venografi (MRV) metotları karşılaştırılarak, yöntemlerden kontrastlı MRV (GE 3D MRV) tekniğinin tanıdaki rolünü belirlemek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2019 – Temmuz 2019 tarihleri arasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Radyoloji Ünitesi’nde sinus trombüsü şüphesi nedeniyle MRV çekilen 180 olgu çalışmaya dahil edildi. Çalışma grubunda iki boyutlu kontrastsız (2D TOF MRV) ve GE 3D MRV incelemelerinin her ikisi de mevcut olan 21 hastanın görüntüleri retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: 21 olgunun %33.3'ü erkek, %66.7'si (n=14) kadındı. Hastaların ortalama yaşı 29,7 ± 4,64 yıl (18-64 yıl) idi. 2D TOF MRV serilerinde dört hastanın unilateral transvers sinüsünde (%2.2/180-1.6) ve 1 hastanın sinus rektusunda (%1/180-0.55) trombüs düşündüren sinyal kaybı izlendi. Bunlardan, transvers sinüsdekilerin 2'si (%1.1) ve sinüs rektustaki dolum defektleri, GE 3D MRV'de doğrulandı (%2.1). İki hastada 2D TOF MRV'de juguler ven ve ipsilateral sigmoid sinuste dolum defekti izlendi, ancak GE 3D MRV'de bulgu saptanmadı. 2D TOF MRV'de olguların % 4’ünde transvers sinüslerde gözlenen 4 araknoid granülasyon vardı ve bunların tümü GE 3D MRV'de doğrulandı. 2D TOF MRV'de12 hastanın transvers sinüslerinde gözlenen akım boşluklarının 6'sı GE 3D MRV'de tamamen kayboldu. Her iki teknik kullanılarak transvers sinüslerin çapları karşılaştırıldığında, tutarsızlık oranı Grade 0 ve Grade 3'te diğerlerinden daha yüksek bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kontrastlı bir inceleme metodu olan GE 3D MRV, 2D TOF görüntülemede sinüs trombozunun dışlanamadığı tanısal zorluk durumunda, etkili bir şekilde kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Lateral Sinüs Trombozu, Magnetic Rezonans Görüntüleme, Gadolinyum, Transvers Sinüsler

Dural sinüs varyasyonları, akım boşlukları ve tromboz tespitinde manyetik rezonans venografi tekniklerinin değerlendirilmesi

Ayşe Özlem Balık, Turgay Öner
University Of Health Science, Haydarpaşa Training And Research Hospital, Department Of Radiology, İstanbul

INTRODUCTION: To examine the role of the contrast enhanced magnetic resonance venography (GE 3D MRV) technique in the detection of dural sinus pathologies by comparing the two-dimensional magnetic resonance venography (2D TOF MRV).
METHODS: 180 patients who underwent MRV due to dural sinus pathology in the radiology department of Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital between January 2019 and July 2019 were included in the study. Images of 21 patients in the study group who had both 2D TOF MRV or GE 3D MRV were evaluated retrospectively.
RESULTS: 33.3% of cases were male and 66.7% (n=14) were female. The mean age of the patients was 29.7 ± 4.64 years (18-64 years). In 2D TOF MRV series, complete signal loss was observed in the unilateral transverse sinus of four patients (2.2%/180-1.6%) and in the sinus rectus of 1 patient (1/180-0.55%). Of these, 2 (1.1%) located in the transverse sinus and GE (2.1%) located in the sinus rectus were confirmed in the 3D MRV. Two patients' imaging showed a jugular vein and ipsilateral sigmoid sinus flow defect on 2D TOF MRV, but no findings on GE 3D MRV. There were 4 arachnoid granulations observed in the transverse sinuses in 4% of cases on two-dimensional venography, all of them confirmed on contrast-enhanced examinations. 6 of the flow gaps observed in the transverse sinuses of 12 patients in 2D TOF MRV, disappeared completely in GE 3D MRV. When the diameters of the transverse sinuses were determined using the two techniques, the ratio of inconsistencies in Grade 0 and Grade 3 was higher than the others.
DISCUSSION AND CONCLUSION: GE 3D MRV, a contrast imaging method, can be used effectively when there is a diagnostic challenge to exclude sinus thrombosis on 2D TOF imaging.

Keywords: Lateral Sinus Thrombosis, Magnetic Resonance Imaging, Gadolinium, Transverse Sinuses.Sorumlu Yazar: Ayşe Özlem Balık, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale