ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Total Diz Ptotezi Uygulaması Sırasında Femoral Anterıor Notchıng İle Femoral Kırıklar Arasındaki İlişki [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(3): 145-147

Total Diz Ptotezi Uygulaması Sırasında Femoral Anterıor Notchıng İle Femoral Kırıklar Arasındaki İlişki

Aybars Tekcan1, Akın Turgut2, Erol Göktürk2
1Özel Gözde İzmir Hastanesi
2ESOGU Ortopedi ve Travmatoloji ABD.

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı femoral anterior
notching(FAN) ‘in kırık oluşumunda diğer
predispozan faktörler ile arasındaki ilişkiyi
araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1997-2005 tarihleri arasında bölümümüzde total diz protezi uygulanan hastaların dosyaları retrospektif olarak tarandı. Kayıtlarına ulaşılabilen 60’ı bayan, 6’sı erkek toplam 66 hasta çalışmaya alındı. Dosyalarında kırık için risk faktörü kabul edilen romatoid artrit zemininde artroplasti, revizyon artroplastisi, osteoporoz ve steroid kullanım öyküsü araştırıldı. Tam yan grafilerde FAN olup olmadığı aynı cerrah tarafından değerlendirildi.
BULGULAR: Risk faktörü olamayan 46 hasta bulunmaktaydı. Romatoid artrit zemini 7 hastada, revizyon artroplastisi 4 hastada, osteoporoz 6 hastada ve steroid kullanım öyküsü 11 hastada olmak üzere risk faktörü toplam 20 hastada mevcut idi. FAN 14 hastada bulunmaktaydı ve bunların 4’ünde ek bir risk faktörü mevcuttu.. Risk faktörü olmayan grup, sadece risk faktörü olan grup, sadece FAN olan grup ve FAN ile birlikte risk föktörü bulunan grup kıyaslandı. Sadece FAN bulunan bir hastada ve sadece risk faktörü bulunan bir hastada kırık oluştuğu görüldü. Her iki hastada da travma hikayesi mevcut idi. Hastalardan biri cerrahi olarak diğeri ise konservatif yöntemler ile tedavi edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kırık oluşma riskinin en yüksek olduğu grup olan FAN ile birlikte risk faktörü bulunan hastalarda kırık izlenmemiştir. Kırık oluşan her iki hastamızda da travma hikayesi bulunmaktaydı. Bu çalışma sonucunda FAN’in tek başına kırık oluşumu için predispozan faktör olmadığı fakat ek risk faktörleri ile femoral kırık oluşumunu kolaylaştırabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Femoral anterior notching, femoral kırık, total diz protezi.

The Relatıonshıp Between Femoral Fractures And Femoral Anterıor Notchıng After Total Knee Arthroplasty

Aybars Tekcan1, Akın Turgut2, Erol Göktürk2
1Özel Gözde İzmir Hastanesi
2ESOGU Ortopedi ve Travmatoloji ABD.

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate the relationship between femoral anterior notching(FAN) and other risk factors of fracture.
METHODS: We evaluated patients retrospectively who were performed total knee arthroplasty between the years of 1997 and 2005 in the orthopeadics department of Eskişehir Osmangazi University. We were able to find 66 patients records(60 female, 6 male) and evaluated risk factors such as arthroplasty due to romatoid arthritis, revision knee arthroplasty, osteoporosis, and steroid use. In order to provide significant study standardization, lateral knee x-ray views were evaluated by the same surgeon.
RESULTS: 46 patients had no risk factors. The risk factors of 20 patients were distributed as fallowed (7 patients had romatoid arthritis, 4 patients had revision knee arthroplasty, 6 patients had steroid use). There were 14 patients with FAN whereas 4 of these patients had additional risk factor. We compared the following groups each other (group without risk factor, group with risk factor, group with FAN and group with FAN and risk factor). We have found two patients with fracture which one of them related to FAN and one of the patient had risk factor, and treated with surgically and conservatively, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There was no reported fracture in the highest risk group which included FAN and risk faktors. However; the two patients who had fracture was thought to be related to trauma. As summary; this study suggests that FAN is not only a predisposan factor for fracture but also additional risk factor could also simplify the development of femoral fracture.

Keywords: Femoral anterior notching, femoral fracture, total knee arthroplasty.

Aybars Tekcan, Akın Turgut, Erol Göktürk. The Relatıonshıp Between Femoral Fractures And Femoral Anterıor Notchıng After Total Knee Arthroplasty. Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(3): 145-147

Sorumlu Yazar: Aybars Tekcan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale