ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Distal anterior serebral arter anevrizmalarında cerrahi stratejiler [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-18894 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.18894

Distal anterior serebral arter anevrizmalarında cerrahi stratejiler

Ali Arslan, ismail iştemen
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Bölümü, Adana

GİRİŞ ve AMAÇ: Distal anterior serebral arter anevrizmaları nadirdir ve cerrahi tedavi ve takip açısından farklı özelliklere sahiptir. Bu makalede DACA anevrizmaları ile ilgili deneyimimizi sunuyoruz.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Nisan 2015-Mayıs 2019 tarihleri arasında intrakraniyal anevrizma nedeniyle kliniğimizde opere edilen 411 hastanın retrospektif analizi sunulmuştur. Hastalar yaş, cinsiyet, klinik ve radyolojik özellikler, anevrizmanın WFNS ye göre dereceleri, cerrahi stratejiler, cerrahi sonuçları etkileyen prognostik faktörler, hastaların modifiye Rankin skoru olarak adlandırılan çıkış skorlar açısından incelendi.
BULGULAR: Çalışmamızda, cinsiyet dağılımı 10 kadın ve 10 erkekolan hastalarda 21 distal anterior serebral arter anevrizması saptandı. Bunlardan 20 ‘si sakkuler, 1 tanesi infindubuler anevrizma idi. 20 hastanın 11’inde anevrizmalar multipldı, 17 hastada subaraknoid kanama vardı, 3 hastada insidental olarak saptanmıştı. Anevrizmalarının 19’ u 3-7 mm ve 2’si 8mm çapındaydı. Multipl anevrizması olan 11 hastaya frontotemporal, izole distal anterior serebral anevrizması olan 9 hastaya interhemisferik yaklaşım uygulandı. 15 hastanın modifiye rankin skoru 0, 2 hastanın 1, 2 hastanın 5 ve 1 hastanın 6 (exitus) idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: DACA anevrizmaları boyutları küçük olsa da cerrahi veya endovasküler olarak tedavi edilmelidir. Multipl anevrizmalarla birliktelikleri sıktır. İleri yaş ve multipl anevrizmalarla birlikte olmaları kötü prognostik faktördür.

Anahtar Kelimeler: Distal anterior serebral anevrizmalar, çoklu anevrizmalar, cerrahi sonuçlar, cerrahi tedavi

Surgical strategies for distal anterior cerebral artery aneurysms

Ali Arslan, ismail iştemen
Department of Neurosurgery, Adana City Training and Research Hospital

INTRODUCTION: Distal anterior cerebral artery aneurysms are rare and possess different features in terms of surgical treatment and follow-up. We present our clinical experience about distal anterior cerebral artery aneurysms in this manuscript.
METHODS: Retrospective analysis of 411 patients who were operated in our clinic for intracranial aneurysm between April 2015 and May 2019 was presented. These patients were evaluated in terms of age, sex, clinical and radiological features, grade of the aneurysm according to World Federation of Neurological Surgeons, surgical strategies, prognostic factors affecting surgical results and patient discharge scores named as Modified Rankin Scores.
RESULTS: In our study, 21 distal anterior cerebral artery aneurysms were detected and gender distribution was observed in the form of 10 male and 10 female patients. 20 had saccular aneurysm and one had infundibular aneurysm. 11 of 20 patients had multiple aneurysms, 17 had subarachnoid haemorrhage, It was detected incidentally in 3 patients. When patients were evaluated according to the aneurysm diameter, 19 had aneurysms of 3-7 mm in diameter, and two had aneurysms of 8 mm in diameter. Frontotemporal approach was performed for 11 patients with multiple aneurysms, whereas interhemispheric approach was used for 9 patients with isolated distal anterior cerebral artery aneurysms. Modified Rankin Scores was 0 for 15 patients, 1 for 2 patients, 5 for 2 patients and 6 for 1 patient (exitus).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although distal anterior cerebral artery aneurysms are small in size, they should be treated surgically or endovascularly. Coexistence with multiple aneurysms is frequent. Elder age and coexistence with multiple aneurysms are poor prognostic factors.

Keywords: Distal anterior cerebral artery aneurysms, multipl aneurysm, surgical outcome, surgical treatmentSorumlu Yazar: ismail iştemen, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale