ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Tetik Parmak Olgularında USG Eşliğinde Steroid Enjeksiyon Uygulanması ile Perkütan Gevşetme Tekniğinin Orta Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(1): 34-41

Tetik Parmak Olgularında USG Eşliğinde Steroid Enjeksiyon Uygulanması ile Perkütan Gevşetme Tekniğinin Orta Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması

Levent Adıyeke1, Atilla Polat1, Emre Karadeniz1, Mustafa Sefa Özel1, Meriç Uğurlar2, Zeyit Yalçın1
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Tetik parmak hastalığı toplumda %3 oranında görülen bir hastalıktır. Dar osseofibröz tünelden kayma hareketinin bozulduğu bu hastalığın tedavisinde cerrahi olmayan yöntemler ile başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Bu çalışmadaki amacımız tetik parmak tedavisinde ultrason eşliğinde enjeksiyon yöntemi ile perkütan gevşetme yönteminin klinik ve fonksiyonel sonuçlarını karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya polikliniğimize el 1. parmakta tetik parmak şikâyeti ile gelen 51 hasta dahil edildi. Hastaların 39’u bayan ve 12’si erkekti.
Hastaların müdahale öncesi fonksiyonel ve klinik değerlendirmesi Michigan El skoru, ve Quick-DASH skorlaması ile yapıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 51 olgu dahil edildi. Hastaların 39’u kadın (%76,5) ve 12’si erkekti (%23,5). Hastaların ortalama yaşı 52.14 (dağılım: 29-
80) idi. 51 hastanın 36’sının sağ, 15’inin sol başparmağı etkilenmişti. 29 (%56,9) olguda perkütan gevşetme, 22 (%43,1) olguda ultrason eşliğinde enjeksiyon uygulandı. İşe başlama süresi perkütan gevşetme uygulanan grupta, ultrason eşliğinde enjeksiyon uygulanan gruba göre daha uzun bulundu. Her iki grubun tedavi öncesi ve sonrası Michigan El ve Quick-DASH skorları karşılaştırıldı. Perkütan gevşetme uygulanan grubun tedavi sonrası Quick-DASH skorları, ultrason eşliğinde enjeksiyon uygulanan gruba göre yüksek bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tetik parmak hastalığının tedavisinde cerrahi olmayan tedavi yöntemleri ile başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir. Perkütan gevşetmeye göre ultrason eşliğinde enjeksiyon yönteminde hasta memnuniyeti daha yüksek ve işe başlama süresi daha erken bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ultrason, perkütan, puley, tetik

Comparison of Mid-Term Results of Ultrasound-Guided Steroid Injections with Percutaneous Release in Trigger Finger Patients

Levent Adıyeke1, Atilla Polat1, Emre Karadeniz1, Mustafa Sefa Özel1, Meriç Uğurlar2, Zeyit Yalçın1
1Department of Orthopedics and Traumatology, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Kartal Yavuz Sultan Selim State Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Trigger finger is seen in 3% of the population. In this disease the narrow osseofibrosis tunnel slide movement is impaired and can be
treated successfully with non-surgical treatment. The aim of this study is to compare the clinical and functional results of percutaneous
release and ultrasound-guided injection method in treatment of trigger finger.
METHODS: Fifty-one patients who referred to our outpatient clinic with trigger finger complaints in their thumbs are included to this study. Thirty-nine patients were female and 12 patients were male. The pre-intervention of functional and clinical assessment of patients were performed according to Michigan Hand score and Quick-DASH score.
RESULTS: Fifty-one patients are included to this study. Thirty-nine patients (76.5%) were female and 12 patients (23.5%) were male. The mean age was 52.14 (range: 29-80). Of the 51 patients 36 right and 15 left thumbs were involved. In 29 patients (56.9%) percutaneous release and 22 patients (43.1%) ultrasound-guided injection was applied. Time to return to work was longer in the group treated by percutaneous release, according to the group treated by ultrasound-guided injection. The pre-treatment and post-treatment Michigan
Hand scores and Quick-DASH scores were compared in both groups. The post-treatment Quick-DASH scores of the group treated
by percutaneous release were higher than the group treated by ultrasound-guided injection.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Trigger finger can be treated successfully with non-surgical treatment. According to percutaneous release group, patient satisfaction was higher and time to return to work was earlier in ultrasound-guided injection group.

Keywords: Ultrasound, percutaneous, pulley, trigger

Levent Adıyeke, Atilla Polat, Emre Karadeniz, Mustafa Sefa Özel, Meriç Uğurlar, Zeyit Yalçın. Comparison of Mid-Term Results of Ultrasound-Guided Steroid Injections with Percutaneous Release in Trigger Finger Patients. Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(1): 34-41

Sorumlu Yazar: Levent Adıyeke, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale