ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Tired Nodüllerinde Ultrasonografik Bulguların İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Sonuçlarına Göre Karşılaştırılması [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(3): 126-131

Tired Nodüllerinde Ultrasonografik Bulguların İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Sonuçlarına Göre Karşılaştırılması

Hakan Tor, Aslıhan Semiz Oysu, Yaşar Bükte, Tufan Engin, Burcu Kaya Tuna
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ümraniye, İstanbul.

GİRİŞ ve AMAÇ: Tiroid nodüllerinin ultrasonografi (USG) bulgularının malign nodüllerin ayırt edilmesindeki yerinin araştırılması.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tiroid nodülü olan ve ince iğne aspirasyon biyopsisi istemiyle kliniğimize gönderilen olgular çalışmaya dahil edildi. Sonografik olarak, nodüller yapı (solid ya da mikst), ekojenite (hipoekoik, izoekoik ya da hiperekoik), sınır (düzgün ya da düzensiz), periferik halo varlığı, mikrokalsifikasyon varlığı ve nodülün vaskülarizasyonu (internal ya da periferik) açısından değerlendirildi. Sitoloji sonuçlarına göre benign ve malign gruplar arasında nodüllerin sonografik özellikleri karşılaştırıldı.
BULGULAR: Yaşları 19 ile 70 arasında (ortalama: 45) değişen 80 olgu çalışmaya dahil edildi. Olguların % 75’inin (n=60) İİAB sonucu benign, % 7,5’i (n=6) malign ve % 17,5’i (n=14) yetersiz materyal olarak rapor edildi. İİAB sonucu yetersiz olan olgular istatistiksel analiz yapılırken hesaplama dışı bırakıldı. ‹‹AB sonucu malign ve benign olan gruplar arasında nodül iç yapısı, ekojenitesi, periferik halo varlığı, konturlar, mikrokalsifikasyon varlığı ve Doppler US kanlanması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Malignitenin ayırt edilmesi açısından tiroid nodüllerinin noninvazif olarak değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan USG kriterleri, malign ve benign gruplar arasında anlamlı farklılık göstermemiştir. Halen malignitenin saptanabilmesi için güvenilir tek bir sonografik bulgu bulunmamaktadır. şüpheli sonografik bulguların bir nodülde kombinasyonlar halinde bulunmasının malignitenin tahmin edilmesinde daha duyarlı olup olmadığı geniş serilerde araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Tiroid, nodül, malignite, ultrasonografi, biyopsi.

The comparison of ultrasound findings in thyroid nodules according to the results of fine needle aspiration biopsy

Hakan Tor, Aslıhan Semiz Oysu, Yaşar Bükte, Tufan Engin, Burcu Kaya Tuna
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ümraniye, İstanbul.

INTRODUCTION: To investigate the role of ultrasonographic findings of thyroid nodules in discrimination of malignant nodules.
METHODS: Patients, who have a thyroid nodule and were referred to our department for fine needle aspiration biopsy, were included into the study. Sonographically, nodules were evaluated in terms of texture (solid or mixed), echogenity (hypoechoic, isoechoic or hyper echoic), margins (irregular or smooth), presence of a peripheral halo, presence of micro calcifications, and vascularization of the nodule (peripheral or internal). According to the cytological results, sonographic features of the nodules were compared between benign and malignant groups.
RESULTS: Eighty patients whose ages ranged between 19 and 70 (mean: 45) were included into the study. FNAB results were reported as benign in 75% (n=60), malignant in 7.5% (n=6) and insufficient material in 17.5% (n=14) of the cases. Cases with an insufficient result of FNAB were excluded from the statistical analysis. There was no statistically significant difference in texture of the nodules, echogenity of the nodules, presence of a peripheral halo, margins of the nodüle, presence of microcalcifications, and Doppler US vascularization in benign and malignant nodules (p>0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: US criteria commonly used for noninvasive evaluation of thyroid nodules for discrimination of malignancy, showed no significant difference between malignant and benign groups. Currently, there is no single reliable sonographic finding for determination of malignancy. Whether a combination of suspicious sonographic findings in a nodule could be more sensitive in prediction of malignancy, should be investigated in larger series.

Keywords: Thyroid, nodule, malignancy, ultrasound, biopsy.

Hakan Tor, Aslıhan Semiz Oysu, Yaşar Bükte, Tufan Engin, Burcu Kaya Tuna. The comparison of ultrasound findings in thyroid nodules according to the results of fine needle aspiration biopsy. Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(3): 126-131

Sorumlu Yazar: Hakan Tor, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale