ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Gastroskopi Esnasında İnsisura Angularisten rutin biyopsi almak gerekli midir? [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-33602 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.33602

Gastroskopi Esnasında İnsisura Angularisten rutin biyopsi almak gerekli midir?

Ayça Saltürk1, Özgür Bahadır1, Emine Kanatsız1, Halil Şahin2, Mevlut Kiyak3, Fatih Güzelbulut1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul
2Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
3Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hstanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Geliştirilmiş Sidney Sistemi Helicobacter pylori kolonizasyonu, glandular atrofi, intestinal metaplazi, gastrik ülser ve kanser değerlendirilmesi için midenin değişik bölgelerinden, fazla sayıda biyopsi alınmasını önermektedir. İnsisura angularis premalin lezyonların erken tespiti için tipik bölge olarak düşünülmektedir. Çalışmamızda; rutin gastroskopi esnasında korpus ve antrum biyopsislerine ek olarak insisura angülaristen biyopsi almanın gerekli olup olmadığını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ortalama yaş 51.13±15.2 olan dokuz yüz doksan sekiz (998) hasta çalışmaya dahil edildi.Rutin gastroskopi esnasında antrumdan 2 biyopsi, korpustan iki biyopsi ve insisura angularisten bir biyopsi alındı. Histolojik örnekler Geliştirilmiş Sidney Sınıflamasına göre derecelendirildi.
BULGULAR: H. Pylori 998 hastanın 464 (46%) ‘de tespit edildi.254 (%25) hastada intestinal metaplazi ve 73 (%7) hastada atrofik gastrik saptandı. Bu hastaların 15(%1,5)’inde H. Pylori sadece angulus biyopsisinde pozitif saptandı. Benzer olarak angulariste 24 (%2,4) hastada intestinal metaplazi ve 15 (%1,5) hastada atrofi saptandı. Şiddetli glandular atrofi insisurada, antrum ve korpustan daha yüksekti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bizim çalışmamıza göre, gastroskopi esnasında insisura angularisten rutin biyopsi almak tanı için az fayda sağlamakla beraber özellikle yüksek riske sahip hastalarda şiddetli premalin lezyonların tespitinde anlamlıdır.

Anahtar Kelimeler: Geliştirilmiş Sidney Sınıflaması, insisura angularis, H.pylori, atrofik gastrit, intestinal metaplazi

During Gastroscopy Taking Routine Biopsy From The Insisura Angularis is Necessary(?)

Ayça Saltürk1, Özgür Bahadır1, Emine Kanatsız1, Halil Şahin2, Mevlut Kiyak3, Fatih Güzelbulut1
1Department of Gastroenterology, Haydarpasa Tranining and Research Hospital,University of Sağlık Bilimler,İstanbul,Turkey
2Başakşehir Çam and Sakura City Hospital
3Sancaktepe Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Training and Research Hospital

INTRODUCTION: The Updated Sydney System recommends sites and numbers of stomach biopsies (mapping) for evaluation of Helicobacter pylorii colonization, glandular atrophy, intestinal metaplasia, gastrit ulcer and cancer.The incisura angularis is considered to be a typical site for early detection of premalingnant lesions. Our study aimed to clarify whether it is necessary to take biopsy from the incisura angularis routinely during gastrocopy in addition to corpus and antrum biopsies.
METHODS: Nine hundred ninty-eight (998) patients,with a mean age±SD of 51.13±15.2 were enrolled. Two biopsies had been taken from antrum, two from corpus and one from incisura angularis during routine gastroscopy. Biopsy samples were taken from the stomach mucosa with non-visible detectable lesions. Histologic specimens were graded using The updated Sdyney Classifiction.
RESULTS: H. Pylori was identified in 464 (46%) of the 998 patients. 254 (25%) patients of the 998 showed intestinal metaplasia and 73 (7%) patients of the 998 showed atrophic gastritis. Of the 998 patients 15 (1,5%) showed H.pylorii positive in the angulus biopsy only. Similary, intestinal metaplasia in 24 patients (2,4%) and atrophy in 15 patients(1,5%) was showed in the incisura angularis. Severe glandular atrophy score in the incisura was higher than the antrum and corpus.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Based on our study, taking routine biopsies from incisura angularis provides little additional information, however angulus biopsies are significant to detect severe premalignant lesion especially in high-risk patients.

Keywords: The Updated Sdyney System, incisura angularis, H.pylorii, atrophic gastritis, intestinal metaplasiaSorumlu Yazar: Ayça Saltürk, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale