ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Çocuk ve Yetişkinlerde Normal Pankreasın Difüzyon Ağırlıklı MR İncelemesi; ADC değerlerinin Yaş ve Cinsiyetle İlişkisi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-34366 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.34366

Çocuk ve Yetişkinlerde Normal Pankreasın Difüzyon Ağırlıklı MR İncelemesi; ADC değerlerinin Yaş ve Cinsiyetle İlişkisi

Osman Dere1, Abdurrahim Dusak1, Halil Kazanasmaz2
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı çocuk ve yetişkinlerde normal pankreasın difüzyon ağırlıklı inceleme (DWI) ile değerlendirilmesi ve apparent diffusion coefficient (ADC) değerlerinin yaş ve cinsiyet ile ilişkili değişimlerini göstermektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Pankreas hastalığı bulunmayan 85 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar yaşlarına göre 0-20, 21-40, 41-60 ve ≥60 yaş şeklinde dört gruba ayrıldı. Aksiyal planda üç farklı b değerinde (b=0, b=50 ve b=400 s/mm²) difüzyon ağırlıklı görüntüler ve ADC haritaları elde edildi. Elde edilen ADC haritalarında pankreas baş, korpus ve kuyruk kesimlerinde serbest el tekniği ile "region of interest"(ROI) kulanılarak her bir bölümden üç ayrı ADC değeri elde edildi. Daha sonra bunların ortalaması alındı. Ayrıca pankreas baş, korpus ve kuyruk kesimlerinden elde edilen ADC değerlerinin ortalaması alınarak pankreasın total ADC değeri hesaplandı. Yaş ve cinsiyetin ADC değerleri üzerindeki etkisi sırasıyla tek yönlü ANOVA analizi ve bağımsız örneklem t testi ile belirlendi.
BULGULAR: Ortalama pankreas total ADC değeri 0-20 yaş ile ≥61 yaş gruplarında diğer yaş gruplarına göre daha yüksek elde edildi. Ayrıca 0-20 yaş grubunda pankreas baş kesiminin ADC değerleri 21-40 yaş ve 41-60 yaş ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu. Ortalama pankreas total, baş, korpus ve kuyruk bölümü ADC değerleri ile cinsiyet arasında herhangi bir ilişki saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçları yaşın pankreas ADC değerleri üzerinde etkisi olduğunu ancak cinsiyetin etkisinin olmadığını göstermektedir. Yaşa ve cinsiyete göre ortalama ADC değerleri, hastalıkların teşhisinde faydalı olabilir ve gelecekteki çalışmalar için bir referans olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: pankreas, yaş, cinsiyet, difüzyon ağırlıklı inceleme

Diffusion-weighted MR imaging of normal pancreas in children and adults; Relation of apparent diffusion coefficient values with age and gender

Osman Dere1, Abdurrahim Dusak1, Halil Kazanasmaz2
1Depatmant Of Radiology, Harran University Medical Faculty, Şanlıurfa, Turkey
2Depatmant Of Pediatrics, Harran University Medical Faculty, Şanlıurfa, Turkey

INTRODUCTION: The objective of this study was to evaluate the healty pancreas with diffusion-weighted imaging (DWI) in children and adults and demonstrate the changes of apparent diffusion coefficient (ADC) values related to age and gender.
METHODS: Eighty-five patients, who did not have pancreas disease, were included in the study. The patients were divided into four groups according to their ages (0-20 years; 21-40 years; 41-60 years; ≥61 years). Diffusion-weighted images were obtained in the axial plane, with three different b-values (b=0; b=50 and b=400s/mm2) and ADC maps were calculated automatically. On the ADC maps, three separate ADC values were calculated for each region (head, body, and tail) with the free-hand technique using the "region of interest" (ROI). Then, the mean values were calculated. The mean ADC values of the pancreatic head, body, and tail were used for the calculation of the total ADC value. The effect of age and gender on ADC values was determined by One-Way ANOVA analysis and independent sample t -test, respectively.
RESULTS: The mean pancreatic total ADC value was higher in 0-20 years and ≥61 age groups compared to other age groups. In addition, the ADC values of the pancreatic head in the 0-20 age group were found to be statistically significantly higher compared to those of 21-40 and 41-60 age groups. There was no correlation between mean pancreatic total, head, corpus and tail ADC values and gender.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of this study demonstrate that age has an effect on pancreatic ADC values, neverthless gender has no effect on ADC values. The mean ADC values by age and gender may be useful in diagnosing diseases and can be used as a reference for future studies.

Keywords: Pancreas, age, gender, diffusion-weighted imaging.Sorumlu Yazar: Osman Dere, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale