ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Başarısız bel cerrahisi hastalarında sakroiliak disfonksiyon sıklığı ve bunu etkileyen demografik ve cerrahi faktörler [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-35492 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.35492

Başarısız bel cerrahisi hastalarında sakroiliak disfonksiyon sıklığı ve bunu etkileyen demografik ve cerrahi faktörler

Hatun Deniz Aytaç1, Duygu Geler Külcü2, Nilgün Mesci2
1Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Başarısız bel cerrahisi sendromu (BBCS) hastalarında sakroiliak eklem disfonksiyonu (SİED) sıklığını araştırmak ve SİED’li hastalar ile SİED’siz hastaların demografik özelliklerini ve cerrahi ile ilgili faktörlerini karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel olarak tasarlanan çalışmamıza 18- 75 yaş arası 50 başarısız bel cerrahisi hastası dahil edildi. Yapılan özel sakroiliak eklem testlerinden en az üçünün ve tanısal enjeksiyon testinin pozitif olduğu hastalara SİED tanısı kondu. BBCS’li hastalarda SİED sıklığı belirlendi. SİED’li hastalarla SİED’siz hastaların demografik özellikleri, klinik bulguları ve cerrahi ile ilgili faktörleri karşılaştırıldı.
BULGULAR: Başarısız bel cerrahisi hastalarında SİED sıklığını %30 olarak bulduk. SİED’li hastalarla SİED’siz hastalar arasında demografik özellikler, klinik bulgular ve cerrahi ile ilgili faktörler açısından anlamlı bir fark görmedik (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Başarısız bel cerrahisi, kişiyi sosyal ve psikolojik yönden etkileyen çok önemli bir sakatlık sebebidir. Tedavi yönetiminin bu sebeple doğru yapılması son derece önemlidir. Hastalar her yönüyle değerlendirilmeli, mevcut klinik bulgular ve ağrı sadece operasyonla ilgili faktörlere bağlanmamalıdır. Kalça muayenesi ve SİED’ye yönelik muayene ve testler ayrıntılı olarak yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Başarısız bel cerrahisi sendromu, Sakroiliak eklem, Sakroiliak eklem disfonksiyonu

Sakroiliac dysfunction frequency in patients with failed back surgery and demographic and surgical factors affecting this

Hatun Deniz Aytaç1, Duygu Geler Külcü2, Nilgün Mesci2
1Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, Clinic of Physical Therapy and Rehabilitation, Istanbul
2Health Sciences University, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Clinic of Physical Therapy and Rehabilitation, Istanbul

INTRODUCTION: We aimed to investigate the frequency of “Sacroiliac Joint Dysfunction (SIJD)” in patients who have undergone “Failed Back Surgery Syndrome (FBSS)” and surgical factors and the demographical data of the patients with or without SIJD.
METHODS: In our cross-sectional study, 50 patients between the ages of 18-75 who have undergone to FBSS were included. Patients with the positive results in at least three of the specific SIJD tests and the positive result in diagnostic injection test were diagnosed as SIJD. The frequency of SIJD was determined in patients with FBSS. The demographical data, clinical features and surgical factors were compared in groups with or without SIJD.
RESULTS: We found the frequency of SIJD is %30 in patients with FBSS. There were no difference was found in demographic data and the characteristics of the patient groups (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Failed Back Surgery Syndrome is a very important cause of disability that negatively affects the patient socially and psychologically. Therefore it is very important to manage the treatment correctly. Patients should be evaluated in all respects and the pain shouldn’t be attributed only to surgical factors. Hip examination and the existance of SIJD should be evaluated all the times.

Keywords: Failed back surgery syndrome, Sacroiliac joint, Sacroiliac joint dysfunctionSorumlu Yazar: Nilgün Mesci, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale