ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Acil Servise Başvuran Araç İçi Fayton Kazalarının Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(3): 331-335 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.42204

Acil Servise Başvuran Araç İçi Fayton Kazalarının Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma

Rohat Ak, Nihat Müjdat Hökenek
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Acil Tıp Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı araç içi fayton kazalarının travmatik sonuçlarının değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma retrospektif, gözlemsel bir araştırmadır. Üçüncü basamak bir üniversite hastanesinde, 2011-2019 yılları arasında 8 yıllık dönemde, acil servise fayton kazaları nedeniyle başvuran hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Veriler hastane otomasyon sisteminden iki defa taranmıştır. Dahil edilme kriterlerini karşılayan, dışlanma kriterlerini karşılamayan hastalar çalışmaya alınmıştır. Hastaların demografik verileri ve yaralanma bölgeleri çalışmada incelenmiştir. İstatistiksel anlamlılık p<0.05 olarak kabul edildi.
BULGULAR: Çalışma 52 kadın cinsiyetinde, 72 erkek cinsiyetinde, 124 hasta ile çalışma yürütüldü. Mortalite 35(%28.2) hastada görüldü. Ex olgularda nazal, subdural, epidural, intraparankimal, kafa kemik kırığı, barsak perforasyonu, batın içi serbest mai, pelvis, femur, pnömotoraks, hemotoraks, kot fraktürü ve yumuşak doku yaralanması yüzdelerinin sağ olgulardan daha yüksek olduğu saptandı. (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Fayton kazaları ölümcül sonuçlara sebep olabilen ciddi yaralanmaladır. Araç içine entegre güvenlik önlemlerinin arttırılması ile bu kazalardaki mortalite oranları düşürülebilinir.

Anahtar Kelimeler: Fayton, Travma, Kafa Travması, Acil Servis

Evaluation of In-Vehicle Phaeton Accidents Admitted to the Emergency Department: A Retrospective Study

Rohat Ak, Nihat Müjdat Hökenek
University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, Department of Emergency Medicine

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate the traumatic consequences of in-vehicle phaeton accidents.
METHODS: The study is a retrospective and observational study. Patients who admitted to the emergency department (ED) due to phaeton accidents, in a period of 8 years between 2011 and 2019, in a tertiary university hospital, were included in the study. The data were scanned twice from the hospital automation system. Patients who met the inclusion criteria and did not met the exclusion criteria were included in the study. Demographic data and injury regions of the patients were examined in the study. Statistical significance was accepted as p <0.05.
RESULTS: There were 124 patients included in this study, which 52 were women and 72 were men. Mortality was seen in 35 (28.2%) patients. In Ex cases, the percentage of nasal, subdural, epidural, intraparenchymal, skull fractures, intestinal perforation, intraabdominal free mai, pelvis, femur, pneumothorax, hemothorax, rib fracture and soft tissue injury were found to be higher than the survivor cases (p <0.05 ).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Phaeton accidents are serious injuries that can cause fatal consequences. Mortality rates in these accidents can be reduced through increasing the safety measures integrated into the vehicle.

Keywords: Phaeton, Trauma, Head Trauma, Emergency Department

Rohat Ak, Nihat Müjdat Hökenek. Evaluation of In-Vehicle Phaeton Accidents Admitted to the Emergency Department: A Retrospective Study. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(3): 331-335

Sorumlu Yazar: Nihat Müjdat Hökenek, Türkiye
LookUs & Online Makale