ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Küçük Hücreli Dişi Akciğer Kanserinin Mediastinal Evrelemesinde Pozitron Emisyon Tomografisi (Pet)’Nin Rolü [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(3): 159-163

Küçük Hücreli Dişi Akciğer Kanserinin Mediastinal Evrelemesinde Pozitron Emisyon Tomografisi (Pet)’Nin Rolü

Ayşin Durmaz, Hüseyin Cem Tigin, Murat Kıyık, Çiğdem Başkara, Tülay Sönmez, Saadettin Çıkrıkçıoğlu
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Göğüs Hastalıkları Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda KHDAK tanısı alan olgularda; operasyon kararı alınmasında en önemli faktörlerden biri olan olan mediasteninal evrelemede PET-BT’nin rolünü araştırmayı planladık. Çalışmamıza ağustos 2008 ve mart 2010 tarihleri arasında 152 olgu alındı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: KHDAK tanısı alan potansiynuçları operabl 76 hastanın mediastinal lenf nodu değerlendirilmesi toraks BT, PET-BT ve mediastinoskopi sonuçları ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: PET-BT’nin mediastinal lenf nodu metastazı için duyarlılığı %80, özgüllüğü %78, pozitif prediktif değeri %57, negatif prediktif değeri %91 olarak saptandı. Toraks BT’nin mediastinal lenf nodu metastazı için duyarlılığı %68, özgüllüğü %82, pozitif prediktif değeri %57, negatif prediktif değeri %87 olarak bulundu. Böylece PETBT’nin mediastinal lenf nodu metastazı değerlendirilmesinde, toraks BT’ye belirgin üstünlüğü olmadığı görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda, mediasten evrelendirmesinde PET-BT’nin toraks BT’ye üstünlüğü olmadığını saptadık. Yalancı pozitiflik ve yalancı negatifliği nedeniyle; özellikle operasyon planlanan olgularda mediastinal lenf nodlarının değerlendirilmesinde mediastinoskopi yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: PET-BT’nin rolü.

The Role Of Positron Emission Tomography (Pet) In Staging Non Small Cell Lung Cancer

Ayşin Durmaz, Hüseyin Cem Tigin, Murat Kıyık, Çiğdem Başkara, Tülay Sönmez, Saadettin Çıkrıkçıoğlu
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Göğüs Hastalıkları Kliniği

INTRODUCTION: We planned to investigate the role of PET-CT in mediastinal staging that one of the most important conditions deciding surgery. We included in the study 152 patients between August 2008 and March 2010.
METHODS: We comprared the mediastinal lymph node results of 76 potential operable patients with thorax tomography, PET-CT and mediastinoscopy.
RESULTS: We found the sensitivity of PET- CT in detecting mediastinal lamp node metastasis as 80%, the specifity as 78%, positive predictive value as 57 %, negative predictive value as 91%. For thorax tomography the values were (in order) 68%, 82%,57% and 87%. So that we found no distinct supriority of PET-CT than thorax tomography.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We detected no distinct superiority of PET-CT than thorax tomography in mediastinal staging. We think that all patienst have to be evaluated with mediastinoscopy to consider mediastinal lymp nodes before surgery because of the false negativity and positivity of PET-CT.

Keywords: PET-CT in mediastinal.

Ayşin Durmaz, Hüseyin Cem Tigin, Murat Kıyık, Çiğdem Başkara, Tülay Sönmez, Saadettin Çıkrıkçıoğlu. The Role Of Positron Emission Tomography (Pet) In Staging Non Small Cell Lung Cancer. Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(3): 159-163

Sorumlu Yazar: Ayşin Durmaz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale