ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Hemodiyaliz hastalarında vasküler ve kardiak kalsifikasyon ile osteoporoz arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi ve risk faktörlerinin saptanması [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(4): 187-193 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.43255

Hemodiyaliz hastalarında vasküler ve kardiak kalsifikasyon ile osteoporoz arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi ve risk faktörlerinin saptanması

Ergün Parmaksız1, Fatma Nurhan Özdemir Acar2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji kliniği, İstanbul
2Başkent Üniversitesi, Nefroloji kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Hemodiyalize giren hastalarda mitral ve aortik kalsifikasyonun varlığı ve derecesinin tespiti, aortik sertliğin saptanması ve kemik mineral dansitesi(KMD) ile vasküler kalsifikasyonun ilişkilendirilmesi ile risk faktörlerinin belirlenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya hemodiyaliz programında olan hastalar alındı. Mitral ve aortik kalsifikasyon ve aort sertliğinin varlığı için ekokardiyografi yapıldı. KMD lumbal ve femoral bölge ile AV fistülün olmadığı kolun radial bölgesinden dual enerji x -ray absorbsiyometre(DEXA) kullanılarak ölçüldü. KMD değerleri T ve Z skorları olarak sınıflandırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 16 kadın, 36 erkek hasta alındı. Mitral kapak kalsifikasyonu 22(%42.3), aort kapak kalsifikasyonu 25(%48.1) hastada saptandı. Aort kapak kalsifikasyonu ve aort sertliği ile yaş ve PTH arasında anlamlı ilişki saptandı. Aort sertliği ile kalsiyum-fosfor çarpımı arasında ilişki saptandı. Radial bölge Z skoru ile aort sertliği arasında ilişki saptandı. Radial bölge t skoru her iki cinste de osteoporoz ile uyumluydu; radial bölge KMD sonuçları cinsiyet ve diyalizin süresi ile ilişkili saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yaş hem aortik kapak kalsifikasyonu hem de aort sertliği ile ilişkiliyken, aortik ve mitral kapak kalsifikasyonu ve aortik sertlik ile femoral, lumbal ve radial bölge kemik mineral dansitometre sonuçları arasında ilişki saptanmadı, radial bölge KMD sonuçlarının diyalizin süresi ile anlamlı olarak azaldığı görüldü. Radial bölgenin DEXA sonuçları hemodiyaliz hastalarında kemik dansitesi hakkında daha doğru bilgi verebilir.

Anahtar Kelimeler: vasküler kalsifikasyon, kemik dansitesi, ekokardiyografi, DEXA, kronik böbrek yetmezliği

Evaluation of the relationship vascular and cardiac calcification and osteoporosis in hemodialysis patients and detection of risk factors

Ergün Parmaksız1, Fatma Nurhan Özdemir Acar2
1University of Health Sciences Dr Lutfi Kirdar Kartal Training Hospital, Department of Nephrology, Istanbul, Turkey
2Baskent University, Department of Nephrology, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: INTRODUCTION: We aimed to evaluate the presence and degree of mitral and aortic valve calcification and aortic stiffness in hemodialysis patients and their risk factors and to find out relationship between bone mineral density and vascular calciffication.

METHODS: Hemodialysis patients were included. Mitral and aortic valve calcification and aortic stiffness were evaluated by echocardiography. Dual energy X-ray absorbtiometry(DEXA) was performed.
RESULTS: The study population consisted of 16 female and 36 male patients. Twenty-two(42.3%) had mitral and 25 (48.1%) had aortic valve calcification. Aortic valve calcification and aortic stiffness were found to be significantly related to age and PTH levels. Aortic stiffness was related with calcium-phosphorus product. Radial Z scores were significantly related to aortic stiffness. Radial T scores revealed osteoporosis in both males and females and were correlated with dialysis period. As a conclusion, age was related to aortic valve calcification as well as aortic stiffness. Aortic and mitral valve calcification and aortic stiffness were not correlated with BMD measurements of femoral, radial and lumbar regions.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Radial BMD values significantly decreased as dialysis period increased. Radial DEXA scores are more useful in evaluation of BMD in hemodialysis patients.

Keywords: vascular calcification, bone densitometry, echocardiography, DEXA, chronic renal failure

Ergün Parmaksız, Fatma Nurhan Özdemir Acar. Evaluation of the relationship vascular and cardiac calcification and osteoporosis in hemodialysis patients and detection of risk factors. Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(4): 187-193

Sorumlu Yazar: Ergün Parmaksız, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale