ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Mantar zehirlenmesinde akut karaciğer hasarı gelişiminin hemogram parametreleri ile öngörülmesi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-43815

Mantar zehirlenmesinde akut karaciğer hasarı gelişiminin hemogram parametreleri ile öngörülmesi

Ahmet Numan Demir1, Refik Demirtunc2
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye, Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İstanbul, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Mantar zehirlenmesinin neden olduğu akut karaciğer hasarını hastaneye ilk başvurudaki hemogram parametrelerinden öngörmek
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışma, Ocak 2011'den Ocak 2017'ye kadar mantar zehirlenmesiyle acil servise başvuran ≥18 yaşındaki yetişkinleri kapsıyordu. Mantar zehirlenmesinin teşhisi: Yakın zamanda mantar yeme öyküsü; mantar yenmesinden sonra ishal, kusma veya karın ağrısı gibi gastrointestinal semptomların başlaması ve akut karaciğer hasarının diğer olası nedenlerinin dışlanması ile konuldu. Akut karaciğer hasarı; takiplerde karaciğer enzimlerinde >5 kat artış veya orta derecede koagülopati [uluslararası normalleştirilmiş oran (INR) >2.0] gelişmesi olarak tanımlandı. Acil servise başvuranlar içinde karaciğer hasarı gelişenler ile gelişmeyenlerin ilk başvuru hemogram parametreleri karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 136 hastanın [68 kadın (%50), 68 erkek (%50), ortalama yaş 39.5 yıl] 10 tanesinde (%7.4) akut karaciğer hasarı gelişmişti. Bunlardan 3 tanesi öldü (hastane içi mortalite % 30, mantar zehirlenmesi genel mortalitesi %2.2). Hemogram parametreleri arasında; hemoglobin (13.9±1.7 gr/dL’ ye karşı 15.4±1.7 gr/dL, p=0.013), ortalama trombosit hacmi (MPV) (7.6±1.02 fl’ ye karşı 8.8±1.1 fl, p<0.05) ve kırmızı hücre dağılım genişliği (RDW) (16.5±4.8 %’ ye karşı 24.3±13.7 %, p=0.034) akut karaciğer hasarı gelişenlerde, gelişmeyenlere göre anlamlı olarak daha yüksekti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Mantar zehirlenmesiyle acil servise başvuran hastaların ilk başvurusu sırasında bakılan hemogram tetkikindeki MPV ve RDW düzeylerindeki yükseklik akut karaciğer hasarına gidişi öngörmeye yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Mantar, Zehirlenme, Karaciğer, Hasar

Prediction of the development of acute liver injury in mushroom poisoning by hemogram parameters

Ahmet Numan Demir1, Refik Demirtunc2
1Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul, Turkey
2Department Of Internal Medicine, University Of Health Sciences Turkey, Haydarpaşa Numune Health Training And Research Hospital, Istanbul

INTRODUCTION: Predicting acute liver damage caused by mushroom poisoning from hemogram parameters at first admission to hospital
METHODS: This retrospective study involved adults ≥18 years old who presented to the emergency room with mushroom poisoning from January 2011 to January 2017. Diagnosis of mushroom poisoning was made by a recent history of eating mushrooms, the onset of gastrointestinal symptoms such as diarrhea, vomiting or abdominal pain after eating mushrooms, and excluding other possible causes of acute liver damage. Acute liver injury was defined as a 5-fold or greater increase in liver enzymes or the development of moderate coagulopathy [international normalized ratio (INR)> 2.0]. First admission hemogram parameters of those who had liver damage and those who did not develop liver damage in the emergency department were compared.
RESULTS: Acute liver injury developed in 10 of 136 patients (68 women (50%), 68 men (50%), mean age 39.5 years) included in the study. 3 of them died (in hospital mortality 30%, mushroom poisoning overall mortality 2.2%). Among the hemogram parameters; hemoglobin (13.9±1.7 g/dL versus 15.4±1.7 g/dL, p=0.013), mean platelet volume (MPV) (7.6±1.02 fl versus 8.8±1.1 fl, p<0.05) and red cell distribution width (RDW) (16.5±4.8 % versus 24.3±13.7 %, p=0.034) in those who developed acute liver injury was significantly higher than those that did not develop.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The high levels of MPV and RDW in the hemogram examination of the patients presented to the emergency department with mushroom poisoning may help to predict the progression of acute liver injury.

Keywords: Mushrooms, Poisoning, Liver, InjurySorumlu Yazar: Ahmet Numan Demir, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale