ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Ektopik Gebelik Nedeniyle Metotreksat Uygulanan Hastaların Over Rezervlerinin Değerlendirilmesi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-43926 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.43926

Ektopik Gebelik Nedeniyle Metotreksat Uygulanan Hastaların Over Rezervlerinin Değerlendirilmesi

Bedri Sakcak1, Kübra KAYTAZ TEKYOL2, Cevdet Adıgüzel3, Oğuz Yücel3
1Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi,Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı,Perinatoloji Kliniği
2Elazığ Kovancılar Devlet Hastanesi
3Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi,Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Ektopik gebelik nedeniyle tek doz metotreksat (MTX) uygulanan hastalarda tedavinin over rezervi üzerine olan etkilerinin araştırılması amaçlandı
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya,bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde ektopik gebelik tanısı konulan ve kriterlere uygun olan hastalar prospektif olarak dahil edildi. Hastaların sosyodemografik ve klinik verileri kaydedildi. Daha sonra uygun hastalara intramuskuler (İM) MTX 50mg/m2 dozunda uygulandı. Dördüncü ve 7. günler arası serum βeta-Human koryonik gonadotropin(β-hcg) konsantrasyonunda %15’lik bir düşüş olan hastalarda tek doz MTX tedavisi yeterli kabul edildi. Daha sonra ß-hCG seviyeleri negatif (5U/ml) hale gelene kadar haftalık ß-hCG takipleri yapıldı. Tüm hastalardan tedaviye başlamadan önce serum ß-hCG, tam kan sayımı, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri çalışıldı. Over rezervinin değerlendirilmesi için follikül stimüle edici hormon (FSH), antimülleryan hormon (AMH) düzeyleri araştırıldı. Tedaviden 6 ay sonra over rezerv testleri tekrarlandı. Tedavi öncesi ve tedaviden 6 ay sonra kaydedilen bu değerler istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışma periyodunda belirtilen kriterleri sağlayan 34 ektopik gebelik tanılı hasta değerlendirmeye alındı.Araştırılan parametrelerin ortalama değerleri yaş için yıl, gravida, parite, vücut kitle indeksi, ektopik odak boyutu için santimetre(cm) ve başlangıç β-hCG idi.MTX tedavisinden önce AMH ve FSH değeri rapor edildi. MTX sonrası altı ayın sonunda sırasıyla AMH ve FSH değerleri belirlendi. Tedavi öncesi ve tedaviden 6 ay sonraki serum AMH(p>0.488) değerleri için yapılan istatistiksel karşılaştırmada anlamlı fark bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ektopik gebelik tedavisi için yapılan tek doz MTX uygulamasının yukarıda belirtilen parametrelere göre ölçülen over rezervi üzerine anlamlı etkisi bulunmadığı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Anti-müllerian Hormon, Ektopik Gebelik, Metotreksat, Over Rezervi

Evaluation Of Ovarian Reserves Of Patients That Have Received Methotrexate Treatment Due To Ectopic Pregnancy

Bedri Sakcak1, Kübra KAYTAZ TEKYOL2, Cevdet Adıgüzel3, Oğuz Yücel3
1Department of Obstetrics and Gynecology,Clinic of Perinatology, Ministry of Health Ankara City Hospital,
2Elazığ Kovancılar State Hospital
3Department of Obstetrics and Gynecology,Ministry of Health Adana City Hospital

INTRODUCTION: To investigate the effects of treatment on ovarian reserve in patients that received a single dose of methotrexate (MTX) due to ectopic pregnancy.
METHODS: This prospective study included patients who were diagnosed with ectopic pregnancy in the Gynecology and Obstetrics Clinic of our hospital and met the criteria. The sociodemographic and clinical data of the patients were recorded. Then, MTX was intramuscularly administered at a dose of 50 mg/m2 to eligible patients. Single-dose MTX treatment was considered sufficient in patients with a 15% decrease in serum beta-Human chorionic gonadotropin (ß-hCG) concentration between the fourth and seventh days. Weekly ß-hCG follow-ups were undertaken until the ß-hCG levels were negative (5 U/ml). Before starting treatment, serum ß-hCG, complete blood count, kidney and liver function tests were conducted in all patients. Follicle-stimulating hormone (FSH) and anti-Mülllerian hormone (AMH) levels were investigated to evaluate ovarian reserves. Six months after treatment, the ovarian reserve tests were repeated. The values recorded before and six months after treatment were statistically compared.
RESULTS: Thirty-four patients who were diagnosed with ectopic pregnancy over the study period and met the specified criteria were evaluated. The mean values of investigated parameters were years for age, gravida, parity,body mass index, cm for ectopic focus size, and the baseline β-hCG. BeforeMTX treatment, the AMH and FSH value was reported. At the end of six months after MTX, the AMH and FSH values were determined,respectively. There was no significant difference in the statistical comparison of the serum AMH values before and after 6 months of treatment (p>0.488).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Single-dose MTX administration for ectopic pregnancy treatment had no significant effect on ovarian reserves measured according to the parameters mentioned above.

Keywords: Anti-Müllerian Hormone, Ectopic Pregnancy, Methotrexate, Ovarian ReserveSorumlu Yazar: Bedri Sakcak, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale