ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Rezeksiyon Uygulanan Multipl Primer Akciğer Kanserlerinde Yedinci ve Sekizinci TNM Evreleme Arasındaki Sağkalım Farklılığının Analizi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-45477

Rezeksiyon Uygulanan Multipl Primer Akciğer Kanserlerinde Yedinci ve Sekizinci TNM Evreleme Arasındaki Sağkalım Farklılığının Analizi

Elçin Ersöz Köse1, Cansel Atinkaya Baytemir2, Mustafa Akyıl1, Rıza Serdar EVMAN1, Abidin Levent ALPAY2, İRFAN YALÇINKAYA2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Multipl primer akciğer kanserli (MPAK) olguların evrelenmesi ve tedavinin planlanması hastalığın prognozu açısından büyük önem taşımaktadır. Pulmoner lezyonun boyutu (T) ve lenf nodu durumu (N) akciğer kanseri olan hastalarda prognozun en güvenilir göstergelerinden birdir. Bu çalışmada küratif amaçlı radikal cerrahi yapılan MPAK’de yedinci ve sekizinci evrelemenin sağkalım analizinde T ve N durumunda sağkalım farklılığı olup olmadığını değerlendirdik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde Ocak 2000 ile Nisan 2016 yılları arasında MPAK tanısı almış 55 hasta retrospektif olarak taranmıştır. Bu hastaların 20’si senkron, 35’i metakron akciğer kanseri olmak üzere 2 ana gruba ayrılmıştır. Her iki ana grubun sağkalım hesaplamalarında ilk operasyondaki tümör boyutları, evreler, lenf nodu varlığı, histopatolojik tip ve tümörün lokalizasyonu hem yedinci hem de sekizinci TNM evreleme sistemine göre hesaplanmıştır.
BULGULAR: Çalışmamızda senkron akciğer kanserlerinde uygulanan ikili karşılaştırma testi sonucuna göre yedinci TNM evreleme sistemine göre tümör boyutları ve evreler arasında sağkalım yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır (p<0,05). Fakat sekizinci TNM evreleme sisteminde sağkalım yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Metakron akciğer kanserlerinde ise uygulanan ikili karşılaştırma testi sonucuna göre hem yedinci hem de sekizinci TNM evreleme sisteminde tümör boyutuve evreler arasında sağkalım yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Senkron ve metakron akciğer kanserlerinde sekizinci TNM evreleme sisteminde lenf nodu grupları arasında sağkalım yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,05). Senkron akciğer kanserlerinde sekizinci TNM evreleme sistemine göre yapılan evrelemede 11 hastamızın, metakron akciğer kanserlerindeise 22 hastamızın evresi değişmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Senkron tümörlerde yedinci TNM evrelemesi tümör boyutu ve evrelere göre sağkalım farklılığı açısından daha duyarlı saptanırken, hem senkron hem de metakron tümörlerde sekizinci TNM evrelemesi lenf nodu tutulumuna bağlı sağkalım farklılığı açısından daha duyarlı bulundu. MPAK’li olgularda tümör boyutlarının tanımlayıcıları ayrıntılandırıldıkça önerilen sekizinci evreleme sistemi yedinci edisyondan daha üstündür.

Anahtar Kelimeler: Multipl primer akciğer kanseri, TNM evreleme sistemi, sağkalım, küratif cerrahi

Analysis of Survival Difference Between Seventh and Eighth TNM Staging in Resectable Multiple Primary Lung Cancers

Elçin Ersöz Köse1, Cansel Atinkaya Baytemir2, Mustafa Akyıl1, Rıza Serdar EVMAN1, Abidin Levent ALPAY2, İRFAN YALÇINKAYA2
1Health Sciences University, Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Department of Thoracic Surgery
2Health Science University, Hamidiye Medicine Faculty, Thoracic Surgery

INTRODUCTION: Staging of multiple primary lung cancer (MPLC) and planning the treatment are great importance in terms of the prognosis of the disease. Pulmonary lesion size (T) and lymph node status (N) are among the most reliable indicators of prognosis in lung cancer. In this study, we evaluated whether there was a survival difference in T and N status in the survival analysis of the seventh and eighth staging in MPAC who underwent curative radical surgery.
METHODS: 55 patients diagnosed with MPAK in our clinic between January 2000 and April 2016 were retrospectively screened. These patients were divided into 2 main groups as 20 synchronous and 35 metachronous lung cancer. In the survival calculations of both main groups, tumor sizes, stages, lymph node presence, histopathological type and tumor localization were calculated according to both the seventh and eighth TNM staging systems.
RESULTS: In our study, a statistically significant difference was found in terms of survival between tumor sizes and stages according to the seventh TNM staging system according to the results of the pairwise comparison test applied in synchronous lung cancers (p<0.05). In the eighth TNM staging system in synchronous and metachronous lung cancers, a statistically significant difference was found between the lymph node groups in terms of survival (p<0.05). In synchronous lung cancers, staging was performed according to the eighth TNM staging system, and the stage was changed in 11 of our patients and in 22 of our patients with metachronous lung cancers.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Seventh edition was found more sensitive in terms of survival difference according to tumor size and stages in synchronous tumors, the eighth edition was found more sensitive in terms of survival difference due to lymph node involvement in synchronous and metachronous tumors. As descriptors of tumor sizes are elaborated, the proposed eighth staging system is better than seventh edition.

Keywords: Multiple primary lung cancer, TNM staging system, survival, curative surgerySorumlu Yazar: Elçin Ersöz Köse, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale