ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Kayseri ilindeki hekimlerde öksürük ve soğuk algınlığı ilaçlarının çocuklarda kullanım yaşı ile ilgili yapılan düzenlemeler hakkındaki farkındalıkları [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(4): 173-178 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.48343

Kayseri ilindeki hekimlerde öksürük ve soğuk algınlığı ilaçlarının çocuklarda kullanım yaşı ile ilgili yapılan düzenlemeler hakkındaki farkındalıkları

Cem Turanoğlu1, Ayşenur Paç Kısaarslan2, Yasemin Altuner Torun3, Bahadır İnan1
1Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, Kayseri
2Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Romatoloji Kliniği, Kayseri
3Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji Kliniği, Kayseri

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; öksürük ve soğuk algınlığı (ÖSA) ilaçlarının, çocuklarda kullanım yaşı ile ilgili yapılan düzenlemelerden hekimler arasında farkındalıklarının tespit edilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: XXXXX ilinde çocuk yaş grubuna hizmet veren 180 hekime, 12 sorudan oluşan anket formu dağıtıldı. Anket formunun birinci kısmında demografik özelliklere yönelik sorular, ikinci kısımda ise kullanım yaşı değişikliğine gidilen ilaçlar ile ilgili bilgiler soruldu.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 180 hekimden 91’i (% 50,56) ÖSA ilaçlarının kullanım yaşı ile ilgili yeni bir düzenlemeden haberdardı. Buna rağmen, çalışmada yer alan sadece 5 hekim ( % 2,77) ilaçların tümü için yeni düzenlemeye uygun yaş tercihinde bulunduğu tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hekimlerin ÖSA ilaçlarının kullanım yaşı ile ilgili yeni düzenlemeler hakkındaki farkındalıkları çok düşük bulundu. Hastane ve aile hekimliği bilgi yönetim sistemlerine güncel ilaç rehberlerinin entegre edilmesi, bu tür eksiklerin ortadan kaldırılmasına ciddi katkıda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hekim, soğuk algınlığı, ilaç, farkındalık.

The awareness of physicians working in Kayseri age regulations related to the use of cough and cold medicines in children

Cem Turanoğlu1, Ayşenur Paç Kısaarslan2, Yasemin Altuner Torun3, Bahadır İnan1
1Department Of Pediatrics, Kayseri Training And Education Hospital, Kayseri, Turkey
2Department Of Pediatric Rheumatology, Kayseri Training And Education Hospital, Kayseri, Turkey
3Department Of Pediatric Hematology, Kayseri Training And Education Hospital, Kayseri, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of this study is to determine the awareness of physicians about the concerning the age of use of cough and cold medicines (CCM) in children.
METHODS: A questionnaire form consisting of 12 questions was distributed to the 180 physicians who serving children's age group in XXXXX. In the first part of the questionnaire, questions were asked about demographic characteristics. In the second part, physicians were asked that they were prescribing which 30 medicine regulated by age.
RESULTS: Of the 180 practitioners who took part in the study, 91 (50.56%) were aware of a new regulation on the age of use of CCM. Despite this, only 5 physicians involved in the study (2.77%) preferred the new arrangement where the appropriate age for all of the drug was detected.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was found low level the physicians' awareness about the new regulations regarding the age of use of CCM. Integrating up-to-date drug guidelines in to hospital and family medicine information management systems will make a significant contribution to the elimination of such shortcomings.

Keywords: Physician, commoncold, medicine, awareness.

Cem Turanoğlu, Ayşenur Paç Kısaarslan, Yasemin Altuner Torun, Bahadır İnan. The awareness of physicians working in Kayseri age regulations related to the use of cough and cold medicines in children. Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(4): 173-178

Sorumlu Yazar: Cem Turanoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale