ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Subakromiyal Sıkışma Sendromu olan Olgularda Uyku Hijyeninin Değerlendirilmesi: Vaka kontrollü çalışma [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-49091 | DOI: 10.14744/hnhj.2022.49091

Subakromiyal Sıkışma Sendromu olan Olgularda Uyku Hijyeninin Değerlendirilmesi: Vaka kontrollü çalışma

Sibel Süzen Özbayrak1, Hamza Sucuoglu2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2Istanbul Gelisim Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı Subakromiyal Sıkışma Sendromu olan hastaların ağrı, fonksiyon ve uyku kalitesini değerlendirmek, uyku bozukluğu olan olgularda bu durumun depresyon varlığı ile ilgili ilişkisini ortaya koymaktır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 30-60 yaş arası, gece omuz ağrısı olan ve SSS tanısı konan hastalar (SSS grubu) ile yaş ve cinsiyet uyumlu sağlıklı bireyler (kontrol grubu) dahil edildi. SSS varlığı klinik değerlendirme ve Subakromiyal Enjeksiyon Testi (SET) ile doğrulandı. İstirahatte, aktivite sırasında ve gece olan ağrı şiddeti Vizüel Analog Skalası (VAS) ile değerlendirildi. Omuz ağrısı ve fonksiyon kaybı, Omuz Özürlülük Sorgulama Anketi (OÖSA) ve Amerikan Omuz ve Dirsek Cerrahları (ASES) Standardize Omuz Değerlendirme Formu ile değerlendirildi. Uyku kalitesini değerlendirmek için Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKI) ve Uyku Hijyen İndeksi (UHİ) kullanıldı. Depresyon tanısı Beck Depresyon Envanteri'ne (BDE) göre yapıldı.
BULGULAR: PUKİ ve UHİ ile değerlendirilen uyku kalitesi SSS grubunda anlamlı olarak düşük saptandı (sırasıyla p=0.010, p=0.017). PUKİ'nin uyku latansı ve uyku bozukluğunu ölçen alt bileşeninde, SSS grubunda istatiksel olarak anlamlı düzeyde yükseklik saptandı (sırasıyla p=0.045, p=0.19). SİS grubunda BDE 'ne göre hafif depresyon vardı (p=0,001). SSS grubunda PUKİ alt bileşenleri (uyku latansı, uyku bozukluğu) ve UHİ ile BDE skorunda anlamlı ölçüde orta derece korelasyon saptandı (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: SSS olan olgularda sağlıklı kontrol grubuna göre uyku kalitesi bozulabilmektedir. Bu hastalarda uyku bozukluğunu gösteren alt skorlar ile depresyon arasında bir ilişki olabilir.

Anahtar Kelimeler: Omuz ağrısı, Uyku Hijyeni, Subakromiyal Sıkışma Sendromu

The evaluation of Sleep Hygiene in Subacromial Impingement Syndrome: A case control study

Sibel Süzen Özbayrak1, Hamza Sucuoglu2
1Health Science University Haydarpasa Numune Research and Training Hospital, Physical Medicine and Rehabilitation Clinic, Istanbul
2Istanbul Gelisim University, Physical Medicine and Rehabilitation Clinic, Istanbul

INTRODUCTION: The aim of our study is to evaluate the pain, function and sleep quality of patients with Subacromial Impingement Syndrome (SIS) and to reveal the relationship of this situation with the presence of depression in patients with sleep disorders.
METHODS: Patients aged between 30-60 years with nocturnal shoulder pain who were diagnosed with SIS (SIS group) and healthy individuals (control group) whose age and gender were matched were included. The presence of SIS was confirmed with clinical evaluation and Subacromial Injection Test (SIT). Visual analogue scale (VAS) at rest, during activity, and at night were recorded. Pain and disability of the shoulder were assessed by the Shoulder Disability Questionnaire and American Shoulder and Elbow Surgeons (ASES) Standardized Shoulder Assessment Form. Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) and Sleep Hygiene Index (SHI) were used to evaluate sleep quality. Diagnosis of depression was made according to the Beck Depression Inventory (BDI).
RESULTS: Sleep quality assesed by PSQI total score and SHI were significantly decreased in SIS group (p=0.010, p=0.017; respectively). The SIS group had significantly higher PSQI sleep latency and sleep disturbances scores (p=0.045, p=0.019; respectively). SIS group had mild depression according to BDI (p=0.001). In the SIS group, PSQI subscores (sleep latency, sleep disturbances) and SHI score were moderately significantly correlated with BDI score (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Sleep quality may deteriorate in SIS patients compared to healthy control group. In these patients, there may be a relationship between some of the subscores showing the deterioration in sleep quality and depression.

Keywords: Shoulder Pain, Sleep Hygiene, Subacromial Impingement SyndromeSorumlu Yazar: Sibel Süzen Özbayrak, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale