ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Obez Çocuklarda Farklı Kriterlere Göre Metabolik Sendrom Prevalansı [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(3): 170-180

Obez Çocuklarda Farklı Kriterlere Göre Metabolik Sendrom Prevalansı

Şirin Güven1, Uğur Aktepe2, Ahmet Sami Yazar1, Ayhan Erdem1, Burcu Karakayalı1, Sema Başat3
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği
3Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocukluk çağındaki obezite neden olduğu komplikasyonlar ve hayatın ilerleyen dönemlerinde artmış morbidite ve mortalite ile ilişkisi nedeniyle önemli bir pediatrik halk sağlığı sorunudur. Metabolik Sendromun (MS) temelinde obezite ve insülin direnci bulunmaktadır ve prevelansının özellikle obez çocuk ve adolesanlarda hızla artmaktadır. Yapılan klinik gözlemler sonucunda çocuk ve adolesanlar için çeşitli MS kriterleri öne- rilmiştir ancak hiçbirisinin üzerinde sağlanmış bir uzlaşma yoktur. Çalışmamızda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğimize başvuran obez ve fazla kilolu çocuklarda farklı tanı kriterlerini kullanarak MS prevalansını araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ağustos 2013 – Nisan 2014 tarihleri arası Polikliniğimize 6-18 yaş arası obezite ve fazla kilo ile başvuran olgular çalışmamıza dahil edildi. MS tanısı için IDF ve modifiye DSÖ kriterleri kullanıldı.

BULGULAR: Çalışmamıza toplam 362 obez ve fazla kilolu çocuk değerlendirildi. IDF tanı kriterlerine göre MS prevalansı %26,5 ve modifiye DSÖ kriterlerine göre %21,8 bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: MS obez çocuklarda oldukça sık görülmektedir ve kardiyovasküler hastalıkları riskini arttırmaktadır. Çocukluk çağında MS kriterlerinin duyarlılığı ve özgüllüğü oldukça yüksektir, bu sonuçları göz önünde bulundurarak risk taşımayan obez çocukların daha erken yaşta taranmasını önermekteyiz. Ayrıca daha fazla kriter kullanarak pediatrik popülasyonda duyarlılığı ve özgüllüğü yüksek olan kriterlerin saptanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Metabolik Sendrom, İnsülin Direnci, Çocuklar.

The Prevalence of Metabolic Syndrome among Obese and Overweight Children according to the different criteria

Şirin Güven1, Uğur Aktepe2, Ahmet Sami Yazar1, Ayhan Erdem1, Burcu Karakayalı1, Sema Başat3
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği
3Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği

INTRODUCTION: Obesity is an important pediatric public health problem associated with risk of complications in childhood and increased morbidity and mortality throughout adult life. Obesity and insulin resistance are also key features of Metabolic Syndrome (MS) and the prevalence of MS among obese children and adolescents appears to be rising rapidly. There are numbers of childho- od MS criteria’s defined by various organizations and authors, but consequently there is no consensus in regards to MS diagnosis. Our aim was to determine the incidence of MS among obese children and adolescents using different MS criteria.
METHODS: Obese children aged between 6-18 years applied to our Pediatric Clinic from August 2013 to April 2014 included in this study. The IDF and modified WHO criteria, and those defined by Ford, de Ferranti, Cruz and Weiss are used for diag- nosis of metabolic syndrome.
RESULTS: A total number of 355 obese and overweight children evaluated in the study. The prevalence of metabolic syndrome in the sample was determined to be 26, 5% by IDF criteria, and 21, 8% by modified WHO criteria.
DISCUSSION AND CONCLUSION: MS is quite common among obese children and associated with increa- sed cardiovascular risk. Sensitivity and Specificity of childhood metabolic syndrome criteria we used in our sample were quite high. When we take our results into consi- deration, we recommend obese children to be screened for MS and cardiovascular risks in early childhood. Also there is a need of comparison more criteria to determine high sensitive and specific criteria’s in the pediatric population.

Keywords: Obesity, Metabolic Syndrome, Insulin Resistance, Childhood.

Şirin Güven, Uğur Aktepe, Ahmet Sami Yazar, Ayhan Erdem, Burcu Karakayalı, Sema Başat. The Prevalence of Metabolic Syndrome among Obese and Overweight Children according to the different criteria. Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(3): 170-180

Sorumlu Yazar: Şirin Güven, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale