ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Hipertansif Olmayan Tıp 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Sigara Kullanımının Mikroalbuminüri Düzeyleri Üzerine Etkisi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(3): 131-135

Hipertansif Olmayan Tıp 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Sigara Kullanımının Mikroalbuminüri Düzeyleri Üzerine Etkisi

Kadir Kayataş1, Ezgi Ersoy Yeşil2, Cumali Karatoprak3, Mehmet Tepe1, Refik Demirtunç1
1Haydarpaşa Numune EAH İç Hastalıkları Servisi
2Kartal EAH Nefroloji Servisi
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi İç Hastalıkları ABD

GİRİŞ ve AMAÇ: Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda sigara kullanımının mikroalbuminüri düzeyleri üzerine etkisini araştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 51 sigara kullanan ve 57 sigara kullanmayan tip 2 diyabetes mellituslu 108 hastada 24 saatlik idrarda mikroalbuminüri düzeyleri karşılaştırıldı. Hipertansiyon, hiper ya da hipotiroidi, herhangi bir böbrek hastalığı, enfeksiyonu olan, kalp yetmezliği hastaları ve yoğun egzersiz yapan hastalar çalışma dışarı bırakıldı. Yaş, cinsiyet, VKİ, arteryel tansiyon, kolesterol düzeyleri, diyabet yaşlı ve regülasyonunda aralarında istatistiksel anlamlı fark olmayan iki grup oluşturuldu.
BULGULAR: Çalışma grupları; sigara kullanımı yok (n=57) ve var (n=51) olarak kategorize edildi. iki grup arasında yaş ortalamaları, cinsiyet oranları ve VKİ değerleri açısından farklılık görülmedi. Gruplar arasında açlık kan flekeri, HbA1c, total kolesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol, BUN ve kreatinin ortalama değerleri arasında farklılık saptanmadı. Sigara kullanan grupta mikroalbuminürinin
ortalama değeri (41.66±6.37mg/gün), sigara kullanmayan gruba (28.71±3.10 mg/gün) göre daha yüksek olup, istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılık saptandı (P=0.003).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sigara kullanımının tip 2 diabetes mellituslu hastalarda diğer fatörlerden bağımsız olarak mikroalbuminüri düzeylerini artırdığı görüldü.

Anahtar Kelimeler: Tip 2 diabetes mellitus, sigara kullanımı, mikroalbuminüri

The Effect of Smoking on Microalbuminuria Levels in Patients with Non Hypertensive Type 2 Diabetes Mellitus

Kadir Kayataş1, Ezgi Ersoy Yeşil2, Cumali Karatoprak3, Mehmet Tepe1, Refik Demirtunç1
1Haydarpaşa Numune EAH İç Hastalıkları Servisi
2Kartal EAH Nefroloji Servisi
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi İç Hastalıkları ABD

INTRODUCTION: To evaluate the effect of smoking on microalbuminuria levels in patients with type 2 diabetes mellitus.
METHODS: Microalbumin levels in urine of 51 smoking and 58 non smoking 108 patients with type 2 DM were compared. The patients with hypertension, hyperthyroidism, hypothyroidism, any kidney disease, congestive heart failure and habit of heavy exercise were excluded from the study. Two groups were composed. Age, gender, BMI, arterial blood pressure, cholesterol levels, diabetes, age, and the regulation of the two groups were not statistically significant difference between them.
RESULTS: Study groups were composed of smokers (group1) and non smokers (group 2). There were no statistically significant difference between groups in terms of age, gender, body mass index, starving glucose levels, HbA1c levels,total cholesterol, LDL, HDL, blood urea nitrogen and creatinine levels. The mean microalbuminuria levels were found to be higher in smokers group (41.66+-6.37 mg/gün) than non smokers group (28.71+-3.10 mg/gün). This was statistically significant (p=0.004).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Smoking increases microalbuminuria levels in patients with type 2 diabetes mellitus independently from the other factors.

Keywords: Type 2 diabetes mellitus, smoking, microalbuminuria.

Kadir Kayataş, Ezgi Ersoy Yeşil, Cumali Karatoprak, Mehmet Tepe, Refik Demirtunç. The Effect of Smoking on Microalbuminuria Levels in Patients with Non Hypertensive Type 2 Diabetes Mellitus. Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(3): 131-135

Sorumlu Yazar: Kadir Kayataş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale