ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Kronik Plak Tip Psoriasis Hastalarında Serum Lipoprotein(a) ve Lipid Düzeyleri [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(4): 210-213 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.50455

Kronik Plak Tip Psoriasis Hastalarında Serum Lipoprotein(a) ve Lipid Düzeyleri

Melek Aslan Kayıran1, Emine Derviş2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye
2Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Psoriasis vulgaris (PV), geçmişte deriye sınırlı, kronik, tekrarlayıcı bir hastalık olarak kabul edilirken son yıllarda kronik sistemik inflamatuar bir hastalık olduğu düşünülmektedir. Lipoprotein (a) [Lp(a)] fosfolipidler, kolesterol ve apolipoprotein B-100 türevinden oluşan, karaciğerde sentez edilen ve düşük dansiteli lipoprotein (LDL) benzeri moleküler yapıya sahip bir lipoproteindir. Serum düzeyleri diyetle alınan lipid miktarından ve yaşam tarzı değişikliklerinden etkilenmemektedir. Bu çalışmada psoriasis vulgaris hasta grubu ile sağlıklı grup arasında kan lipid düzeylerini ve Lp(a) düzeylerini karşılaştırmayı ve bu şekilde psoriasisin ateroskleroza eğilim yaratıp yaratmadığının incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Klinik ve/veya histopatolojik olarak kronik plak tip psoriasis vulgaris tanısı alan 44 hasta ve herhangi bir hastalığı olmayan sağlıklı 48 kişi kontrol grubu olarak çalışmaya alındı. Hastalardan gece açlığı sonrası sabah venöz kan örnekleri alınarak serum total kolesterol düzeyi, serum trigliserit düzeyi, serum yüksek dansiteli (HDL) kolesterol düzeyi, serum LDL kolesterol düzeyi, serum çok düşük dansiteli (VLDL) kolesterol düzeyi ve serum Lp (a) düzeyleri ölçüldü.
BULGULAR: Total kolesterol, trigliserid, HDL, LDL, VLDL kolesterol düzeyleri psoriasis ve sağlıklı kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (sırasıyla p=0,071; p=0,374; p=0,060; p=0,421; p=0,759). Psoriasis grubundaki Lp (a) düzeyleri ise sağlıklı kontrol grubuna göre daha yüksekti (p<0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın sonuçlarına göre psoriasis hastalarındaki yüksek Lp (a) değerlerinin normal popülasyona göre aterosklerozun gelişimine daha fazla yatkınlık sağlayabileceği düşünülebilir. Diğer taraftan kardiyovasküler hastalıkları olan psoriasisli hastalarda Lp(a) düzeyinin tayini aterosklerotik ve vazookluziv patolojilerin değerlendirilmesinde uygun bir tanı aracı olabilir

Anahtar Kelimeler: Ateroskleroz, Kolesterol, Lipoprotein(a), Psoriasis

Serum Lipoprotein(a) and Lipid Levels in Patients with Chronic Plaque Type Psoriasis

Melek Aslan Kayıran1, Emine Derviş2
1Istanbul Medeniyet University Goztepe Education And Research Hospital, Department of Dermatology, Istanbul,Turkey
2Yeniyuzyil University, Gaziosmanpaşa Hospital, Department of Dermatology, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Psoriasis vulgaris (PV) was consired to be a chronic, recurrent skin disease but it has been accepted as a chronic systemic inflammatory disease in recent years. Lipoprotein (a) [Lp(a)] is a lipoprotein that is synthesized in the liver and has a low density lipoprotein (LDL) like molecular structure, consisting of phospholipids, cholesterol and apolipoprotein B-100 derivative. Serum levels of Lp(a) are not affected by the amount of lipid taken into the diet and lifestyle changes. In this study, it was aimed to compare blood lipid levels and Lp (a) levels between psoriasis vulgaris patient group and healthy group and to investigate whether psoriasis creates an atherosclerosis tendency.
METHODS: Clinically and/or histopathologically diagnosed 44 patients with chronic plaque-type psoriasis vulgaris and 48 healthy subjects without any disease were included in the study. Serum total cholesterol level, serum triglyceride level, serum high density lipoprotein (HDL) cholesterol level, serum LDL cholesterol level, serum very low density lipoprotein (VLDL) cholesterol level and serum Lp (a) level were measured.
RESULTS: Total cholesterol, triglyceride, HDL, LDL, VLDL cholesterol levels were not statistically different between psoriasis and healthy control groups ( p=0,071; p=0,374; p=0,060; p=0,421; p=0,759 in order). Lp (a) levels in the psoriasis group were higher than the healthy control group (p <0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to the results of our study, high Lp (a) values in patients with psoriasis may be more likely to induce atherosclerosis than the normal population. On the other hand, the identification of Lp (a) level in psoriatic patients with cardiovascular diseases may be an appropriate diagnostic tool for the evaluation of atherosclerotic and vasoocclusive pathologies.

Keywords: Atherosclerosis, Cholesterol, Lipoprotein(a), Psoriasis

Melek Aslan Kayıran, Emine Derviş. Serum Lipoprotein(a) and Lipid Levels in Patients with Chronic Plaque Type Psoriasis. Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(4): 210-213

Sorumlu Yazar: Melek Aslan Kayıran, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale