ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Horizontal Şaşılık Cerrahisinde Katlama ve Rezeksiyon Tekniklerinin Sonuçlarının Karşılaştırılması [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-54926 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.54926

Horizontal Şaşılık Cerrahisinde Katlama ve Rezeksiyon Tekniklerinin Sonuçlarının Karşılaştırılması

Gizem Yel1, zeynep acar2, ECE TURAN-VURAL2, Ugur Yılmaz Mumcu3, Rüveyde Bolaç Unculu2, Ahmet Nohutçu4
1Gazipaşa Devlet Hastanesi, Göz Kliniği, Antalya,Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Göz Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Acıbadem Hastanesi, İstanbul,Türkiye
4Çevre Hastanesi, İstanbul,Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Horizontal şaşılık nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan olgularda katlama ve rezeksiyon tekniklerinin sonuçlarının karşılaştırılmasıdır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada; 2011-2017 yılları arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği’nde horizontal şaşılık nedeniyle opere olan hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi. Rezeksiyon yapılanlar ve katlama yapılanlar iki gruba ayrıldı. Postoperatif 1. gün, 1.ay ve son kontroldeki kayma miktarları karşılaştırıldı. Postoperatif ≤ 8 PD kayma başarılı kabul edildi.

BULGULAR: 22 hastaya, horizontal rektusa katlama antagonist kasa geriletme cerrahisi uygulandı. Hastaların 8’i ezotropya, 14’ü ekzotropya nedeniyle opere olup; ortalama yaşları 14.59±10.27 yıldı. 24 hastaya, horizontal rektusa rezeksiyon antagonist kasa geriletme cerrahisi uygulandı. Hastaların 9’u ezotropya,15’i ekzotropya nedeniyle opere olup; ortalama yaşları 19.67±13.38 yıldı. Katlama uygulanan grupta preoperatif ortalama kayma miktarı 30.79±7.29 PD, rezeksiyon uygulanan grupta 39.89 ±10.72PD idi. Katlama uygulanan grupta ortalama takip süresi 12.82±7.47 ay, rezeksiyon uygulanan grupta 9.75±8.63 aydı. Katlama ve rezeksiyon uygulanan hastaların son kontrollerine göre başarı oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Hızlı, kolay uygulanabilir ve güvenli bir kas güçlendirme yöntemi olan katlama cerrahisi, horizontal şaşılıkların tedavisinde rezeksiyon cerrahisi kadar etkilidir.

Anahtar Kelimeler: Katlama, rezeksiyon, ekzotropya, ezotropya, cerrahi

Comprasion of The Results of Plication and Resection Techniques in Horizontal Strabismus Surgery

Gizem Yel1, zeynep acar2, ECE TURAN-VURAL2, Ugur Yılmaz Mumcu3, Rüveyde Bolaç Unculu2, Ahmet Nohutçu4
1Gazipasa State Hospital, Department of Ophthalmology, Antalya,Turkey
2University of Health Sciences,Haydarpaşa Training and Research Hospital, Department of Ophthalmology,İstanbul, Turkey
3Acıbadem Hospital, İstanbul, Turkey
4Çevre Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: To compare the results of plication with those of resection in patients subject to surgery due to horizontal strabismus.

METHODS: A retrospective analysis of patients who underwent strabismus surgery for horizontal strabismus, from 2011 through 2017, at Haydarpaşa Numune Hospital was done. Patients were into two groups according to the surgical procedure (plication-recession and resection-recession). Postoperative outcomes were compared at the first day, first month and at the final follow-up. A successful outcome was defined as ≤ 8 PD deviation.

RESULTS: Twenty-two patients underwent horizontal rectus plication combined with antagonist recession ( 8 with esotropia and 14 with exotropia; mean age 14.59±10.27 years). Twenty-four patients underwent horizontal rectus resection combined with antagonist recession ( 9 with esotropia and 15 with exotropia; mean age 19.67±13.38 years). The mean preoperative deviation was 30.79±7.29 PD in the plication group and 39.89 ±10.72PD in the resection group. Mean follow-up was 12.82±7.47 months for plication and 9.75±8.63 months for resection groups. At the final follow-up outcomes, there was no statistical difference between plication and resection groups (p>0.05).

DISCUSSION AND CONCLUSION: Horizontal rectus muscle plication is a rapidly performed, safe and technically simple surgical procedure with a seemingly equal surgical effect to resection for treatment of horizontal strabismus.

Keywords: plication, resection, exotropia, esotropia, surgerySorumlu Yazar: Gizem Yel, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale