ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Opere Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Visseral Plevral İnvazyonun Sürviye Etkisi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(3): 156-160

Opere Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Visseral Plevral İnvazyonun Sürviye Etkisi

Mesut Bayraktaroğlu, Birsen Pınar Yıldız
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Göğüs Hastalıkları Servisi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Opere küçük hücre dışı akciğer kanserinde (KHDAK) visseral plevral invazyonun sürviye etkisinin araştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kasım 2005-Aralık 2009 tarihleri arasında hastanemizde komplet tümör rezeksiyonu yapılmış primer KHDAK tanılı 148 hasta geriye dönük olarak taranarak visseral plevral invazyonunun prognoz ile ilişkisi araştırılmıştır.
BULGULAR: Çalışmamıza 12’si (%8,1) kadın, 136’sı (%91,9) erkek olmak üzere toplam 148 hasta alındı. Olguların yaş dağılımı 36 ile 76 arasında olup ortalama yaş 57,9±8,29 di. 148 hastanın 27’sinde visseral plevral invaz- yon saptandı. Çalışmamızda visseral plevra invazyonu (p=0.042) varlığının sağkalıma negatif olarak anlamlı etkisi olduğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Opere KHDAK’nde visseral plevral invazyon varlığının sürvi üzerine negatif bir etkisi görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri, sağkalım, visseral plevra.

The prognostic impact of visceral pleural invasion in patients with resected nonsmall cell lung cancer

Mesut Bayraktaroğlu, Birsen Pınar Yıldız
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Göğüs Hastalıkları Servisi, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: The prognostic impact of visceral pleural invasion in patients with resected non-small cell lung cancer was aimed.
METHODS: The records of 148 patients who were operated between September 2005-December 2009 diagnosed with NSCLC in our clinic were retrospectively analyzed and relationship between visceral pleural invasion and prognosis was investigated.
RESULTS: Out of 148 patients, there were 12 women ( %8.1) and 136 men ( %91.9) aged 36 to 76 ( mean 57.9 years). Visceral pleural invasion was identified in 27 patients. In our study, we found that VPI has a significant ( p=0.042) impact on poor prognosis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We found that VPI adversely affects the prognosis in resected NSCLC patients.

Keywords: Nonsmall cell lung cancer, survival, visceral pleura

Mesut Bayraktaroğlu, Birsen Pınar Yıldız. The prognostic impact of visceral pleural invasion in patients with resected nonsmall cell lung cancer. Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(3): 156-160

Sorumlu Yazar: Mesut Bayraktaroğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale