ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Ve Karbapenemaz Üretimine Bağlı Direnç Geliştiren Enterobakterlerin Önemi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-56588 | DOI: 10.14744/hnhj.2022.56588

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Ve Karbapenemaz Üretimine Bağlı Direnç Geliştiren Enterobakterlerin Önemi

Neval Yurttutan Uyar1, meltem ayaş2
1Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstütusü, Medikal Biyoteknoloji Bölümü

Bakterilerin tedavisinde kullanılan antibiyotiklere karşı direnç gelişimi tüm dünyada artış göstermektedir. Üçüncü kuşak sefalosporinlere dirençli Enterobacterales (ESBL-E) ve karbapenemlere dirençli Enterobacterales (CRE), Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel öncelikli patojenler listesinde kritik kategoriye yerleştirilmiştir.
ESBL-E, Beta-laktamlara, geniş spektrumlu beta-laktamlara ve üçüncü kuşak sefalosporinlere direnç gösteren Enterobacterales grubu bakterilerdir. ESBL-E grubu bakterilerde dirençten sorumlu CTX-M-15 enzimi ise en sık tanımlanandır.
ESBL-E grubu bakterilerin neden olduğu enfeksiyon hastalıklarının artışına paralel karbapenemlerin kullanımı artmış ve neticesinde karbapenem direncinde artış gözlenmiştir. Karbapenemazlar; A, B, ve D grubu olmak üzere toplam 3 grup halinde sınıflandırılmaktadır. D sınıfı karbapenemazları oluşturan OXA (Oxacillin-hydrolysing carbapenemase) enzimleri Türkiye'de endemiktir.
İlk CRE suşu 1980' lerde tespit edilmiş ve kısa zamanda dünyaya yayılmıştır. A, B ve D Karbapenemaz grupları dünyanın çeşitli ülkelerinde gözlenmekte ve hatta Türkiye'de olduğu gibi kimi ülkelerde endemik kabul edilmektedir.
Karbapenem grubu antibiyotikler; EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) ve CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) kılavuzları tarafından, ESBL üreten Enterobacterales 'e bağlı ciddi enfeksiyonların tedavisi için ilk tercih edilen ajanlar olarak önerilmektedir.
Karbapenemlere dirençli Enterobacterales 'in neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmek için; halihazırda var olan antibiyotiklerin tedavi seçeneği olarak yeniden değerlendirilmesi (fosfomisin, Kolistin, Tigesiklin, gibi eski antibiyotikleri kullanımı), karbapenemler ile ikili tedaviler (iki farklı karbapenem kombinasyonu), yeni ß-laktam ve ß-laktamaz inhibitör kombinasyonları veya yeni antibiyotiklerin geliştirilmesi (Seftazidim / avibactam, Meropenem / vaborbactam, Plazomisin, Eravasiklin gibi yeni antibiyotiklerin kullanımı) yaklaşımları yer almaktadır.
CRE ve ESBL-E gibi çoklu ilaç dirençli bakteri enfeksiyonlarının prevalansındaki artış, antibiyotik direncinin günümüzde küresel bir tehdit oluşturmasına neden olmaktadır. Bu global tehdit ile mücadelede uluslararası, çok disiplinli bir yaklaşım gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik direnci, CRE, ESBL-E

Importance of Enterobacterales that Develop Resıstance Due to Expanded-Spectrum Beta-Lactamase and Carbapenemase Production

Neval Yurttutan Uyar1, meltem ayaş2
1Mehmet Ali Aydınlar University, Medical Faculty, Clinical Microbiology Department, İstanbul
2Mehmet Ali Aydınlar University, Instute of Health Science, Department of Medical Biotechnology

The development of antibiotics resistance is increasing all over the world. Third-generation cephalosporins-resistant Enterobacterales(ESBL-E) and carbapenems-resistant Enterobacterales (CRE) have been placed in the critical category by the World Health Organization on its list of global priority pathogens.
ESBL-E is a group of Enterobacterales bacteria that exhibit resistance to Beta-lactams, broad-spectrum beta-lactams, and third-generation cephalosporins. The CTX-M-15 enzyme responsible for resistance is the most commonly identified in ESBL-E group bacteria.
In parallel with the increase in infectious diseases caused by ESBL-E group bacteria, the use of carbapenems increased and as a result, an increase in carbapenem resistance was observed. Carbapenemases are classified into a total of 3 groups: A, B, and D. OXA (Oxacillin-hydrolysing carbapenemase) enzymes that form Class D carbapenemases are endemic in Turkey.
The first CRE strain was detected in the 1980s and soon spread around the world. Carbapenemase groups A, B and D are observed in various countries around the world and are even considered endemic in some countries, such as Turkey.
At EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) and CLSI (clinical and laboratory Standards Institute) guidelines, carbapenem group of antibiotics are suggested as preferred agents for the treatment of ESBL-producing Enterobacterales serious infections.
There are three approaches for treatment infections caused by Carbapenem resistant Enterobacterales; 1- re-evaluation treatment option with existing antibiotics (fosfomycin, Colistin, Tigecycline, such as the use of older antibiotics), 2- treatment with two carbapenems (combination of two different carbapenem), 3- treatment with the new ß-lactam and beta-lactamase inhibitor combinations or wit new antibiotics (Ceftazidime / avibactam, Meropenem / vaborbactam, Plazomisin, Eravasiklin; the use of new antibiotics).
An increase in the prevalence of multidrug-resistant bacterial infections such as CRE and ESBL-E is causing antibiotic resistance to pose a global threat today. An international, multidisciplinary approach is needed to combat this global threat.

Keywords: Antibiotic resistance, CRE, ESBL-ESorumlu Yazar: Neval Yurttutan Uyar, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale