ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Tip 1 ve Tip 2 Diabette görülen otoimmün hastalıklar: Tek merkez deneyimi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(3): 346-351 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.59852

Tip 1 ve Tip 2 Diabette görülen otoimmün hastalıklar: Tek merkez deneyimi

Seher Tanrıkulu1, Gülşah Yenidünya Yalın2, Ramazan Çakmak3, Sakin Tekin4, Hülya Hacışahinoğulları2, Nurdan Gül2, Özlem Soyluk Selçukbiricik2, Ayşe Kubat Uzum2, Yıldız Tütüncü2, Kubilay Karşıdağ2, Nevin Dinççağ2, Mehmet Temel Yılmaz2, Ilhan Satman2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hasstanesi, İç Hastalıkları ABD, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD, İstanbul
3Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği, İstanbul
4Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, İç Hastalıkları ABD, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD, Zonguldak

GİRİŞ ve AMAÇ: Diyabet kılavuzları özellikle çocukluk çağı başlangıçlı Tip 1 diyabette (T1D) otoimmün tiroid hastalığı (OİT) ve çölyak hastalığı taraması önermektedir. Bu konudaki kanıtlar zayıf (uzman düzeyinde) olmakla birlikle erişkin başlangıçlı T1D'te veriler daha kısıtlıdır. Bu çalışmanın amacı, çocukluk çağı ve erişkin başlangıçlı T1D'li hastalarda eşlik eden OH'lerin prevalansını belirlemek, OH'lerin dağılımını T2D olan hastalarla karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tek bir merkezde takip edilen ardışık 1594 yetişkin diyabet hastasının %22'sinde (n=351) T1D mevcuttu. T1D'li hastalar otoimmün tiroid hastalığı, pernisiyöz anemi, vitiligo, çölyak, Addison ve diğer organa özgü/sistemik otoimmün/inflamatuar hastalıklar için tarandı.
T1D olan bireylerdeki OH'lerin dağılımını karşılaştırmak için otoimmünitesi olduğu bilinen 50 T2D hastası çalışmaya dahil edildi. Ayrıca glisemik kontrol düzeyi ve komplikasyonların dağılımı değerlendirildi.
BULGULAR: Otoimmün hastalık prevalansı T1D'de %26.2 idi ve kadınlar erkeklerden daha fazla etkileniyordu. Otoimmün tiroid hastalığı en yaygın görülen OH olup, bunu pernisiyöz anemi, vitiligo, çölyak ve erken gonadal yetmezlik izledi. Hastaların %60'ının üzerinde tek OH mevcutken (çoğunlukla otoimmün tiroid hastalığı; T1D %83,6, T2D %68,6), %20'den fazla hastada iki adet eşlik eden OH vardı. T1D olan hastaların %8.2'sinde üç adet eşlik eden OH mmevcuttu. Otoimmün tiroid hastalarının çoğunda Hashimoto tiroiditi ve/veya hipotiroidi mevcutken, sadece %12'sinde Graves hastalığı vardı (T1D %10.9 ve T2D %14). T1D kadınlarda pernisiyöz anemi (%22.8), vitiligo (%9.8) ve çölyak (%8.7) otoimmün tiroid hastalığına eşlik eden en sık komorbiditelerdi. Otoimmün hastalık, hastalık başlangıç zaman glisemik kontrol, ve komplikasyon oranları arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Otoimmün tiroid hastalığı taraması, çocukluk çağı başlangıçlı T1D önerildiği gibi erişkin başlangıçlı T1D'nin rutin programında da düşünülmelidir. Ayrıca, T1D'li kadınlar eşlik edebilecek pernisiyöz anemi, vitiligo ve çölyak hastalığı için değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: tip 1 diabetes mellitus, tip 2 diabetes mellitus, otoimmün hastalık, çölyak, otoimmün tiroid hastalığı, Addison hastalığı, vitiligo

Autoimmune Diseases in Turkish Patients with Type 1 and Type 2 Diabetes: A Single-Center Experience

Seher Tanrıkulu1, Gülşah Yenidünya Yalın2, Ramazan Çakmak3, Sakin Tekin4, Hülya Hacışahinoğulları2, Nurdan Gül2, Özlem Soyluk Selçukbiricik2, Ayşe Kubat Uzum2, Yıldız Tütüncü2, Kubilay Karşıdağ2, Nevin Dinççağ2, Mehmet Temel Yılmaz2, Ilhan Satman2
1Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology and Metabolism, University of Health Sciences Turkey, Haydarpasa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey
2Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology and Metabolism, Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
3Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology and Metabolism, Başakşehir Çam ve Sakura City Hospital, Istanbul,Turkey
4Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology and Metabolism, Zonguldak Bülent Ecevit University, Zonguldak, Turkey

INTRODUCTION: Diabetes guidelines recommend routine screening for autoimmune thyroid disease (ATD) and celiac disease, especially in cases of childhood-onset type 1 diabetes (T1D). However, level of evidence is weak (expert opinion), and for adult-onset T1D even less clear. The aim of this study is to evaluate the prevalence of comorbid autoimmune diseases (ADs) in childhood-onset and adult-onset T1D patients, and to compare distribution of individual ADs with those with T2D.
METHODS: Among a total of 1594 adult diabetes patients who were consecutively followed by a single Diabetes Center, 22%(n=351) had T1D. Patients with T1D were screened for ATD, pernicious anemia, vitiligo, celiac, and when clinically relevant for Addison’s, and other organ-specific/systemic autoimmune/autoinflammatory diseases. To compare distribution of ADs we included a group of 50 T2D patients with at least one known autoimmunity. Additionally, relationship between ADs, level of glycemic control, presence of micro-and macrovascular complications were investigated.
RESULTS: The prevalence of AD was 26.2% in T1D with females being more affected than males. ATD was the most prevalent, followed by pernicious anemia, vitiligo, celiac, and premature gonadal failure. Over 60% had single (mostly ATD; T1D 83.6%, T2D 68.6%), and over 20% had double AD with no significant difference between T1D and T2D. Of T1D patients, 8.2% had triple AD. The majority of ATDs was Hashimoto’s thyroiditis and/or hypothyroidism, only 12% had Graves’ disease (T1D 10.9%, and T2D 14%). In T1D women, pernicious anemia (22.8%), vitiligo (9.8%), and celiac (8.7%) were the most common comorbidities of ATD. There was no significant relationship between the frequency of ADs and individual ADs and glycemic control, age-at-onset of diabetes, and micro-and macrovascular complications.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Screening for ATD should be included in routine management protocol of adult-onset T1D as recommended in those with childhood-onset. Furthermore, we suggest investigation for pernicious anemia, vitiligo, and celiac disease in women with T1D.

Keywords: type 1 diabetes mellitus, type 2 diabetes mellitus, autoimmune disease, autoimmune thyroid disease, celiac disease, Addison, vitiligo

Seher Tanrıkulu, Gülşah Yenidünya Yalın, Ramazan Çakmak, Sakin Tekin, Hülya Hacışahinoğulları, Nurdan Gül, Özlem Soyluk Selçukbiricik, Ayşe Kubat Uzum, Yıldız Tütüncü, Kubilay Karşıdağ, Nevin Dinççağ, Mehmet Temel Yılmaz, Ilhan Satman. Autoimmune Diseases in Turkish Patients with Type 1 and Type 2 Diabetes: A Single-Center Experience. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(3): 346-351

Sorumlu Yazar: Seher Tanrıkulu, Türkiye
LookUs & Online Makale