ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Kognitif etkilenimi olan Parkinson hastalarında tanıda EEG'nin yeri [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-60430 | DOI: 10.14744/hnhj.2022.60430

Kognitif etkilenimi olan Parkinson hastalarında tanıda EEG'nin yeri

Gülbün Asuman Yüksel1, Gizem Gürsoy2, Yılmaz Çetinkaya1, Figen Varlıbaş3, Can Ulutaş1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Parkinson hastalığında benzer yaş grubundaki sağlıklı bireylerle karşılaştırmalı yapılan elektroensefalografi (EEG) incelemelerinde görülen en belirgin bulgu jeneralize veya lokalize yavaş dalga aktivitesindeki artıştır. Çalışmamızda da Parkinson hastalığında EEG bulgularının incelenmesi ve tanıya olası katkısının belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hareket bozuklukları polikliniğinde Parkinson hastalığı tanısı ile izlenen hasta grubunda çalışılmıştır. DSM V kriterlerine göre demansı olan ve olmayan Parkinson hastalarında klinik dizabilite derecesi Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) ile belirlenmiştir. Hastalar ayrıca Standardize Mini Mental Test (SMMT), Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDS) ve Nöropsikiyatrik Envanter (NPI) ile değerlendirilmiştir. Hasta grubunda ve metabolik/organik herhangi bir hastalığı olmayan benzer yaş grubundaki sağlıklı bireylerde standart 10/20 sistemine göre EEG çekimi yapılmıştır.
BULGULAR: Parkinson tanısı almış 60 (16K,44E,yaş ort: 69,23 ±11,56 )hasta, 25 (17K,8E,yaş ort: 70,12±8,18) kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. Hasta grubunda 19 (%31,7) hastada EEG bulgusu; 4-8Hz teta dalga aktivitesi=hafif organizasyon bozukluğu, 2 (%3.33) hastada; her iki hemisfer üzerinde nonspesifik yavaş dalga aktivitesi gözlenmiştir. Kontrol grubunda sadece 1 (%4) olguda patolojik EEG bulgusu bulunmuştur. Demansı olan Parkinson hastalarında %47,6 oranında EEG patolojisi görülmüştür. Her iki hemisfer üzerinde nonspesifik yavaş dalga aktivitesi görülen 2 hastanın da demansı olan Parkinson hasta grubundan olduğu belirlenmiştir. EEG patolojisi olan hastalarda UPDRS değeri yüksek (p: 0,011), SMMT daha düşük (p: 0,002), NPI değeri de daha yüksek (p: 0,004) bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Parkinson hastalığında demans gelişimi ile EEG patolojisi arasında paralel bir ilişki olduğu ve bu bağlamda EEG’nin kognitif bozulmanın tanısında ve takibinde önemli olabileceğine dikkat çekilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Parkinson hastalığı, Parkinson demansı, elektroensefalografi

Diagnostic role of EEG in Parkinson’s disease patients with cognitive impairment

Gülbün Asuman Yüksel1, Gizem Gürsoy2, Yılmaz Çetinkaya1, Figen Varlıbaş3, Can Ulutaş1
1Department of Neurology, Haydarpaşa Numune Research and Training Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Neurology, Ümraniye Research and Training Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Neurology, Health Science University, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The most common finding in the comparative electroencephalography (EEG) exams in patients with Parkinson’s disease and healthy individuals in similar age groups is the increased generalized or localized slow-wave activity. The present study aims to investigate the EEG findings in patients with Parkinson’s disease and to determine their possible contribution to diagnosis.
METHODS: The study included patients followed up by the Movement Disorders Outpatient Clinic for diagnosed Parkinson’s disease. Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) was used to rate the clinical disability in patients with Parkinson’s disease with and without dementia based on DSM-V criteria. Patients were also evaluated using the Standardised Mini-Mental State Examination (SMME), the Geriatric Depression Scale (GDS), and the Neuropsychiatric Inventory (NPI). EEG recordings were performed according to the 10-20 system in both the patient group and the healthy individuals in similar age groups with no metabolic/organic diseases.
RESULTS: 60 patients (16F, 44M, mean age: 69.23±11.56 years) diagnosed with Parkinson’s disease were compared with a control group of 25 individuals (17 F, 8 M, mean age: 70.12±8.18 years). In the patient group, 19 patients (31.7%) EEG pathology in the form of 4-8 Hz theta wave activity interpreted as mild disorganization while 2 patients (3.33%) showed nonspecific slow-wave activity on both hemispheres. In the control group, only 1 patient (4%) had pathological EEG findings. 47.6% of the patients with Parkinson’s disease dementia showed EEG pathology. 2 patients with nonspecific slow-wave activity on both hemispheres were found to be from the Parkinson’s disease dementia group. Patients with EEG pathology had higher UPDRS scores (p: 0,011) lower SMME scores(p: 0.002), and higher NPI scores (p: 0.004).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The present study points out that there is a parallel between the development of dementia and EEG pathology in Parkinson’s disease and thus EEG may be important in the diagnosis and follow-up of cognitive decline.

Keywords: Parkinson’s disease, Parkinson’s disease dementia, electroencephalographySorumlu Yazar: Gizem Gürsoy, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale