ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Kombine spinal/ epidural anestezi altında laparoskopik kolesistektomi: 112 vakanın retrospektif incelenmesi per ve post operatif prognoz [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(1): 5-11 | DOI: 10.14744/hnhj.2017.60783

Kombine spinal/ epidural anestezi altında laparoskopik kolesistektomi: 112 vakanın retrospektif incelenmesi per ve post operatif prognoz

Oğuzhan Sunamak1, Turgut Donmez2, Sinan Uzman3, Vuslat Muslu Erdem4, Duygu Ayfer Erdem4, Doğan Yıldırım5, Adnan Hut5, Hüseyin İmam Avaroğlu2, Muzaffer Akıncı5
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrehi Kliniği, İstanbul
2Lutfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi Genel Cerrehi Kliniği, Istanbul
3Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
4Lutfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Istanbul
5Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrehi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Laparoskopik kolesistektomi (LC), selim safra kesesi hastalıklarının tedavisinde altın standarttır. Son yıllarda spinal (SA), epidural (EA) ve kombine spinal epidural anestezi (CSEA) altında da yapılmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Safra taşı veya polip için LC yapılan 112 hasta retrospektif incelendi. Hastalarda düşük basınçlı CO2 pnömoperitoneum kullanıldı ve standart LC uygulandı. Hasta özellikleri, ASA skoru, eşlik eden hastalıklar, cerrahi, anestezi ve toplam süre kaydedildi. İntraoperatif komplikasyonlar (hipotansiyon, bradikardi, hipoksemi, bulantı-kusma, sağ omuz ağrısı, kaygı veya karın rahatsızlığı, ağrı) kaydedildi. Postoperatif omuz ağrısı, dural ponksiyon sonrası baş ağrısı (PDPH), bulantı / kusma, üriner retansiyon, anksiyete ve abdominal rahatsızlık ve ağrı kaydedildi.
BULGULAR: LC, bir hasta dışında hepsinde başarıyla tamamlandı. Yetmiş hastada VAS0 = 0, 40 hastada (% 35.7) VAS0 <1 ve 2 hastada (% 1.8) VAS0≤2 idi. Hastaların% 84.8'inde hasta memnuniyeti skoru 4 veya 5 bulundu. İntraperatif abdominal rahatsızlık, omuz ağrısı ve anksiyete sırasıyla 26 (% 23.2), 13 (% 11.6) ve 8 (% 7.1) hastada görüldü. İki hastada (% 1.8) intraoperatif hipotansiyon gelişti. Postoperatif olarak omuz ağrısı, üriner retansiyon, post-operatif bulantı-kusma ve PDPH, sırasıyla, 10 (% 8.9), 6 (% 5.4), 4 (% 3.6) ve 4 (% 3.6) hastada saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Düşük basınçlı CO2 pnömoperitoneum altında, CSEA ile LC uygulanabilir ve güvenlidir.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, laparoskopik kolesistektomi, ağrı

Laparoscopic Cholecystectomy Under Combined Spinal/Epidural Anesthesia: A Retrospective Analysis of 112 Cases in Terms of Per- and Postoperative Outcomes

Oğuzhan Sunamak1, Turgut Donmez2, Sinan Uzman3, Vuslat Muslu Erdem4, Duygu Ayfer Erdem4, Doğan Yıldırım5, Adnan Hut5, Hüseyin İmam Avaroğlu2, Muzaffer Akıncı5
1Department of General Surgery, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of General Surgery, Lutfiye Nuri Burat State Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Haseki Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Anesthesiology and Reanimation, Lutfiye Nuri Burat State Hospital, Istanbul, Turkey
5Department of General Surgery, Haseki Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Laparoscopic cholecystectomy (LC) is the gold standard for the treatment of benign gall bladder diseases. The use of spinal (SA), epidural (EA), and combined spinal epidural anesthesia (CSEA) has increased in recent years.
METHODS: A total of 112 patients who underwent elective LC under CSEA for gall stones or polyps were retrospectively analyzed. Low-pressure CO2 pneumoperitoneum was used, and standard LC was performed. Patient demographics, ASA scores, comorbidities, surgery, anesthesia, and total time were recorded. Intraoperative complications (hypotension, bradycardia, hypoxemia, nausea/vomiting, right shoulder pain, anxiety or abdominal discomfort, and/or pain) were recorded. Postoperative shoulder pain, postdural puncture headache (PDPH), nausea/vomiting, urinary retention, anxiety, and abdominal discomfort and/or pain were also recorded.
RESULTS: LC was successful in all patients, except one. Seventy patients had VAS0=0, 40 (35.7%) had VAS0 <1, and two (1.8%) had VAS0 ≤2. The patient satisfaction score was 4 or 5 for 84.8% of patients. There was intraoperative abdominal discomfort, shoulder pain, and anxiety in 26 (23.2%), 13 (11.6%), and eight (7.1%) patients, respectively. Two patients (1.8%) developed intraoperative hypotension. Postoperatively, shoulder pain, urinary retention, nausea and vomiting, and PDPH were observed in 10 (8.9%), six (5.4%), four (3.6%), and four (3.6%) patients, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: LC under CSEA with low-pressure CO2 pneumoperitoneum is feasible and safe.

Keywords: Anesthesia, laparoscopic cholecystectomy; pain.

Oğuzhan Sunamak, Turgut Donmez, Sinan Uzman, Vuslat Muslu Erdem, Duygu Ayfer Erdem, Doğan Yıldırım, Adnan Hut, Hüseyin İmam Avaroğlu, Muzaffer Akıncı. Laparoscopic Cholecystectomy Under Combined Spinal/Epidural Anesthesia: A Retrospective Analysis of 112 Cases in Terms of Per- and Postoperative Outcomes. Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(1): 5-11

Sorumlu Yazar: Oğuzhan Sunamak, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale