ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Varis Dişi Akut Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarında Rockall Skorlaması ve Skorlamanın Prognozla Olan İlişkisi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(2): 107-113

Varis Dişi Akut Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarında Rockall Skorlaması ve Skorlamanın Prognozla Olan İlişkisi

Kadir Kayataş1, Emel Berber2, Meral Uluköylü3, Refik Demirtunç4
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İç Hastalıkları Uzmanı
4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Doç. Dr., İdari ve Eğitim Sorumlusu

GİRİŞ ve AMAÇ: Varis dışı akut üst gastrointestinal sistem (GİS) kanaması öntanısıyla yatırılan, Rockall skorlama sistemine göre sınıflanan hastaların prognozlarının bu sınıflama sistemi ile korelasyonunu ve bu sistemin klinik kullanılabilirliğini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza, hastanemiz iç hastalıkları servisine varis dışı akut üst GİS kanama tanısıyla yatırılan 16 yaş ve üzeri 111 hasta dahil edildi. Hastaların tamamı ayaktan başvuran ve yatarak tedavi edilen hastalardı. Hastaların genel özellikleri, başvuru şikayetleri, fizik muayene bulguları, endoskopi bulguları, eşlik eden hastalıkları, kullandıkları ilaçlar, laboratuar bulguları ve endoskopik tedavisi kaydedildi. Hastanede yatış süresi, yapılan kan transfüzyonu miktarı, endoskopik ve/veya cerrahi tedavi uygulanan hasta sayıları kaydedildi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 111 hastanın % 38’i (42) kadın, %62’si (69) erkekti. Yaş ortalamaları kadınlarda 64,21 yıl, erkeklerde 55,42 yıl ve toplam hastada 58,74 yıl idi. Hastalardan 2 tanesi ex oldu. Rockall skoruna göre hastaların ortalama yatış süresi (Rockall 1’de 2,83 gün; 2’de 3,56 gün; 3’de 4,15 gün; 4’de 5,12 gün; 5’de 5,83 gün; 6’da 7 gün; 7’de 11,13 gün), ortalama eritrosit süspansiyonu replasmanı sayısı (Rockall 1’de 2,29 ünite; 2’de 2,20 ünite; 3’de 3,06 ünite; 5’de 3,08 ünite; 6’da 3,67 ünite; 7’de 5,25 ünite; 8’de 6,50 ünite; 11’de 14 ünite), endoskopik müdahale sayısı (Rockall 1’de 1; 2’de 1; 3’de 2; 5’de 3; 7’de 6 müdahale) olup bu parametreler Rockall skoru artış ile paralel artış göstermiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Rockall skorlama sisteminin varis dışı akut üst gastrointestinal kanama tanısı ile klinikte takip edilen hastaların prognoz ve mortalitelerini belirlemede yararlı,klinik uygulamada kullanılabilir bir sistem olduğunu gördük.

Anahtar Kelimeler: Üst gastrointestinal sistem kanaması, Rockall skoru, prognoz.

Rochall Scoring System In Acute Nonvariceal Upper Gastrointestinal Bleeding And Its Association With Prognosis

Kadir Kayataş1, Emel Berber2, Meral Uluköylü3, Refik Demirtunç4
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İç Hastalıkları Uzmanı
4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Doç. Dr., İdari ve Eğitim Sorumlusu

INTRODUCTION: In this study we aimed to investigate the correlation in prognosis of patients hospitalized with diagnosis of acute nonvariceal upper gastrointestinal bleeding classified according to Rochall Scoring System and its clinical utility.
METHODS: 111 Patients who were older than 16 years old and hospitalized in internal medicine clinics for acute novariceal upper gastrointestinal bleeding were enrolled to the study. All of the patients admitted to emergency department and hospitalized. Patients’ clinical characteristics, admittance complaints, physical examination findings, endoscopic findings, mediacations, comorbid illnesses, laboratory data and endoscopic treatment methods were recorded. Duration of hospitalization, number of blood transfusions, number of people treated endoscopically and surgically was noted.
RESULTS: Number of women was 42(%38) and men was 69 (%62) in total 111 patients. The medium age was 64,21 years in women; 55,42 years in men and was 58,74 years totally. 2 patients died. Duration of hospitalisation according to Rochall Scoring System (2,83 days in score 1; 3,65 days in score 2; 4,15 days in score 3; 5,12 days in score 4; 5,83 days in score 5; 7 days in score 6; 11,1 days in score 7), mean number of transfusions (2,29 units for score 1; 2,20 units for score 2; 3,06 units in score 3; 3,08 units in score 5; 3,67 units for score 6; 5,25 units for score 7; 6,50 units for score 8; 14 units for score 11), number of endoscopic treatment procedures (1 in score 1; 1 in score 2; 2 in score 3; 3 in score 5; 6 in score 7) rose as Rochall score increased.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We concluded that Rochall scoring system is useful in predicting prognosis and mortality of inpatients with acute nonvariceal upper gastrointestinal bleeding and it is feasible in clinical practice.

Keywords: Upper gastrointestinal system bleeding, Rochall score, prognosis.

Kadir Kayataş, Emel Berber, Meral Uluköylü, Refik Demirtunç. Rochall Scoring System In Acute Nonvariceal Upper Gastrointestinal Bleeding And Its Association With Prognosis. Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(2): 107-113

Sorumlu Yazar: Kadir Kayataş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale