ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
İleri yaşta tek taraflı pitozis ile başvuran iki olgu: Primer lakrimal gland lenfoması [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-68094 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.68094

İleri yaşta tek taraflı pitozis ile başvuran iki olgu: Primer lakrimal gland lenfoması

Mehmet Serhat Mangan1, Zühal Ozcan2, ECE TURAN-VURAL1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sadık Eratik Göz Hastalıkları Kliniği
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği

Lakrimal bezdeki lezyonlar orbital kitlelerin alt gruplarından biri olup benign ya da malign karakter gösterebilmektedir. Histopatolojik olarak ise epitelyal ve epitelyal olmayan lezyonlar olarak iki ana grupta değerlendirilmekte olup lenfomalar epitelyal olmayan lezyonlar grubunda incelenmektedir. Literatürdeki çalışmaların çoğunluğunda lakrimal bez lenfomaları çoğunlukla orbita lenfomaları ana başlığı altında analiz edilmiş olup tek başına değerlendirilmiş makale sayısı sınırlı sayıdadır. Bu çalışmada ileri yaşta tek taraflı pitozis ile başvuran biopsi ile primer lakrimal gland lenfoma tanısı doğrulanmış iki olgunun klinik, radyolojik ve histopatolojik değerlendirilmesi ile ilgili bulgularını sunmayı amaçladık. Sonuç olarak, primer lakrimal gland lenfomaları orbitaya sınırlı olup herhangi bir sistemik bulgu vermeksizin ortaya çıkabilir. Özellikle ileri yaşta tek taraflı göz kapağı düşüklüğü şikayeti ile başvuran olgularda lakrimal gland lenfoma ihtimali düşünülmelidir. Pitozis cerrahisi planlamadan önce göz kapağı düşüklüğüne neden olabilecek organik patolojiler mutlaka ekarte edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Pitozis, lakrimal gland lezyonları, orbita tümörleri, lenfoma.

Two cases presenting with unilateral ptosis at an advanced age: Primary lymphoma of the lacrimal gland

Mehmet Serhat Mangan1, Zühal Ozcan2, ECE TURAN-VURAL1
1Haydarpasa Numune Education and Research Hospital, Sadik Eratik Eye Clinic
2Haydarpasa Numune Education and Research Hospital, Department of Pathology

Lesions of the lacrimal gland constitute one of the subgroups of orbital masses and can have benign or malignant characteristics. They are evaluated in two main histopathological groups as epithelial and non-epithelial, with lymphomas belonging to the non-epithelial group. Lacrimal gland lymphomas have been analyzed under the orbital lymphomas header in most of the literature studies and there are only a few articles evaluating these lesions separately. The aim of this study was to present the clinical, radiological, and histopathological evaluation and related findings of two cases with a confirmed biopsy diagnosis of primary lacrimal gland lymphoma that presented with unilateral ptosis at an advanced age. In conclusion, primary lacrimal gland lymphomas are limited to the orbit and can appear without any systemic findings. The possibility of lacrimal gland lymphoma should be considered especially in patients at an advanced age presenting with unilateral ptosis. Organic pathologies that could cause ptosis must be ruled out before planning ptosis surgery.

Keywords: Ptosis, lacrimal gland lesions, orbital tumours, lymphoma.Sorumlu Yazar: Mehmet Serhat Mangan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale