ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Nanogümüş Katkılı Yara Örtülerinin Tam Kalınlıkta Sıçan Yanık Yaraları Üzerindeki Antimikrobiyal Etkinliklerinin Karşılaştırılması [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-68916 | DOI: 10.14744/hnhj.2022.68916

Nanogümüş Katkılı Yara Örtülerinin Tam Kalınlıkta Sıçan Yanık Yaraları Üzerindeki Antimikrobiyal Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Ayşe İrem İskenderoğlu1, Zarife Barbak2, Simin Cevan Amirhizi3, Nesibe Sinem Ciloglu4, Sebahat Aksaray5
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul
2İstanbul Teknik Üniversitesi, Tekstil Teknolojileri Ve Tasarımı Fakültesi, İstanbul
3İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı
4Altınbaş Üniversitesi,Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bir tür travma olan yanıklar oldukça sık görülmekle beraber tedavileri sırasında türlü zorluklarla karşılaşılabilir. Bu zorluklardan biri de yanıklı hastalarda görülen enfeksiyona bağlı komplikasyonlar ile bu komplikasyonların yol açtığı morbidite ve mortalite artışıdır. Bu deneysel çalışmada Candida albicans ile kontamine tam kalınlıkta sıçan yanık yaralarında 2 farklı nanogümüş içerikli antimikrobiyal yara örtüsünün antifungal etkinlikleri analiz edilmiştir.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada 24 adet vücut ağırlıkları 200-230 gr arasında değişen Sprague-Dawley cinsi dişi sıçan kullanıldı. Her bir sıçanda vücutlarının %15’ini oluşturacak şekilde sırtlarında yanık oluşturulup 10 dakika sonra 108 CFU/ml standart C. Albicans ATCC 90028 suşu ekilerek 3 gruba ayrıldı ve nanogümüş katkılı nanolif yara örtüsü ve Acticoat yara örtüsünün antifungal etkinlikleri karşılaştırıldı. Tüm sıçanlar 7. günün sonunda sakrifiye edildi. Yanık eskarından ve eskarın altındaki paravertebral kaslardan doku kültürleri alındı ve torakotomi yapılarak sol ventrikülden alınan kan kültürleri ve akciğer doku kültürleri incelendi.
BULGULAR: Gruplar arasında yanık eskarında, eskar altındaki paravertebral kaslarda, akciğer ve kan kültürlerinde candida albicans ve bakteri üremesi açısından anlamlı fark görülmedi (p>0,5).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yanık yaralarında, nanogümüş katkılı yara örtülerinin geniş antimikrobiyal ve yara iyileşmesini hızlandırıcı etkileri bilinmesine rağmen bu çalışmada, kullanılan nanogümüş katkılı yara örtülerinin antifungal ve antibakteriyel etkinlikleri gösterilemedi.

Anahtar Kelimeler: Yanık, Nanokristal gümüş, Acticoat yara örtüsü

Antimicrobial Effects of Nanocrystalline Silver-Loaded Wound Dressings in Full-Skin Thickness Rat Burn Wounds

Ayşe İrem İskenderoğlu1, Zarife Barbak2, Simin Cevan Amirhizi3, Nesibe Sinem Ciloglu4, Sebahat Aksaray5
1Haydarpasa Numune Training And Research Hospital, Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery Clinic, Istanbul
2Istanbul Technical University, Textile Technologies And Design Faculty, Istanbul
3Public Health Laboratory Centre, İzmir
4Atınbas University, Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery Surgery Clinic, Istanbul
5Department of Medical Microbiology, Health Sciences University, Hamidiye Medical Faculty, Istanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Burns are one of the most common and devastating forms of trauma. Patients with serious thermal injury require immediate specialised care to minimize mortality and morbidity. Despite major advances in the management of burn patients, infectious complications remain a major contributor of the morbidity and mortality. In this experimental study, the effect of two different nanocrystalline silver dressings on Candida albicans contaminated full- thickness burn in rats were analyzed.METHODS: A full thickness skin burn was formed in a total of 24 female 200-230 gr Sprague-Dawley rats. After the burn wound is seeded with 108 CFU/ml standart strain of Candida albicans ATCC90028, the animals were seperated in three groups and antifungal activity of nanocrystalline silver containing nanofiber dressing and Acticoat dressing were compared. All rats were sacrified on the seventh day. Biopsies were obtained from the center of the burn eschar and the paravertebral muscles beneath the burn eschar. Blood was drawn from the left ventricule and lung biopsies were examined by performing thoracotomies.
RESULTS: There was no significant difference in the candida and bacteria growth on the burn eschar, muscle, lung tissue and blood cultures among the groups (p>0,5).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Nanocrystalline silver dressings facilitate wound healing and have wide antimicrobial effects. Although these effects are well known, the antifungal and antibacterial activity of the nanocrystalline silver dressings that were used in our study, could not be revealed.

Keywords: Burn, Nanocrystalline silver, Acticoat dressingSorumlu Yazar: Ayşe İrem İskenderoğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale