ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Kurumsal Bağlılık İle İş Tatmini Arasindaki İlişki ve Sosyodemografik Özelliklerin Etkileri Üzerine Bir Uygulama Örneği [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(2): 72-86

Kurumsal Bağlılık İle İş Tatmini Arasindaki İlişki ve Sosyodemografik Özelliklerin Etkileri Üzerine Bir Uygulama Örneği

Aygül Yanık1, Aslı Ekin2, Selma Söyük3
1Kırklareli Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu
2Yeditepe Üniversitesi Öğrencisi
3İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışanların kurumda başarılı, mutlu ve üretken olabilmesinin önemli etkenlerinin başında, kuruma bağlılığı ve işinden duyduğu tatmin yer alır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırma; hastane çalışanlarının kurumsal bağlılığı ile iş tatmini düzeylerini, bunlar arasındaki ilişkiyi, sosyodemografik özelliklerin kurumsal bağlılık ve iş tatmini üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma İstanbul’da Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2010 yılında yapılmış olup, tanımlayıcı ve çıkarımsal niteliktedir.
BULGULAR: Veriler yüzyüze anket yöntemi ile toplanmış ve ankette beşli Likert ölçeği kullanılmıştır. Tesadüfi örnekleme yöntemiyle, 1350 çalışandan oluşan araştırma evreninden 460 çalışan örneklem olarak seçilmiş ve eksiksiz yanıtlanan 451 anket değerlendirmeye alınımıştır. Verilerin analizinde SPSS for Windows 15.0 paket programı kapsamında bağımsız örneklerde T testi, tek yönlü varyans analizi uygulanmış, farklılıkların tespitinde Tukey ve Scheffe yararlanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişki korelasyon analizi ile test edilmiştir. Çalışanların kurumsal bağlılıkları ile iş tatminleri incelendiğinde; ortalama olarak duygusal bağlılığı 2.96, devamlılık bağlılığı 2.91, normatif bağlılığı 3.2, genel kurumsal bağlılığı 3.05 ve içsel iş tatmini 3.24, dışsal iş tatmini 2.70, genel iş tatmini 3.03 bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastane çalışanlarının kurumsal bağlılıkları ile iş tatminleri orta düzeyde olup, birbirleri arasında ilişki ve etkileşim vardır. Hastanede, çalışanların kurumsal baılılığını ve iş tatminini arttırıcı çalışmalar yapılması gerekmektedir. Araştırmanın benzer araştırmalara yön vereceği ve üst yönetimin kararlarını destekleyeceği tahmin edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hastane Yönetimi, Kurumsal Bağlılık, İş Tatmini, Kurumsal Bağlılık ve İş Tatmini ilişkisi.

A Study On The Relationship Between Organizational Loyalty and Job Satisfaction Level and Their Effects On Sociodemographic Features

Aygül Yanık1, Aslı Ekin2, Selma Söyük3
1Kırklareli Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu
2Yeditepe Üniversitesi Öğrencisi
3İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

INTRODUCTION: One of the most important thing that affects the employees’ success, happiness and productivity in the organisation is their loyalty to the organisation and their job satisfaction.
METHODS: This research was conducted in order to determine the level of the instutional loyalties and the job satisfaction of the employees who work in the hospitals, the relationship between them and the effects of the sociodemographic characteristics on institutional loyalty and job satisfaction.The research was conducted in Haydarpafla Numune Training and Research Hospital in 2010 and has descriptive and inferential nature.
RESULTS: The data was collected by face to face questionnaire method and 5-Likert Scale was used.With random sampling method 460 employees were chosen as a sample among the research group consisting of 1350 employees and 451 questionnaires which were fully answered were evaluated. In the analysis of the data for independent samples, T –test and one- way analysis of variance were used in the scope of SPSS for Windows 15.0 software, and in order to determine the differences Tukey and Scheffe were used. The relationship between the variables was tested by Correlation analysis. When employees’ organisational loyalty and job satisfaction are examined, the average of emotional loyalty is approximately 2.96, continuance loyalty is found as 2.91, normative loyalty is 3.2, general institutional loyalty (overall corporate commitment) as 3.05, internal job satisfaction is approximately 3.24, external job satisfaction is 2.70 and general (overall) job satisfaction is found as 3.03. The average level of job satisfaction and organisational loyalty of the hospital staff is moderate and there is a relationship and interaction between them.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the hospitals, studies should be made to increase organisational loyalty and job satisfaction. We expect that the research will have a lot of contributions to the similar researches and will support the top management decisions.

Keywords: Hospital management, organisational loyalty, job satisfaction, relationship between organizational loyalty and job satisfaction.

Aygül Yanık, Aslı Ekin, Selma Söyük. A Study On The Relationship Between Organizational Loyalty and Job Satisfaction Level and Their Effects On Sociodemographic Features. Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(2): 72-86

Sorumlu Yazar: Aygül Yanık, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale