ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Greftli İnsizyonel Herni Onarımında “Onlay” ve “Sublay” Yöntemlerin Erken ve Geç Dönem Komplikasyonları Açısından Karşılaştırılması [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(3): 304-309 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.76588

Greftli İnsizyonel Herni Onarımında “Onlay” ve “Sublay” Yöntemlerin Erken ve Geç Dönem Komplikasyonları Açısından Karşılaştırılması

Gülten Çiçek Okuyan1, Yılmaz Bilsel2
1Haydarpaşa Numune Eği̇ti̇m Ve Araştırma Hastanesi̇, Genel Cerrahi Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Bezmialem Üniversitesi Dragos Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İnsizyonel herni cerrahi tedavisinde greftin yerleşim yerine göre farklı yaklaşımlar uygulanmaktadır. Bu yöntemlerin yara yeri komplikasyonları ve rekürrens açısından tartışmalı sonuçları bulunmaktadır. Bu çalışmada, “onlay” ve “sublay” olarak yerleştirilen greft kullanılarak yapılan açık insizyonel herni onarımlarının komplikasyon ve rekürrens açısından karşılaştırılması hedeflenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemizde 2 yıllık retrospektif değerlendirmede açık greftli insizyonel herni cerrahisi yapılan hastalar incelendi. Hastalar polipropilen greftin “onlay” (Grup O, n=27) ve “sublay” (Grup S, n=25) yerleştirilmesine göre iki gruba ayrıldı. Hastalara ait demografik ve klinik veriler kaydedildi. Postoperatif erken (seroma, hematom, yara enfeksiyonu) ve geç dönem (kronik ağrı, rekürrens) komplikasyonlar gruplar arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmada yaş ortalaması 60.4 ± 12 yıl olan toplam 52 hasta vardı. Gruplar arasında demografik ve klinik özellikler açısından bir fark yoktu (p>0,05). Grup S’deki hastaların ortalama ameliyat süresi, Grup O’daki hastaların ameliyat süresinden anlamlı olarak daha uzundu (p=0,02). Hastane yatış süresi Grup S’de daha uzun olmakla birlikte, iki grup arasında hastane yatış süresi açısından anlamlı bir fark yoktu (p=0,067). Erken ve geç dönem yara komplikasyonları açısından gruplar arasında anlamlı bir fark yoktu (p>0,05).

TARTIŞMA ve SONUÇ: “Onlay” ve “sublay” yöntemleri ile yapılan greftli insizyonel herni onarımları sonrası erken ve geç dönem yara komplikasyonları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Her iki yöntem de benzer etkinlik ve güvenlik ranları dahilinde uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: İnsizyonel herni, herni onarımı, polipropilen, cerrahi greft, komplikasyon.

Comparison of "Onlay" and "Sublay" Methods of Mesh Repair of İncisional Hernia in Terms of Early and Late Period Wound Complications

Gülten Çiçek Okuyan1, Yılmaz Bilsel2
1Department Of General Surgery, Haydarpaşa Numune Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department Of General Surgery, Bezmialem University Dragos Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Different approaches are used depending on placement of mesh in the surgical treatment of incisional hernia. These methods have controversial results in terms of wound complications and recurrence. In this study, it was aimed to compare open mesh repair of incisional hernia using the approaches of "onlay" and "sublay" mesh placement in terms of complications and recurrence.
METHODS: Patients who underwent mesh repair of incisional hernia in our hospital for a 2-year retrospective study were evaluated. The patients were divided into two groups according to the placement of the polypropylene mesh: "onlay" (Group O, n = 27) and "sublay" (Group S, n = 25). Demographic and clinical data of the patients were recorded. Postoperative early (seroma, hematoma, wound infection) and late (chronic pain, recurrence) complications were compared between groups.
RESULTS: There were 52 patients in the study with a mean age of 60.4 ± 12 years. There was no difference between the groups in terms of demographic and clinical characteristics (p> 0.05). The mean duration of the surgery in Group S was significantly longer than Group O (p = 0.02). Although the length of hospital stay was longer in Group S, there was no significant difference between the two groups in terms of the length of hospital stay (p = 0.067). There was no significant difference between the groups in terms of early and late wound complications (p> 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: There is no significant difference between early and late wound complications after mesh repair of incisional hernia with "onlay" and "sublay" methods. Both methods can be applied with similar efficacy and safety.

Keywords: Incisional hernia, hernia repair, polypropylene, surgical mesh, complication.

Gülten Çiçek Okuyan, Yılmaz Bilsel. Comparison of "Onlay" and "Sublay" Methods of Mesh Repair of İncisional Hernia in Terms of Early and Late Period Wound Complications. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(3): 304-309

Sorumlu Yazar: Gülten Çiçek Okuyan, Türkiye
LookUs & Online Makale