ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Total Tiroidektomi Sonrası Ötiroid Postmenopozal Kadınlarda Osteoporozun Değerlendirilmesi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-82542 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.82542

Total Tiroidektomi Sonrası Ötiroid Postmenopozal Kadınlarda Osteoporozun Değerlendirilmesi

Orgun Gunes1, Yusuf Murat Bag2
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Bilim Dalı, Muğla,Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Bilim Dalı, Van, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Total tiroidektomi (TT) sonrası, postmenopozal kadınlarda (PK) tiroid stimüle edici hormonu (TSH) baskılamak için eksojen tiroid hormonu kullanımının kemik kaybı açısından riskli olduğu bilinmektedir. Ancak TT sonrası ötiroid olan PK'lerde ki osteoporoz gelişim durumu tartışmalıdır. Bu çalışmada TT sonrası ötiroid PK'lerde osteoporoz görülme sıklığını ve şiddetini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yüz PK çalışmaya dahil edildi ve TT grubu (n = 50) ve kontrol grubu (n = 50) olarak iki gruba ayrıldı. Hastalar en az beş yıldır postmenopozal dönemdeydi, ötiroiddi ve kemik metabolizmasına etkili herhangi bir ilaç almamışlardı. Yaş, postmenopozal dönemin uzunluğu, TSH, triiyodotironin, tiroksin, serum kalsiyum, serum fosfor, serum magnezyum, serum parathormon, serum alkalen fosfataz, 24 saatlik idrar kalsiyum düzeyleri, vertebra, femur boynu, trokanterik bölge ve Ward üçgeni kemik mineral yoğunluğu (KMY) incelendi ve iki grup arasında karşılaştırıldı. KMY, T-skoru olarak ifade edildi.
BULGULAR: İki grup arasında yaş, postmenopozal dönem uzunluğu, laboratuvar bulguları ve L1, L2, L4 vertebralarının T skorları açısından anlamlı fark bulunmadı. L3 vertebra, femur boynu, trokanterik bölge ve Ward üçgeninin T skorları gruplar arasında anlamlı farklılık gösterdi (sırasıyla p = 0,029, p = 0,001, p = 0,005, p = 0,000). TT grubundaki hastaların % 50'sinde osteoporoz görülürken, bu oran kontrol grubunda sadece % 16 idi ve bu fark anlamlıydı (p = 0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: TT sonrası sadece replasman dozunda eksojen tiroid hormonu kullanılsa bile KMY azalır ve osteoporoz oranı artar.

Anahtar Kelimeler: hipoparatiroidizm, osteopeni, kemik kırığı, kemik mineral yoğunluğu

Evaluation of Osteoporosis After Total Thyroidectomy in Euthyroid Postmenopausal Women

Orgun Gunes1, Yusuf Murat Bag2
1Department Of Gastrointestinal Surgery, Mugla Sıtkı Kocman University Training And Research Hospital, Mugla, Turkey.
2Department Of Gastrointestinal Surgery, Health Sciences University Van Training And Research Hospital, Van, Turkey,

INTRODUCTION: Exogenous thyroid hormone usage for thyroid-stimulating hormone (TSH) suppression was found to be risky of bone loss for postmenopausal women (PW) after total thyroidectomy (TT). But osteoporosis in euthyroid PW wasn't examined. We aimed to evaluate the frequency and severity of osteoporosis after TT in euthyroid PW.
METHODS: One hundred PW were included and were divided into two groups as the TT group (n=50) and the control group (n=50). The patients were in the postmenopausal period for at least five years, were euthyroid, and didn't receive any drugs effective on bone metabolism. Age, length of postmenopausal period, laboratory findings including TSH, triiodothyronine, thyroxine, serum calcium, serum phosphorus, serum magnesium, serum intact parathormone, serum alkaline phosphatase, 24-hour urine calcium, and bone mineral density (BMD) of vertebra, femoral neck, trochanteric region, and Ward's triangle were analyzed and compared between two groups. BMD was expressed as T-score.
RESULTS: No significant difference was found between the two groups in terms of age, length of postmenopausal period, laboratory findings and, T-scores of L1, L2, L4 vertebra. The T-scores of the L3 vertebra, femoral neck, trochanteric region, and Ward's triangle significantly differed between the groups (p= 0,029, p= 0,001, p= 0,005, p= 0,000, respectively). Osteoporosis was observed in 50% of patients in the TT group, but this rate was only 16% in the control group and this difference was significant (p= 0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: After TT, BMD decreases and the rate of osteoporosis increases in PW, even under replacement dose of exogenous thyroid hormone.

Keywords: hypoparathyroidism, osteopenia, bone fracture, bone mineral densitySorumlu Yazar: Yusuf Murat Bag, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale