ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Çocukluk Çağında Antiepileptik İlaç Kullanımının Lipid Profili Üzerine Etkisi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(3): 132-136

Çocukluk Çağında Antiepileptik İlaç Kullanımının Lipid Profili Üzerine Etkisi

Tamay Gürbüz1, Pelin Akbaş1, Zehra Esra Önal1, Narin Akıcı1, Funda Atay1, Çağatay Nuhoğlu1, Ömer Ceran2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği
2Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bili Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Biz bu çalışmayı, epileptik çocukların uzun süreli izleminde uygulanan antiepileptik tedavinin, lipid profiline etkisini araştırmak için yaptık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, yaşları 2.5 ile 14 yaş arası değişen 56 çocuğu kapsamaktadır. Bunların, ortalama yaş aralığı 8.71±3.3 yaştır. Çocukların 24’ü kız, 32’si erkektir. Çalışmaya alınan 19 çocuk generalize epilepsi, 37’si parsiyel epilepsi geçirmişti. Karbamazepin kullanan 16 çocuk grup I’i, okskarbazepin kullanan 21 çocuk grup II’yi, sodyum valproat kullanan 19 çocuk grup III’ü oluşturdu. Tedavinin başlangıcında, 3., 6. ve 12. aylarında, venöz kan alınarak serum kolesterol, VLDL, LDL, HDL, trigliserit seviyeleri bakıldı.
BULGULAR: Gruplar arasında başlangıç, 3., 6. ve 12. serum total kolesterol, VLDL, LDL, HDL ve trigliserit seviyeleri açısından anlamlı farklılık bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Oniki ay boyunca uygulanan antiepileptik tedavi, gruplar arasında lipid seviyeleri ( kolesterol, HDL, LDL, VLDL, trigliserit )üzerine anlamlı değişiklik göstermedi. Bir yıllık, izlemde serum lipid seviyelerinin etkilenmediği sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı epilepsi tedavileri, serum lipid seviyeleri.

The Effects of Antiepileptic Therapies on Serum Lipid Levels in Childhood

Tamay Gürbüz1, Pelin Akbaş1, Zehra Esra Önal1, Narin Akıcı1, Funda Atay1, Çağatay Nuhoğlu1, Ömer Ceran2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği
2Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bili Dalı

INTRODUCTION: We performed this study, in order to investigate the effects of anti epileptic therapies on serum lipid levels during long term follow- up of epileptic children.
METHODS: This study included 56 children, whose ages were 8.71±3.3 years. Twentyfour of children were female and 32 of whom were male. When 19 children had generalize epilpsies, 37 had parsiyel ones. Carbamazepine has been experienced on 16 ( grip I ), Okskarbazepin on 21 ( grup II ) and sodium valproat has been experienced on 19 children. At beginning and during, the third, sixth and twelfth months of antiepileptic therapies, serum lipid levels were evaluated.
RESULTS: There was no statiscially difference for serum total colesterol levels among the groups during the 3., 6., 12. months controls. Serum trigliserit LDL, HDL, VLDL cholesterol levels revealed no significant difference as well, among the groups during monthly (3., 6., 12. month) controls.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The groups who were followed by different antiepileptic therapies revealed no significant difference for serum lipid levels during 12 months.We concluded that, anti epileptic therapies did not affect serum lipid levels during one year follow-up.

Keywords: Childhood epilepsy therapies, serum lipid levels.

Tamay Gürbüz, Pelin Akbaş, Zehra Esra Önal, Narin Akıcı, Funda Atay, Çağatay Nuhoğlu, Ömer Ceran. The Effects of Antiepileptic Therapies on Serum Lipid Levels in Childhood. Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(3): 132-136

Sorumlu Yazar: Tamay Gürbüz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale